St.prp. nr. 63 (1997-98)

Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 Endringer i statsbudsjettet for 1998

Til innholdsfortegnelse

7 Budsjettmessige konsekvenser av opptrappingsplanen

Opptrappingsplanen vil bli fulgt opp med forslag til økte bevilgninger i statsbudsjettet for 1999 og i kommende års budsjettframlegg i tråd med hovedtallene i denne proposisjonen. Det foreslås også økte bevilgninger for inneværende år.

7.1 Samlede kostnader som følge av opptrappingsplanen

Tabell 7.1 viser de samlede kostnadene knyttet til gjennomføringen av opptrappingsplanen for årene 1999 til 2006.

Tabell 7.1 Økte utgifter til drift og investeringer for planperioden 1999-2006. Mill. kroner. (Investeringskostnadene ført etter kontantprinsippet)

DriftsutgifterInvesteringer
TiltakØkning fra 1998 til 20061999-2006
Brukerrettede tiltak250
Kommunale tjenester voksne16502516
Kommunale tjenester barn4500
Fylkeskommunale tjenester voksne11912556
Fylkeskommunale tjenester barn og unge636881
Tilbud til særlig farlige og vanskelige sinnlidende mv.216346
Grupper med særlige behov360
Tilbud til samisktalende200
Statlige sysselsettingstiltak1860
Utdanning/rekr. av personell, forskning m.v.1610
Spesielle driftsutgifter40
Sum45756299

Det framgår av tabell 7.1 at de samlede driftsutgiftene vil være om lag 4,6 mrd. kroner høyere i 2006 sammenliknet med 1998 målt i faste priser. Videre skal det investeres for til sammen om lag 6,3 mrd. kroner i løpet av planperioden.

De budsjettmessigekonsekvensene vil fremstå noe lavere enn kostnadsrammene for planen slik dette framgår av tabell 7.1. Grunnene til dette er følgende:

Videreføring av eksisterende investeringstilskudd

Det ligger allerede inne et beløp på statsbudsjettet som tilskudd til fylkeskommunale investeringer i voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien. Dette beløpet videreføres til dekning av nye investeringer i planperioden på disse områdene.

Finansiering av utgifter til investeringer over flere år

Som nærmere omtalt i kapittel 6, vil kommuner og fylkeskommuner bl.a. få dekket investeringskostnadene i form av tilskudd til dekning av rente- og avdragskostnader på investeringslån. Dette innebærer at den reelle aktivitetsøkningen i kommunesektoren vil være større enn utgiftsøkningen over statsbudsjettet de første årene.

Brukerbetaling

Det er i tabell 7.1 ikke gjort fratrekk for brukerbetaling. En utbygging av tjenestetilbudene i tråd med opptrappingsplanen vil innebære økte inntekter fra brukerbetaling til kommuner og fylkeskommuner etter gjeldende regelverk på ca. 263 mill. kroner ved utgangen av planperioden. Disse inntektene kommer til fratrekk ved beregning av det statlige bevilgningsbehovet.

7.2 Budsjettsatsing for 1998

Det tilrås at det på statsbudsjettet for 1998 tilleggsbevilges 20 mill. kroner til ulike psykiatriformål med fordeling som vist nedenfor.

Kap . 730 Fylkeskommunenes helsetjeneste, post 61 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus m.v.

Departementet forbereder en forskriftsendring som vil innebære at flere stillingsgrupper godkjennes som refusjonsberettigede fagstillinger for slik å stimulere til økt behandlingskapasitet. Faglige hensyn anses ikke å begrunne at ikke alle grupper med helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning med relevant videreutdanning kan utløse timerefusjon fra folketrygden. Departementet foreslår at denne bevilgningen økes med 8 mill. kroner for inneværende år for å dekke opp for den utgiftsøkning i 1998 som følger av en slik endring (halvårsvirkning).

Kap. 730 Fylkeskommunenes helsetjeneste, post 67 Andre tilskudd

Departementet foreslår å øke bevilgningen til Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn på Aker sykehus med 0,5 mill. kroner, slik at senterets driftsmidler for 1998 blir på 3 mill. kroner. Dette er et 3-årig prosjekt som etter planen skulle avsluttes den 31. juli 1998, men hvor prosjektperioden er forlenget til ut 1998. Bakgrunnen for økte driftsmidler er at det i 1998 vil påløpe ekstraordinære kostnader knyttet spesielt til evalueringen av prosjektet, utarbeidelse av prosjektrapport og gjennomføring av en avslutningskonferanse.

Samlet foreslås kap 730 styrket med 8,5 mill. kroner for 1998.

Kap. 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern, post 21 Spesielle driftsutgifter

Som ledd i gjennomføringen av psykiatrisatsningen, er det ønskelig å kunne iverksette mindre prosjekter og utredninger. Eksempler på dette er utvikling av fylkeskommunale planredskap og videreutvikling av det kommunale planredskapet «Helhetlig psykiatriplanlegging». Departementet foreslår derfor å øke denne posten med 2 mill. kroner for 1998.

Kap. 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern, post 61 Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger

Det er i vedtatt budsjett for 1998 bevilget 11,5 mill. kroner til psykososialt arbeid for flyktninger. Det er behov for kompetansehevende tiltak for personell som jobber med psykososiale problemer blant flyktninger og innvandrere utover det som 1998-budsjettet gir rom for. Departementet foreslår at kap. 743 post 61 økes med 0,5 mill kroner for 1998.

Kap. 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern, post 70 Tilskudd til forskning, videre- og etterutdanning

En av hovedutfordringene i psykiatrien er å øke kompetanse og videreutdanne personell. Departementet yter årlige tilskudd til videreutdanningsinstitusjonen Nic Waals Institutt. Instituttet har i 1998 kapasitet til å øke utdanningstilbudet tilsvarende 4 mill. kroner utover de 13,730 mill. kroner som allerede er bevilget for 1998. Departementet foreslår at bevilgningen til Nic Waals Institutt økes med 4 mill. kroner.

Departementet finansierer et behandlingstilbud til sedelighetsdømte. Det er nå søkt om midler til behandling av personer som tidligere ikke er straffedømt, men som har erkjent at de trenger behandling. Departementet foreslår at bevilgningen til dette formålet økes med 1 mill. kroner i 1998.

Sosialkomiteen la i Innst. S. nr. 258 (1996-97) stor vekt på behovet for økte midler til forskning i psykiatrien. «Program for mental helse» (NFR) har meddeldt at det er behov for ytterligere 3 mill. kroner i 1998 for å imøtekomme gode forskningsprosjekter. Departementet ser dette som viktig og foreslår derfor 3 mill. kroner i økt bevilgning til forskning for inneværende år.

Tilbakemelding fra Statens helsetilsyn viser behov for 1 mill. kroner ekstra i tilskudd til etterutdanningstiltak til psykisk helsevern og i kommunal helse- og sosialtjeneste utover det som nå er bevilget for 1998. Departementet foreslår en økning på 1 mill. kroner til dette formålet.

Samlet foreslås kap 743 styrket med med 11,5 mill. kroner for 1998.

Til forsiden