St.prp. nr. 63 (1997-98)

Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 Endringer i statsbudsjettet for 1998

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 og om økning av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under kap 730 og 743.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 og om økning av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under kap 730 og 743 i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet ligger ved.

Til forsiden