St.prp. nr. 63 (1997-98)

Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 Endringer i statsbudsjettet for 1998

Til innholdsfortegnelse

1 Avtale om overdragelse av Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri fra Staten til Oslo kommune

Mellom Staten v/Sosial og helsedepartementet (heretter kalt SHD) og Oslo kommune (heretter kalt OK) er det i dag inngått avtale om overdragelse av Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri (heretter kalt SSBU).

1.1 Bakgrunn

I St meld nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet foreslo Sosial- og helsedepartementet at det tas opp forhandlinger med Oslo kommune om overdragelse av Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri til Oslo kommune. I Innst. S. nr 258 (1996-97) sluttet Stortinget seg til dette.

Partene er på denne bakgrunn blitt enige om å overdra SSBU fra staten til OK med det omfang og på de vilkår som fremgår av bestemmelsene i denne avtalen.

1.2 Institusjonens fremtidige oppgaver

OK forplikter seg til å videreføre SSBU som barne- og ungdomspsykiatrisk senter som skal dekke følgende formål:

 1. Barne- og ungdomspsykiatriske spesialisttjenester til befolkningen i Oslo kommune

 2. Kliniske regionfunksjoner for helseregion I og II etter avtale om kjøp og salg av tjenester

 3. Kliniske tjenester til andre fylkeskommuner i en tidsavgrenset periode

 4. Sykehus med universitetsklinikkfunksjoner

Ad b)

Oslo kommunes betjening av kliniske regionfunksjoner er betinget av at fylkeskommunene i de to regionene sørger for full utgiftsdekning. De kliniske regionfunksjonene i barne- og ungdomspsykiatri fastlegges gjennom det regionale helseplanarbeidet for helseregion I og II, herunder omfang og behovet for de ulike regiontjenestene.

Ad c)

Jf avtalens pkt 6.

1.3 Virksomhetsoverdragelsen

SHD overfører til OK hele sin virksomhet ved SSBU så langt det ikke er gjort særskilte unntak i denne avtalen. Virksomhetsoverdragelsen omfatter følgende avdelinger/funksjoner:

Den kliniske virksomheten er i dag organisert i fire seksjoner:

 • Barneseksjonen

 • Ungdomsseksjonen

 • Prosjektseksjonen

 • Familieseksjonen

Barne- ungdoms- og prosjektseksjonen har i alt 35 døgn-/dagbehandlingsplasser. Familieseksjonen har 33 døgnplasser.

Med de særlige unntak som er gjort nedenfor under pkt. 5, skal virksomhetsoverdragelsen også omfatte:

 • Avdeling for fellesfunksjoner og administrasjon

 • Forskningsavdelingen

 • Utdanningsavdelingen

 • Personalbarnehage

Senest 1. januar 1999 skal SHD og OK i fellesskap ha vurdert nødvendigheten av og muligheten for å øke SSBUs fremtidige totale kliniske kapasitet ved videre utbygging. Partene vil forhandle om finansiering av utbygging og drift av disse plassene i henhold til opptrappingsplan for psykiatri. OK vil ha behov for 16 klinikkplasser for unge frem mot år 2005.

1.4 Eiendomsoverdragelsen

Sammen med virksomhetsoverdragelsen overfører staten v/Statsbygg til OK også eiendomsretten til følgende eiendommer som i dag disponeres av SSBU:

 • SSBUs hovedeiendom gnr. 42 bnr 132

Ved overdragelse av eiendommen til OK holdes følgende tomter tilbake:

 • Del av gnr. 42 bnr. 132 - ca. 8,5 dekar hvor staten vurderer bygging av barnehage, inkl. atkomst langs grense mot naboeiendom i vest.

 • gnr. 42 bnr. 133 Lille-Sogn

 • gnr. 42 bnr. 1 - ca. 1.000 m2 av denne som i dag brukes til personalbarnehage for SSBUs ansatte

Avd. Lille Sogn som funksjon overdras, med sikte på å erstatte denne innenfor SSBUs hovedeiendom parallelt med utvidelse av SSBUs fremtidige kapasitet. Partene skal inntil videre inngå en husleieavtale i forhold til OKs bruk av Lille-Sogn, og en langsiktig husleieavtale når det gjelder OKs bruk av lokaler for personalbarnehage

Leietaker på statens jordbrukseiendom på gnr. 42 bnr. 1 har rett til atkomst til jordene nord for SSBU over SSBU's eiendom.

Det forutsettes at OK skal drive et barne- og ungdomspsykiatrisk senter på eiendommen. Eiendommen skal tilbakeføres vederlagsfritt til staten v/Statsbygg dersom OK ikke benytter den til dette formålet.

Overdragelsen omfatter ovennevnte eiendommer med påstående bygninger og alt innbo, løsøre, herunder medisinsk utstyr og maskinpark m.m. som i dag inngår i den daglige drift og som er spesifisert i egen liste som følger som vedlegg til denne avtale.

Overdragelse av både faste eiendommer, innbo og annet løsøre som nevnt ovenfor, skal skje vederlagsfritt og alt som overdras skal være fritt for heftelser.

SHD betaler tinglysingsgebyr og dokumentavgift for tinglysing av hjemmelsoverføring av ovennevnte eiendommer fra staten til OK.

1.5 Regionsenterfunksjonene

2,5 årsverk til forskning og videreutdanning holdes utenfor virksomhetsoverdragelsen, jf pkt 3, og skal inngå i etableringen av et felles regionsenter for helseregion I og II.

Regionsenteret organiseres som en stiftelse med en sentral enhet (regionsenterets undervisnings- og forskningsenhet - RUF) med et gitt antall årsverk for undervisnings- og forskningspersonell med tilhørende administrasjon. Tilknytning til SSBU og NWI skjer gjennom samarbeidsavtaler om kjøp av tjenester til undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Staten gir OK økonomisk kompensasjon for den indirekte merbelastningen som regionsenteroppgaver påfører driften av SSBU.

Oslo kommune forplikter seg til å yte tjenester til regionsenteret minst i samme omfang som SSBUs undervisnings- og forskningsvirksomhet i 1998. Videre forplikter OK seg til å stille kontor- og undervisningslokaler ved SSBU vederlagsfritt til rådighet for regionsenteret innenfor det omfanget som tilsvarer dagens undervisnings- og forskningsvirksomhet ved SSBU. I 1997 ble det benyttet ca. 560 m2 til disse formålene. Regionsenteret skal likevel dekke utgifter til lys og varme, renhold og telefon.

1.6 Vilkår for overdragelsen

OK forplikter seg til å ivareta kliniske tjenester for landets øvrige fylkeskommuner begrenset oppad til 6 døgnplasser for ungdom ved SSBU pr. år i 3 år fra overdragelsestidspunktet.

Betjeningen av landets øvrige fylkeskommuner gjennomføres etter avtaler om kjøp og salg av kurdøgn, hvor OK fastsetter døgnprisen basert på kostprisvurdering.

OK forutsettes å behandle søknader om plass fra øvrige fylkeskommuner etter medisinske kriterier, dog slik at OK ved prioritering av inntak sørger for at kvoten for øvrige fylkeskommuner oppfylles på årsbasis. OK forutsettes ikke å holde av ledige plasser over tid for å oppfylle den avsatte kvoten.

OK forplikter seg til å avgi fullstendig rapportering til SHD om håndteringen av søknader på ungdomsplasser fra øvrige fylkeskommuner ved årsavslutningen, - antall søknader, gitte tilbud om plass, antall avslag om plass og antall solgte kurdøgn.

Basert på denne rapporteringen vil partene i fellesskap evaluere praktiseringen av kvoteordningen første gang pr. 1. januar 2000. Det tas eventuelt opp forhandlinger mellom partene dersom OK har lidt økonomisk tap som følge av at plassene har stått tomme.

1.7 Økonomiske forhold

I tilknytning til overdragelse av eiendommene nevnt foran under pkt. 4, yter SHD økonomisk tilskudd til OK med følgende beløp:

 • 7,6 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold jf vedlagte mangelliste mht vedlikehold utarbeidet av en partssammensatt gruppe.

Utbetalingene skjer innen 3 mnd. etter overdragelsestidspunktet.

1.8 Personalforhold

Arbeidsgiveransvaret overføres Oslo kommune fra overdragelsestidspunktet. Arbeidstakernes rettigheter ved overføringen er regulert i arbeidsmiljøloven kap. XII A.

SHD vil overlevere OK en spesifisert oversikt over personell som inngår i virksomheten på overdragelsestidspunktet, herunder opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for de respektive ansatte.

Staten er forpliktet til å dekke feriepenger de ansatte har opparbeidet rett til på overdragelsestidspunktet.

SHD forplikter seg til ikke å øke bemanningen eller endre stillingsstrukturen ved SSBU uten samtykke fra OK i tiden fra avtaleinngåelse til overdragelsestidspunktet. Eventuelle endringer i Hovedtariffavtalen eller sentrale særavtaler som blir fremforhandlet i tiden mellom avtaleinngåelse og overdragelse iverksettes på ordinær måte.

1.9 Tidspunkt for overdragelse

Overdragelse av virksomheten ved SSBU etter denne avtale skjer med virkning fra 1. januar 1999. De faste eiendommer og øvrige eiendeler overdras med virkning fra samme dato.

1.10 Forbehold om samtykke

Partene tar forbehold om at avtalen godkjennes av Stortinget og Oslo bystyre.

Oslo, 11. mai 1998
For Sosial- og helsedepartementetFor Oslo kommune
Dagfinn HøybråtenAnne Herseth
Til dokumentets forside