St.prp. nr. 63 (2008-2009)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v.

Til innholdsfortegnelse

6 Konklusjon og tilråding

Direktivet bidrar til å harmonisere regler på en rekke sentrale områder for forbrukerkreditt og legger dermed til rette for et velfungerende indre marked for forbrukerkreditt.

Justisdepartementet tilrår på denne bakgrunn at Norge godkjenner beslutningen i EØS-komiteen om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern) ved å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om opphevelse av rådets direktiv 87/102/EØF. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til dokumentets forside