St.prp. nr. 52 (1999-2000)

Om NSB Gardermobanen AS og oppfølging av NOU 1999: 28 Gardermoprosjektet. Evaluering av planlegging og gjennomføring

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2000

I.

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1350 Jernbaneverket (jf. kap. 4350)
25 (ny) Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres 81 000 000
1352 NSB Gardermobanen AS
71 (ny) Tilskudd til avskriving av lån 5 787 284 677
72 (ny) Tilskudd til avskriving av ansvarlig lån 924 500 000
1353 NSB BA
90 Egenkapital 669 500 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
4350 Jernbaneverket (jf. kap. 1350)
07 (ny) Betaling for bruk av Gardermobanen 81 000 000
08 (ny) Til betaling av utestående forpliktelser på Gardermobanen 0
4352 NSB Gardermobanen AS
90 Nedbetaling av lån 200 000 000
92 (ny) Avskriving av lån 5 787 284 677
93 (ny) Avskriving av ansvarlig lån 1 594 000 000

II

Stortinget samtykker i at:

  1. Jernbaneverket overtar NSB Gardermobanen AS' infrastruktur, herunder flytogterminalen ved Oslo lufthavn, Gardermoen.

  2. Staten v/Jernbaneverket overtar fra NSB Gardermobanen AS alle forpliktelser knyttet til infrastrukturen og Romeriksporten, herunder ansvaret for eksisterende og eventuelle framtidige skader som oppstår på boligeiendommer som følge av arbeidet med Romeriksporten i samsvar med den garantierklæring som berørte boligeiere er tilbudt.

  3. NSB Gardermobanen AS overfører likvider til staten v/Jernbaneverket for å dekke kortsiktig gjeld og gjenstående arbeider knyttet til infrastrukturen.

  4. Jernbaneverket kan overskride bevilgningen for 2000 på kap. 1350, postene 23 Drift og vedlikehold og 30 Investeringer i linjen, tilsvarende regnskapsførte merinntekter på kap. 4350, post 08 Til betaling av utestående forpliktelser på Gardermobanen.

Til dokumentets forside