St.prp. nr. 63 (2008-2009)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. ferbruar 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt »avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens vedlegg XIX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 114/2008 av 7. november 2008 1.

  2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om kredittavtaler for forbrukere og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF 2 skal innlemmes i avtalen.

  3. Direktiv 2008/48/EF opphever med virkning fra 12. mai 2010 direktiv 87/102/EØF 3, som er innlemmet i avtalen og følgelig skal oppheves i avtalen med virkning fra 12. mai 2010 - BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIX gjøres følgende endringer:

  1. Etter nr. 7g (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF) skal nytt nr. 7h lyde:

    «7h. 32008 L 0048: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om kredittavtaler for forbrukere og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF (EUT L 133 av 23.5.2008, s. 66).»

  2. Teksten i nr. 4 (rådsdirektiv 87/102/EØF) oppheves med virkning fra 12. mai 2010.

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2008/48/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 6. februar 2009, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 4.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, [...].

For EØS-komiteen

Formann EØS-komiteens sekretærer
[...] [...]

Fotnoter

1.

EUT L 339 av 18.12.2008, s. 103 og EØS-tillegget til EUT nr. 79 av 18.12.2008, s, 11.

2.

EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66.

3.

EFT L 42 av 12.2.1987, s. 48.

4.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til dokumentets forside