St.prp. nr. 63 (2008-2009)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v.

Til innholdsfortegnelse

3 Beslutningen i EØS-komiteen

Ifølge EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 skal EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern) endres.

Artikkel 1 slår fast at europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 82/102/EØF skal innlemmes i EØS-avtalens vedlegg XIX som punkt 7h. Samtidig oppheves henvisningen til rådsdirektiv 87/102/EØF i punkt 4 med virkning fra 12. mai 2010.

Artikkel 2 fastsetter at teksten til direktivet på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal anses gyldig.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 6. februar 2009, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4 bestemmer at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til «Den europeiske unions tidende».

Til dokumentets forside