St.prp. nr. 52 (1999-2000)

Om NSB Gardermobanen AS og oppfølging av NOU 1999: 28 Gardermoprosjektet. Evaluering av planlegging og gjennomføring

Til innholdsfortegnelse

3 Inntektsanslag

I St.prp. nr. 90 (1991-92) var markedsandelen for flypassasjerene på tog i de bedriftsøkonomiske beregningene samlet satt til 53 pst. Dette var om lag 5 pst. lavere enn beregningene i transportanalysen skulle tilsi. For NSB Gardermobanen AS alene, dvs. uten at NSB BAs trafikk er medregnet, var NSB Gardermobanen AS' mål i 1995 at flytogene skulle få en markedsandel på 42 pst. av flypassasjerene.

I St.prp. nr.39 (1997-98) pekte Samferdselsdepartementet på at markeds- og inntektsanalyser som var gjort i avslutningen av utbyggingsperioden, viste en betydelig usikkerhet i forhold til selskapet NSB Gardermobanen AS' inntjeningsmuligheter og avkastningen på den kapitalen som var nedlagt i selskapet. Dette innebar at verdivurderingen av selskapet NSB Gardermobanen AS på daværende tidspunkt måtte gjøres på et svært usikkert grunnlag. Usikkerheten var i stor grad knyttet til selskapets markeds- og inntektsmuligheter generelt. I tillegg kom den usikkerhet som var oppstått i forbindelse med ferdigstillelse av Romeriksporten. Det ble i proposisjonen bl.a. pekt på at enkelte analyser viste nåverdier av selskapet fra i overkant av 2 000 mill. kr til 4 500 mill. kr. Samferdselsdepartementets pekte på at en vurdering av framtidig inntjening og behovet for egenkapital kunne gjøres på et vesentlig sikrere grunnlag når mye av den usikkerhet som var knyttet til utbyggingen var borte og resultatet av mer enn ett års drift forelå. Ved behandlingen av St.prp. nr. 39/Innst. S. nr. 156 (1997-98) ga Stortinget sin tilslutning til at den varslede verdivurderingen, herunder av selskapets egenkapital, ble utsatt til våren 2000 i forbindelse med regnskapsavleggelsen for 1999.

Flytogets gjennomsnittlige markedsandel av flypassasjerer til og fra Oslo lufthavn Gardermoen var omlag 34 pst. i 1999. Som det framgår av tabell 3.1 har flypassasjerandelen i løpet av perioden januar 1999 - februar 2000 variert fra 23 pst. til 43 pst.

Tabell 3.1 Flytogets gjennomsnittlige markedsandel

jan feb mar apr mai jun jul aug sept* okt nov des jan feb
37% 35% 35% 33% 31% 30% 23% 30% 37% 39% 43% 40% 42% 40%

* Flytoget ble satt i full drift fra 22. august 1999

Den relativt store variasjonen i markedsandel har sammenheng med selskapets høye andel forretningsreisende, som i 1999 har vært mellom 70 og 75 pst. Gjennomsnittlig var markedsandelen for tog i 1999 på ca. 38 pst., hvorav 34 pst. for Flytoget. Totalt for tog og buss var markedsandelen i 1999 på ca. 58 pst.

NSB-konsernet har i sine beregninger forutsatt en vekst i flytrafikken basert på Luftfartsverkets prognoser for utviklingen av flytrafikken fra Gardermoen. Konsernet NSB understreker at Luftfartsverkets prognoser vurderes av flere, blant andre flyselskapet Braathens ASA, som optimistiske. Hoveddelen av veksten i antallet flyreiser i tiden fremover ventes å bli i ferie- og fritidssegmentet. Markedsundersøkelser viser at Flytoget ikke står spesielt sterkt i dette markedet.

Til dokumentets forside