St.prp. nr. 63 (1997-98)

Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 Endringer i statsbudsjettet for 1998

Til innholdsfortegnelse

2 Sammendrag

Opptrappingsplanen innebærer at det skal investeres for ca 6,3 mrd. kroner i løpet av planperioden, og at driftsutgiftene gradvis økes til et nivå som ligger reelt ca 4,6 mrd. kroner over utgiftsnivået i 1998. Personellsituasjonen tilsier en noe sterkere årlig opptrapping mot slutten enn i starten av perioden. En opptrapping av driftsutgiftene på denne måten vil sammen med utgiftene til investeringer innebære at det skal brukes om lag 24 mrd. kroner mer til psykisk helsevern i løpet av planperioden 1999 - 2006.

Det legges til rette for statlig styring gjennom bruken av øremerkede tilskudd, og det stilles krav om kommunale og fylkeskommunale planer før øremerkede midler kommer til utbetaling.

Ved siden av stimulering av utdanning, forskning, og tiltak for særlige grupper, består tiltakene ellers i:

Kommunale tiltak for voksne

 • 3 400 nye omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser

 • 3 400 flere årsverk i hjemmetjenesten

 • 4 500 flere brukere av dagsentre

 • 10 000 flere skal få tilbud om støttekontakt

 • 15 000 flere skal få tilbud om kultur- og fritidstiltak

 • styrking av behandlingstilbudet (184 psykologer og 125 flere høyskoleutdannet personell med tilleggsutdanning i psykiatri)

Kommunale tiltak for barn og unge

 • 260 flere årsverk til styrking av psykososiale tjenester, støttekontakttilbud, kultur- og fritidstiltak for barn og unge med psykososiale lidelser i samme relative omfang som for voksne

 • 800 flere årsverk til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten (+50 pst.)

Fylkeskommunale tiltak for voksne

 • kvantitativ og kvalitativ styrking og omstrukturering av døgntilbudet i voksenpsykiatrien

 • 1185 nye døgnplasser for aktiv behandling (160 nye sykehusplasser til personer som dømmes til psykiatrisk behandling, resten i DPS'er)

 • 220 000 flere polikliniske behandlinger/konsultasjoner (+50 pst.)

 • 50 pst. flere privatpraktiserende psykiatere og psykologer med driftsavtale

 • 90 000 flere dagopphold ved de distriktspsykiatriske sentrene (+50 pst.)

 • styrking av tilbudet til grupper med særlige behov (bl.a. rusmisbrukere med psykiske lidelser, flyktninger og asylsøkere, psykisk utviklingshemmede og døve), og til personer i den samiske befolkningen med psykiske lidelser

Fylkeskommunale tiltak for barn og unge

 • 205 flere døgnplasser til ungdom og omgjøring av behandlingshjem til klinikker med mer aktiv behandling

 • 265 flere dagplasser for barn og unge

 • 400 flere fagpersoner til poliklinisk virksomhet. (Medregnet 50 pst. økning av produktiviteten i poliklinikkene gir dette rom for 166 pst. flere konsultasjoner)

Statlige tiltak for voksne

 • 4 000 flere skal få tilbud om sysselsettingstiltak

Samarbeid med frivillige organisasjoner

 • støtte til bruker- og pårørendeorganisasjoner

 • støtte til brukerrettede tiltak og informasjonsvirksomhet

I tråd med Innst. S. nr. 258 (1996-97) legges det i denne proposisjonen også fram forslag om overdragelse av Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri til Oslo kommune i samsvar med utkast til avtale mellom Oslo kommune og staten. Avtaleutkastet er tatt med som vedlegg til denne proposisjonen.

Til forsiden