St.prp. nr. 63 (1997-98)

Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 Endringer i statsbudsjettet for 1998

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak

I.

Om endringer i statsbudsjettet for 1998

Utgifter:

Kap.PostKr
730Fylkeskommunenes helsetjeneste
61Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., forhøyes med8 000 000
fra kr 2 875 000 000 til kr 2 883 000 000
67Andre tilskudd, forhøyes med500 000
fra kr 15 000 000 til kr 15 500 000
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 17 300 000 til kr 19 300 000
61Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger, kan overføres,

forhøyes med

500 000
fra kr 11 500 000 til kr 12 000 000
70Tilskudd til forskning, videre- og etterutdanning, kan overføres, kan nyttes under post 60, forhøyes med9 000 000
fra kr 60 400 000 til kr 69 400 000

II.

Stortinget gir sin tilslutning til at det gjennomføres en opptrappingsplan for styrking av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser i tråd med hovedlinjene i den foreliggende proposisjonen.

III.

Stortinget samtykker i at Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri overdras vederlagsfritt fra staten til Oslo kommune i samsvar med vedlagte avtale.

Til forsiden