St.prp. nr. 63 (2008-2009)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v.

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet retter seg hovedsakelig mot private rettsubjekter og vil derfor neppe få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

I den grad det er forbundet kostnader med å sikre kredittgivere fra andre medlemsland tilgang til kredittopplysningsbaser etter direktivets artikkel 9, vil dette kunne være en kostnad som må bæres av det offentlige. Departementet antar imidlertid at det eventuelt vil være tale om kostnader av et meget beskjedent omfang. Det understrekes at direktivets artikkel 9 ikke pålegger medlemslandene å etablere eller drifte nye databaser, men kun å sørge for at utenlandske kredittgivere gis samme tilgang til eventuelle databaser som norske kredittgivere har.

Til dokumentets forside