Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 52 (1999-2000)

Om NSB Gardermobanen AS og oppfølging av NOU 1999: 28 Gardermoprosjektet. Evaluering av planlegging og gjennomføring

Til innholdsfortegnelse

9 Budsjettmessige konsekvenser

NSB Gardermobanen AS har totalt trukket opp statlige lån på 7 636 mill. kr. Dette fordeler seg med 6 042 og 1 594 mill. kr på henholdsvis ordinære og ansvarlige lån. Medregnet underskudd i 1998 og 1999 på henholdsvis 139 og 1 196 mill. kr (hvorav 734,4 mill. kr gjelder ekstraordinære nedskrivninger, jf. omtale i kap. 2.6) og en akkumulert rentesaldo på 1 064 mill. kr, innebærer den foreslåtte åpningsbalansen og kapitalstrukturen for Flytoget at det er nødvendig å bevilge et samlet tilskudd til avskrivning av lån på 6 711,5 mill. kr og en egenkapital på 669,5 mill. kr. Det er lagt opp til at Flytogets egenkapital skytes inn av morselskapet NSB som eier av Flytoget. Samferdselsdepartementet legger opp til at virkningen av de foreslåtte endringene skal være som om de skjedde fra 1. januar 2000.

NSB Gardermobanen AS har før årsskiftet 1999/2000 trukket opp en lånerammen for å kunne dekke resterende investeringsutgifter. Samferdselsdepartementet legger opp til at likvide midler til dekking av Gardermobanens kortsiktige gjeld overføres til Jernbaneverket. Pr. regnskapsavlegging 1. januar 2000 utgjør den kortsiktige gjelden 209,1 mill. kr. I tillegg er det pr. samme dato beregnet at de gjenstående arbeider knyttet til infrastrukturen utgjør om lag 101,4 mill. kr, herunder 2 mill. kr for gjenstående arbeider på flytogterminalen ved Oslo lufthavn. Til sammen utgjør dette pr. 1. januar 2000 utestående krav for arbeider på infrastrukturen 310,5 mill. kr.

Oppgjør og nedbetalingen av utestående gjeld skjer fortløpende og det er derfor knyttet stor usikkerhet til det eksakte tallet for gjenstående gjeld på det tidspunktet Gardermobanen fysisk sett blir overført til Jernbaneverket. Samferdselsdepartementet legger opp til at gjenstående midler til dette formålet ved overføringstidspunktet inntektsføres på kap. 4350, (ny) post 08 Til betaling av utestående forpliktelser på Gardermobanen. Budsjetteknisk legges det opp til at posten 0-budsjetteres og at det knyttes en romertallsfullmakt til posten der Jernbaneverket gis fullmakt i 2000 å overskride bevilgningen på kap. 1350, postene 23 Drift og vedlikehold og 30 Investeringer i linjen, tilsvarende regnskapsført beløp på kap. 4350, (ny) post 08 Til betaling av utestående forpliktelser på Gardermobanen. Midlene er øremerkes utgifter knyttet til Gardermobanen og det legges til grunn at evt. ubrukte midler i inneværende år i tråd med Jernbaneverkets generelle fullmakter, kan overføres til senere års budsjetter. På den måten vil utbyggingskostnadene for Gardermobanen, herunder avsetninger til evt. utbetalinger som følge av gitte garantier overfor boligeierne på Hellerud, Godlia og Ellingsrud ivaretas fra Jernbaneverkets side.

Det er videre lagt til grunn at det skal foretas en tilbakebetaling av lån på 200 mill. kr, hvorav 50 mill. kr gjelder NSB Gardermobanen AS' låneopptak for midlertidig finansiering av Jernbaneverkets arbeider på forbindelsessporene mellom Hovedbanen og Gardermobanen, jf. St.prp. nr. 1/Budsjett-innst. S. nr. 13 (1997-98). Midlene inntektsføres på kap. 4352, post 90 Nedbetaling av lån.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at betingelsene for Flytogets statslån skal fastsettes etter de samme markedsmessige prinsipper som ved fastsettelse av betingelsene for NSBs statslån. I tråd med det som gjelder for det øvrige NSB-konsernet legger Samferdselsdepartementet opp til at Flytoget skal finansieres sin framtidige virksomhet i det private lånemarkedet. I tråd med lånevilkårene for NSB-konsernet for øvrig legges det i utgangspunktet opp til at det statlige lånet skal innfris og refinansieres i det private lånemarkedet innen 1.12.2001, dvs. at Flytoget innrømmes en overgangsordning med statlig lånefinansiering på ca. 18 måneder.

Til dokumentets forside