St.prp. nr. 52 (1999-2000)

Om NSB Gardermobanen AS og oppfølging av NOU 1999: 28 Gardermoprosjektet. Evaluering av planlegging og gjennomføring

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om NSB Gardermobanen AS og oppfølging av NOU 1999: 28 Gardermoprosjektet. Evaluering av planlegging og gjennomføring og om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under kap. 1350, 1352, 1353, 4350 og 4352.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre endringer på statsbudsjettet for 2000 i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Samferdselsdepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside