Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 64 (2003-2004)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2005 (kommuneproposisjonen)

Til innholdsfortegnelse

8 Inntektsutviklingen i kommuner og fylkeskommuner

8.1 Frie inntekter

Vedlegg 8 viser den enkelte kommunes og fylkeskommunes frie inntekter i 2003 (skatt på inntekt og formue og rammeoverføring, eksklusive midler til forsøk med rammefinansiering). I avsnitt 8.2 vises inntektsveksten i perioden 1990-2003, korrigert for oppgaveendringer. I avsnitt 8.3 vises kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2003, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. I avsnitt 8.4 presenteres tall for den enkelte kommune.

8.2 Vekst i frie inntekter i perioden 1990-2003

Om beregningene

Med frie inntekter menes inntekter som kommuner kan disponere uten andre bindinger enn lover og forskrifter. Som frie inntekter regnes i vekstberegningene skatt på inntekt og formue (eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter) og rammetilskudd. Rammetilskuddet er her eksklusive rammefinansieringsforsøket. I dette avsnittet omtales utviklingen i de enkelte kommuners frie inntekter fra 1990 til 2003 målt i kroner per innbygger. Skatteinntektene for 1990-1992 er fratrukket tilskudd til folketrygden. Rammetilskuddet er korrigert for oppgaveendringer, slik at rammetilskuddet for den enkelte kommune er beregnet som om kommunene skulle hatt ansvar for de samme oppgavene i 1990 som i 2003. Alle tallene i tabellene er nominelle størrelser. Variasjoner i gjennomsnittlig årlig vekst for ulike perioder kan dermed skyldes ulik prisvekst og ulik reell vekst.

I perioden 1990-2003 var årlig gjennomsnittlig vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,8 prosent. Til tross for veksten i de frie inntektene, har frie inntekter som andel av samlede inntekter blitt redusert i den samme perioden. I 2003 var frie inntekter som andel av samlede inntekter 74,5 prosent. Dette er en økning fra 2001 da frie inntekter som andel av samlede inntekter var til 69,7 prosent. Økningen fra 2001 skyldes statliggjøringen av spesialisthelsetjenesten som i stor grad ble finansiert gjennom øremerkede tilskudd.

I tabell 8.1 vises utviklingen i de frie inntektene som andel av samlede inntekter.

Tabell 8.1 Utviklingen i frie inntekter som prosentandel av samlede inntekter1

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Anslag 2003
Frie inntekter i prosent av sum inntekter kommuneopplegget 79,5 74,5 74,1 73,9 72,2 70,1 69,8 69,7 75,2 74,5

1 Tallene i tabellen er inklusive eiendomsskatt og rammefinansieringsforsøket.

Tabell 8.2 Vekst i frie inntekter for fylkeskommunene 2002 til 2003.

Inntekt per innbygger i 2003 Vekst 2002-2003
1 Østfold 5 955 4,2
2 Akershus 5 909 6,0
3 Oslo 4 866 11,6
4 Hedmark 6 955 2,9
5 Oppland 7 153 2,7
6 Buskerud 6 169 4,3
7 Vestfold 6 403 3,4
8 Telemark 6 755 2,3
9 Aust-Agder 7 158 5,1
10 Vest-Agder 6 929 2,6
11 Rogaland 6 830 2,9
12 Hordaland 6 837 2,3
14 Sogn og Fjordane 9 757 4,5
15 Møre og Romsdal 7 129 3,3
16 Sør-Trøndelag 6 662 2,6
17 Nord-Trøndelag 8 195 6,1
18 Nordland 9 539 0,9
19 Troms 8 624 4,0
20 Finnmark 10 136 2,5
Landsgjennomsnitt 6 799 3,9

Tabell 8.2 viser nominell vekst i frie inntekter for fylkeskommunene fra 2002 til 2003, korrigert for oppgaveendringer. Den gjennomsnittlige veksten til fylkeskommunenes frie inntekter var 3,9 prosent. Veksten må sees i sammenheng med en prisendring på fylkeskommunenes kjøp av varer og tjenester på 3,7 prosent. Oslo fylkeskommune hadde den høyeste nominelle veksten på 11,6 prosent. Økningen til Oslo fylkeskommune skyldes at fylkeskommunen tjener betydelig på sykehusreformen og endringene i inntektssystemet for fylkeskommuner. Nordland fylkeskommune hadde den laveste veksten på 0,9 prosent.

Når det gjelder utviklingen til og med 2001, henvises det til St.prp. nr. 64 (2001-2002). Statliggjøring av sykehusene fra 2002 medfører etter departementets syn et så stort inntektsbortfall, at det ikke er relevant å beregne utviklingen i frie inntekter for den enkelte fylkeskommune fra 2001 til 2002.

Kommunene fylkesvis

Det vises til avsnitt 8.4 for utviklingen i kommunenes frie inntekter, korrigert for oppgaveendringer. Nominell vekst i frie inntekter fra 2002 til 2003 er på 1,9 prosent for kommunene.

Tabell 8.3 viser årlig nominell vekst for kommunene gruppert fylkesvis for perioden 1990-2003. Fra 2002 til 2003 hadde kommunene en gjennomsnittlig vekst på 1,9 prosent. Fra 2002 til 2003 hadde kommunene i Telemark den sterkeste veksten på 3,0 prosent, mens Oslo hadde den svakeste utviklingen med en nedgang på 0,8 prosent. Nedgangen til Oslo kommune skyldes i hovedsak lave skatteinntekter i 2003 og at Oslo kommune taper på endringene i inntektssystemet som gjennomføres i perioden 2002-2006. Utviklingen i Oslo kommunes inntekter må sees i sammenheng med at Oslo som fylkeskommune tjener betydelig på sykehusreformen og endringene i inntektssystemet for fylkeskommunene.

Fra 2000 til 2003 hadde kommunene en gjennomsnittlig årlig vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent, og det er relativt små variasjoner mellom fylkene når kommunene grupperes fylkesvis.

Utsira kommune hadde de klart høyeste frie inntektene per innbygger i 2003, med over 71 000 kroner per innbygger. Deretter fulgte Modalen kommune med over 68 000 kroner per innbygger. Den kommunen som hadde lavest frie inntekter var Rælingen kommune med om lag 20 600 kroner per innbygger.

Agdenes kommune og Kvænangen kommune hadde den høyeste veksten i frie inntekter fra 2002 til 2003, på henholdsvis 10,3 prosent og 8,8 prosent. Tydal kommune hadde lavest vekst med en negativ utvikling i frie inntekter fra 2002 til 2003 med vel 21 prosent. Austevoll kommunene hadde nest lavest vekst med en reduksjon med i underkant av 6 prosent.

Den høyeste årlige gjennomsnittlige veksten i frie inntekter fra 2000 til 2003 hadde Utsira kommune med en vekst med på over 9 prosent. Bykle fulgte deretter med en vekst på over 8 prosent. Tydal og Aremark hadde lavest vekst med en årlig gjennomsnittlig reduksjon i de nominelle frie inntektene på over 4 prosent.

Tabell 8.3 Gjennomsnittlig årlig vekst i frie inntekter for kommunene, gruppert fylkesvis. Fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet er vektet etter innbyggertallet i kommunene.

Inntekt per innbygger

i 2003

Gjennomsnittlig årlig vekst
2002-03 2000-03 1995-03 1990-03
1 Østfold 23 524 2,9 4,8 4,5 3,9
2 Akershus 23 831 2,4 4,1 3,9 3,7
3 Oslo 25 959 -0,8 2,2 2,9 2,8
4 Hedmark 25 506 2,3 4,7 4,8 3,8
5 Oppland 25 365 2,7 4,5 4,7 3,5
6 Buskerud 24 197 1,8 4,6 4,4 3,6
7 Vestfold 23 863 2,9 5,1 4,8 4,1
8 Telemark 25 518 3,0 5,1 4,8 4,1
9 Aust-Agder 25 134 1,7 4,2 4,0 3,5
10 Vest-Agder 24 460 2,8 4,9 4,4 3,7
11 Rogaland 23 792 1,9 4,3 3,8 3,4
12 Hordaland 24 301 2,2 4,4 4,2 3,5
14 Sogn og Fjordane 28 237 2,4 3,9 4,1 3,2
15 Møre og Romsdal 25 294 2,5 4,4 4,2 3,7
16 Sør-Trøndelag 23 846 2,1 4,4 4,3 3,5
17 Nord-Trøndelag 26 629 2,3 4,4 4,5 3,5
18 Nordland 28 106 2,5 4,6 4,5 3,5
19 Troms 27 729 1,4 3,7 4,0 3,2
20 Finnmark 33 966 0,9 3,1 4,0 3,4
Landet 25 141 1,9 4,1 4,1 3,5

Kommunene etter innbyggertall

Tabell 8.4 viser kommunene gruppert etter innbyggertall og frie inntekter. Landsgjennomsnittlig nivå på frie inntekter var om lag 25 100 kroner per innbygger i 2003. Kommuner med innbyggertall under 2 181 innbyggere og kraftkommunene, skiller seg ut med svært høye frie inntekter per innbygger sammenlignet med andre grupper av kommuner, med frie inntekter per innbygger på om lag 38 000 kroner. For de andre gruppene av kommuner synker frie inntekter per innbygger med økende innbyggertall, med unntak av Oslo. Kommuner med innbyggertall under 2 181 innbyggere hadde 35 prosent høyere frie inntekter per innbygger enn landsgjennomsnittet i 2003. Storbykommunene utenom Oslo lå under landsgjennomsnittet i 2003, og hadde i gjennomsnitt i underkant av 23 000 kroner per innbygger i frie inntekter. Oslo kommune hadde om lag 26 000 kroner i frie inntekter per innbygger i 2003.

Mellom 2002 og 2003 hadde de største kommunene lavere prosentvis vekst enn de mindre kommunene. Oslo kommune og kraftkommunene hadde en nedgang på 0,8 prosent i de frie inntektene fra 2002 til 2003. Årlig vekst i perioden 1990-2003, 1995-2003 og 2000-2003 er relativt jevn mellom de ulike gruppene av kommuner, med unntak av kraftkommunene og Oslo. I alle periodene har kraftkommunene og Oslo generelt lavere årlig vekst enn landsgjennomsnittet.

Tabell 8.4 Gjennomsnittsnivå på frie inntekter i 2003 og gjennomsnittlig årlig vekst i frie inntekter i prosent for 1990 til 2003. Kommunene er gruppert etter innbyggertall og sortert i kvartiler (innbyggertall per 01.01.03). Tallene er vektet etter innbyggertall.

Kommunes innbyggertall Antall Prosent av befolkningen Frie inntekter i 2003 (kr per innb.) Vekst 2002-03 Gj.vekst 2000-03 Gj.vekst 1995-03 Gj.vekst 1990-03
>2 181 innb. 96 2,9 38 429 2,6 4,0 4,4 3,3
2 181 - 3 940 95 6,0 30 834 2,1 4,1 4,3 3,4
3 941 - 7 217 96 11,3 26 807 2,5 4,1 4,2 3,4
7 218 - 20 000 95 25,3 24 113 2,5 4,6 4,3 3,7
<20 000 innb. 39 31,9 23 512 2,4 4,7 4,5 3,9
Bergen, Stavanger, Trondheim 3 11,0 22 759 1,7 4,4 4,0 3,5
Kraftkommuner1 9 0,3 37 697 -0,8 2,5 3,2 2,0
Oslo 1 11,4 25 959 -0,8 2,2 2,9 2,8
Landet 434 100,0 25 141 1,9 4,1 4,1 3,5

1 Kraftkommuner er her definert som kommuner som har et samlet nivå på eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter per innbygger som er høyere enn 70 prosent av landsgjennomsnittet for ordinær skatt per innbygger.

8.3 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Når man sammenligner nivået på de frie inntektene mellom de enkelte kommuner og fylkeskommuner, målt i kroner per innbygger, må det tas hensyn til at det er

  • store variasjoner mellom kommunene i hvilke behov innbyggerne har for kommunale tjenester

  • store forskjeller mellom kommunene i de antatte kostnadene ved å produsere en enhet av tjenestene.

Hvor godt tjenestetilbud en kommune kan yte innenfor en gitt inntektsramme, vil blant annet avhenge av alderssammensetning i kommunen. Dersom man ønsker å sammenligne ulike kommuners inntektsnivå, er det derfor nødvendig å se på utgifts- og inntektssiden samlet.

I dette avsnittet gjøres det rede for nivået på kommunenes frie inntekter, når det er korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. For å finne utgiftsbehovet til den enkelte kommune og fylkeskommune, har vi tatt utgangspunkt i kostnadsnøklene i inntektssystemet (jf. vedlegg 1). Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov (det vil si kommuner som er «billige» å drive) får justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt utgiftsbehov (det vil si kommuner som er «dyre» å drive) får justert ned sine inntekter. Inntektene til den enkelte kommune og fylkeskommune korrigeres videre for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler.

Beregningen av de utgiftskorrigerte frie inntekter er blitt noe justert i forhold til tidligere år. For 2003 er bare den delen av kommunenes frie inntekter som kan tilskrives tjenester inkludert i kostnadsnøklene utgiftskorrigert. Den resterende delen av de frie inntekter fordeles med et likt beløp per innbygger.

Den nye beregningsmetoden slår særlig ut for kommuner som har et høyt nivå på frie inntekter per innbygger og som samtidig har et høyt beregnet utgiftsbehov (for eksempel kraftkommuner, småkommuner). Disse kommunene vil med den nye beregningsmåten få oppjustert sine utgiftskorrigerte frie inntekter.

Det er likevel enkelte begrensninger ved det korrigerte inntektsbegrepet:

  • Viktige inntektskomponenter som øremerkede tilskudd og gebyrer med videre er ikke inkludert i analysen

  • Det er ikke tatt hensyn til at noen kommuner har fordeler av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift

Variasjon i inntekt for kommunene

For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter har vi utvidet de frie inntekter til å inkludere eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. I de følgende tabellene vises derfor kommunenes utgiftskorrigerte frie inntekter inklusive og eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter.

Tabell 8.5 Frie inntekter etter ulike inntektsdefinisjoner korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, for kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger (landsgjennomsnitt=100). Tall fra 2003.

Fylke Korrigerte frie inntekter

ekskl. eiendomsskatt/konsesjonskraftinntekter

Korrigerte frie inntekter

inkl. eiendomsskatt/

konsesjonskraftinntekter

Østfold 94 95
Akershus 103 100
Oslo 112 109
Hedmark 96 94
Oppland 96 96
Buskerud 96 96
Vestfold 94 92
Telemark 96 101
Aust-Agder 96 97
Vest-Agder 95 97
Rogaland 97 99
Hordaland 96 99
Sogn og Fjordane 101 105
Møre og Romsdal 96 96
Sør-Trøndelag 96 96
Nord-Trøndelag 97 98
Nordland 103 105
Troms 109 109
Finnmark 129 127
Hele landet 100 100

I tabell 8.5 vises de frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert fylkesvis. Kolonne 1 viser kommunenes frie inntekter eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, mens kolonne 2 viser kommunenes frie inntekter inklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter.

Tabell 8.5 viser at Oslo kommune, kommunene i Akershus, Sogn og Fjordane og Nord-Norge har et høyere inntektsnivå på utgiftskorrigerte frie inntekter enn landet for øvrig (det gjelder uansett definisjon av frie inntekter). Kommuner i Vestfold har lavest inntektsnivå.

De utgiftskorrigerte frie inntekter, eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, varierer fra 94 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold og Vestfold til 129 prosent for kommunene i Finnmark. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom, har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekt og variasjoner i regionalpolitiske tilskudd. Hovedårsaken til at kommunene i Nord-Norge har et høyere utgiftskorrigert inntektsnivå enn landsgjennomsnittet, er at kommunene mottar regionalpolitisk begrunnede tilskudd. Kommunene i Nord-Norge mottar dessuten mer i ordinært skjønnstilskudd i kroner per innbygger enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken til at Oslo har et høyere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet, er at kommunen har høye skatteinntekter.

Tabell 8.6 Frie inntekter etter ulike inntektsdefinisjoner korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, for kommuner i forskjellige kommunegrupper. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger (landsgjennomsnitt=100). Tall fra 2003.

Kommunegrupper Antall kommuner Andel av befolkningen Korr. frie inntekter ekskl. eiendom/konsesjon Korr. frie inntekter inkl. eiendom/konsesjon
>2 181 innb. 96 2.9 121 123
2 181 - 3 940 innb. 95 6.0 106 107
3 941 - 7 217 innb. 96 11.3 98 99
7 218 - 20 000 innb. 95 25.3 96 96
<20 000 innb. 39 31.9 97 97
Bergen, Stavanger, Trondheim 3 11.0 96 98
Kraftkommuner 9 0.3 127 193
Oslo 1 11.4 112 109
Hele landet 434 100.0 100 100

I tabell 8.6 vises frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommunene gruppert etter innbyggertall i fire grupper med like mange kommuner i hver gruppe. I tillegg er kommuner med mer enn 20 000 innbyggere skilt ut i en egen gruppe (eksklusiv de fire største kommuner). Bergen, Stavanger og Trondheim vises dessuten som en egen gruppe og Oslo presenteres for seg selv. I tillegg er ni kraftkommuner skilt ut som en egen gruppe.

Tabell 8.6 illustrerer at mindre kommuner har et høyere inntektsnivå enn større kommuner. Hovedårsaken til dette er at små kommuner mottar regionalpolitisk begrunnede tilskudd, som alle kommuner er med på å finansiere. De ni rikeste kraftkommuner utgjør 0,3 prosent av befolkningen, og har høyest nivå på de utgiftskorrigerte frie inntekter. Oslo kommune har utgiftskorrigerte frie inntekter på om lag 110 prosent av landsgjennomsnittet, og skiller seg dermed ut fra Bergen, Stavanger og Trondheim som har et inntektsnivå på om lag 95 prosent av landsgjennomsnittet og de øvrige kommuner med over 20 000 innbyggere som har et inntektsnivå på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Hovedårsaken til at Oslo kommune har et høyere inntektsnivå enn de andre storbyene, er at Oslo har et høyt nivå på skatteinntektene.

Endringene som skal gjennomføres i inntektsystemet i løpet av perioden 2002-2006 vil medføre en sterkere utjevning av inntekt mellom kommunene, jf. nærmere omtale i vedlegg 1.

Variasjon i inntekt for fylkeskommunene

Tabell 8.7 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2003 (skatt på inntekt og formue og rammetilskudd), korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Tabell 8.7 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger (landsgjennomsnitt=100). Tall fra 2003.

Fylkeskommuner Korrigerte frie inntekter
01 Østfold 98
02 Akershus 96
03 Oslo 94
04 Hedmark 97
05 Oppland 103
06 Buskerud 98
07 Vestfold 102
08 Telemark 100
09 Aust-Agder 96
10 Vest-Agder 98
11 Rogaland 100
12 Hordaland 100
14 Sogn og Fjordane 100
15 Møre og Romsdal 95
16 Sør-Trøndelag 100
17 Nord-Trøndelag 102
18 Nordland 115
19 Troms 112
20 Finnmark 128
Hele landet 100

Av tabell 8.7 fremgår det at det er store inntektsforskjeller mellom fylkeskommunene. Inntektene varierer fra 94 prosent for Oslo fylkeskommune til 128 prosent for Finnmark fylkeskommune.

Sammenlignet med 2001 har det skjedd en stor endring i nivået på den enkelte fylkeskommunes utgiftskorrigerte inntekter. Hovedårsaken til endringen er overgangsordningen for sykehusreformen. Staten overtok ansvaret for de fylkeskommunale sykehusene fra og med 2002. Som følge av dette ble fylkeskommunenes frie inntekter redusert med om lag 25 milliarder kroner i 2002. På kort sikt blir uttrekket fordelt mellom fylkeskommunene etter regnskapsstall, men på lang sikt skal uttrekket fordeles etter objektive kriterier. For at fylkeskommunene ikke skulle oppleve en brå endring i tilskuddsnivået fra det ene året til det andre, ble sykehusuttrekket omfattet av overgangsordningen i inntektssystemet. Overgangsordningen sikrer at overgangen fra fordelingen av uttrekk basert på regnskapsstall til fordelingen av uttrekket basert på objektive kriterier, skjer gradvis over fem år.

Generelt betyr dette at fylkeskommuner som fikk et lavere uttrekk etter regnskapsstall enn det uttrekket skal være etter de objektive kriterier, får nedjustert sine inntekter i løpet av overgangsordningen. Fylkeskommuner som har fått et høyere uttrekk etter regnskapstall enn det uttrekket skal være etter objektive kriterier, får justert opp sine inntekter i løpet av overgangsordningen.

Oslo fylkeskommune hadde i 2001 utgiftskorrigerte inntekter på 114 prosent av landsgjennomsnittet. I 2002 opplevde Oslo fylkeskommune en nedgang til 89 prosent av landsgjennomsnittet, og i 2003 har Oslo fylkeskommune utgiftskorrigerte frie inntekter på 94 prosent av landsgjennomsnittet. Årsaken til denne inntektsutviklingen er sykehusuttrekket. Oslo fylkeskommune fikk et mye større uttrekk etter regnskapstall enn uttrekket skal være etter de objektive kriterier. Oslo fylkeskommune fikk derfor en forholdsvis sterk inntektsnedgang i 2002, som gradvis vil bli opphevet over en femårs periode (jf. omtale av utgiftskorrigerte frie inntekter i kommuneproposisjonen for 2004).

8.4 Tabeller for enkeltkommuner

I dette avsnittet vises tabeller for enkeltkommuner. Tabell 8.8 viser frie inntekter i 2003 og utviklingen i frie inntekter i ulike perioder. Ved tolkning av tall for enkeltkommuner bør en være oppmerksom på at inntektsveksten i en bestemt periode kan være påvirket av at enkelte kommuner har et unormalt høyt eller lavt nivå på sine skatteinntekter i startåret (1990, 1995, 2000 og 2002) eller i sluttåret (2003) for analysen, eller at det inntektsutjevnende tiskuddet er spesielt lavt eller høyt som følge av skatteinntektene to år tidligere. Fra år 2000 er det imidlertid innført løpende inntektsutjevning slik at skatteinntektene utjevnes med skatten for inneværende år.

Tabell 8.8 Frie inntekter per innbygger 2003 og gjennomsnittlig årlig nominell vekst for kommunene 1990-2003. Fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet er vektet etter innbyggertallet i kommunene.

Knr Kommunenavn Inntekt per innbygger 2003 (i kr) Vekst

2002-03

Gj. vekst

2000-03

Gj. vekst

1995-03

Gj. vekst

1990-03

101 Halden 23 921 2,3 4,7 5,1 4,0
104 Moss 22 213 3,6 5,2 4,4 4,1
105 Sarpsborg 23 134 3,3 5,0 4,6 3,7
106 Fredrikstad 23 119 2,6 5,1 4,7 4,0
111 Hvaler 25 222 -0,3 2,1 2,3 2,3
118 Aremark 32 952 -3,5 -4,0 3,4 3,7
119 Marker 27 563 -1,3 3,4 4,4 4,1
121 Rømskog 41 283 1,4 6,1 5,3 3,8
122 Trøgstad 25 584 3,6 5,7 4,1 3,6
123 Spydberg 24 163 3,9 3,5 3,5 3,9
124 Askim 22 737 4,5 5,4 4,5 4,1
125 Eidsberg 24 428 2,0 4,8 4,4 3,9
127 Skiptvet 24 986 0,0 2,9 2,9 2,6
128 Rakkestad 26 108 3,9 4,8 4,7 3,8
135 Råde 23 014 4,4 5,5 4,3 4,5
136 Rygge 22 520 2,7 5,2 4,2 3,9
137 Våler 25 172 7,4 6,2 3,7 4,4
138 Hobøl 24 115 2,3 3,9 3,3 3,5
Østfold 23 524 2,9 4,8 4,5 3,9
211 Vestby 21 262 3,7 4,4 2,9 3,5
213 Ski 22 002 2,5 3,6 3,8 3,6
214 Ås 22 651 3,5 4,8 3,9 3,2
215 Frogn 23 270 2,8 4,9 4,1 4,2
216 Nesodden 21 591 3,7 5,3 4,5 4,3
217 Oppegård 23 360 1,8 3,5 2,7 3,8
219 Bærum 27 350 2,0 4,5 4,3 3,7
220 Asker 25 692 1,0 3,8 3,6 4,0
221 Aurskog-Høland 23 404 4,1 4,7 4,6 4,1
226 Sørum 22 710 3,8 2,4 4,3 3,4
227 Fet 21 622 2,8 4,8 3,0 3,4
228 Rælingen 20 621 3,8 4,6 3,9 3,9
229 Enebakk 21 665 2,1 4,2 3,2 3,5
230 Lørenskog 21 846 2,1 3,5 3,5 3,7
231 Skedsmo 21 935 2,9 4,1 3,5 3,3
233 Nittedal 22 103 4,6 5,1 3,6 3,8
234 Gjerdrum 23 502 2,3 3,0 3,1 3,1
235 Ullensaker 22 447 -0,4 2,7 4,1 3,6
236 Nes 22 824 4,3 4,3 4,3 4,2
237 Eidsvoll 23 346 3,6 4,9 4,7 3,9
238 Nannestad 26 209 1,8 3,4 5,0 4,4
239 Hurdal 28 148 0,5 5,6 4,0 3,4
Akershus 23 831 2,4 4,1 3,9 3,7
301 Oslo 25 959 -0,8 2,2 2,9 2,8
402 Kongsvinger 23 434 1,6 4,7 4,8 4,0
403 Hamar 23 550 2,8 5,2 5,4 3,8
412 Ringsaker 23 844 2,2 4,1 4,7 3,9
415 Løten 24 014 1,4 3,9 4,6 3,5
417 Stange 22 972 2,1 4,7 4,4 3,7
418 Nord-Odal 27 203 3,5 5,7 5,3 3,9
419 Sør-Odal 25 254 2,1 3,9 4,5 3,6
420 Eidskog 27 212 3,0 5,4 5,0 4,0
423 Grue 29 312 2,5 4,9 5,0 4,0
425 Åsnes 28 626 3,7 5,3 5,9 4,4
426 Våler 28 309 4,2 5,3 5,2 4,4
427 Elverum 23 634 3,9 4,7 5,3 4,3
428 Trysil 28 526 1,8 5,6 4,7 3,6
429 Åmot 29 599 0,7 3,7 2,7 3,7
430 Stor-Elvdal 32 443 1,1 5,9 4,9 3,5
432 Rendalen 34 946 2,5 5,8 4,5 4,0
434 Engerdal 36 486 0,7 5,3 4,5 3,6
436 Tolga 33 237 0,2 3,4 4,1 3,0
437 Tynset 27 533 1,7 4,5 4,6 3,0
438 Alvdal 30 565 2,8 5,0 4,3 3,0
439 Folldal 32 622 -1,0 3,5 4,7 3,0
441 Os 31 773 3,0 5,1 3,8 2,3
Hedmark 25 506 2,3 4,7 4,8 3,8
501 Lillehammer 23 174 3,4 5,4 4,6 3,3
502 Gjøvik 23 255 0,2 4,7 5,1 4,2
511 Dovre 28 209 3,1 2,5 5,9 3,5
512 Lesja 31 951 1,0 3,8 4,9 3,7
513 Sjåk 30 845 3,4 3,7 5,3 3,7
514 Lom 28 927 2,5 3,8 4,4 3,6
515 Vågå 26 729 3,3 4,2 4,8 3,1
516 Nord-Fron 25 245 2,7 4,9 4,6 3,5
517 Sel 26 234 5,1 4,9 4,9 3,4
519 Sør-Fron 27 393 4,0 3,6 4,7 3,3
520 Ringebu 28 683 2,7 4,0 5,1 3,0
521 Øyer 25 017 5,6 4,8 4,9 3,0
522 Gausdal 25 358 3,8 2,9 4,5 3,2
528 Østre Toten 24 818 3,6 5,1 5,4 3,7
529 Vestre Toten 24 073 4,5 5,4 4,1 3,9
532 Jevnaker 24 921 5,6 4,1 4,2 4,0
533 Lunner 23 177 0,2 3,9 3,8 3,3
534 Gran 25 369 3,4 5,5 5,3 3,6
536 Søndre Land 26 483 1,6 3,3 4,4 2,4
538 Nordre Land 25 900 3,3 4,8 4,9 3,6
540 Sør-Aurdal 31 060 2,3 5,0 4,5 3,4
541 Etnedal 36 996 3,4 2,5 3,9 2,7
542 Nord-Aurdal 25 380 0,0 2,8 4,0 2,8
543 Vestre Slidre 29 218 1,1 2,8 4,2 3,5
544 Østre Slidre 28 938 4,7 4,2 4,5 2,9
545 Vang 35 669 -0,3 5,1 4,7 4,5
Oppland 25 365 2,7 4,5 4,7 3,5
602 Drammen 22 872 2,5 4,7 4,3 3,6
604 Kongsberg 24 186 -3,8 5,1 4,4 3,6
605 Ringerike 23 948 2,5 5,4 5,0 3,8
612 Hole 27 119 6,2 4,2 4,3 4,1
615 Flå 36 260 5,1 3,6 4,4 2,9
616 Nes 28 051 1,5 4,5 4,8 3,9
617 Gol 28 119 2,8 4,8 4,5 3,2
618 Hemsedal 30 652 0,8 4,0 2,4 2,0
619 Ål 27 169 1,9 4,5 4,5 2,9
620 Hol 31 709 6,3 3,8 3,9 3,0
621 Sigdal 28 226 -2,3 4,4 4,4 3,0
622 Krødsherad 30 138 3,6 4,8 4,4 3,7
623 Modum 24 398 1,6 4,2 4,8 3,6
624 Øvre Eiker 23 793 1,8 5,2 5,4 4,3
625 Nedre Eiker 22 450 3,3 5,2 5,2 4,4
626 Lier 22 891 2,4 3,5 3,7 3,3
627 Røyken 21 482 2,3 4,7 3,8 3,7
628 Hurum 23 528 2,0 3,4 3,8 2,8
631 Flesberg 28 414 -3,4 3,8 3,6 3,0
632 Rollag 36 822 5,7 4,8 4,2 2,8
633 Nore og Uvdal 34 150 5,3 4,6 4,6 3,8
Buskerud 24 197 1,8 4,6 4,4 3,6
701 Horten 23 547 3,5 5,2 5,2 4,4
702 Holmestrand 23 916 3,1 5,3 4,6 4,4
704 Tønsberg 23 725 3,6 4,9 4,2 3,3
706 Sandefjord 23 482 1,1 5,1 5,2 4,5
709 Larvik 23 914 3,2 5,6 5,0 4,3
711 Svelvik 23 589 3,3 5,3 4,7 4,3
713 Sandefjord 24 650 4,2 4,8 4,9 4,6
714 Hof 26 742 7,2 6,0 4,1 4,2
716 Re 25 532 3,3 4,5 3,9 4,0
719 Andebu 25 126 4,0 4,2 4,7 4,1
720 Stokke 22 731 2,6 4,1 3,8 3,9
722 Nøtterøy 23 381 2,7 5,6 5,2 4,3
723 Tjøme 24 808 2,2 5,4 4,1 3,7
728 Lardal 27 863 0,2 4,0 4,0 4,3
Vestfold 23 863 2,9 5,1 4,8 4,1
805 Porsgrunn 23 901 3,4 6,2 5,5 4,6
806 Skien 23 334 3,1 5,5 5,0 4,2
807 Notodden 26 244 2,7 5,1 5,1 4,0
811 Siljan 28 003 4,6 6,3 5,0 4,5
814 Bamble 23 005 2,1 4,6 3,6 4,3
815 Kragerø 25 992 3,5 5,8 4,6 3,8
817 Drangedal 28 308 3,5 4,8 4,7 3,9
819 Nome 27 411 1,9 4,0 4,0 3,5
821 24 387 1,8 2,0 3,6 3,1
822 Sauherad 27 238 3,5 5,6 4,5 4,3
826 Tinn 30 913 5,6 4,4 5,9 5,3
827 Hjartdal 36 867 2,9 6,6 5,0 3,8
828 Seljord 28 051 3,8 3,7 5,1 3,8
829 Kvitseid 30 923 4,3 4,2 4,2 3,8
830 Nissedal 35 184 1,5 3,6 4,0 3,8
831 Fyresdal 35 303 2,7 3,8 4,1 4,1
833 Tokke 33 305 2,1 3,3 4,9 4,2
834 Vinje 34 257 1,9 4,1 4,2 3,2
Telemark 25 518 3,0 5,1 4,8 4,1
901 Risør 27 419 2,9 5,2 4,7 3,7
904 Grimstad 22 672 2,5 4,6 4,1 3,8
906 Arendal 23 190 0,7 4,4 4,4 3,9
911 Gjerstad 30 699 3,0 4,6 4,3 3,7
912 Vegårshei 31 480 2,7 4,1 4,1 3,2
914 Tvedestrand 25 973 2,0 4,5 3,8 3,8
919 Froland 24 681 0,5 2,6 3,7 3,8
926 Lillesand 23 500 0,7 3,5 3,3 3,4
928 Birkenes 25 793 5,3 4,4 4,2 3,1
929 Åmli 33 153 4,4 2,4 4,5 3,9
935 Iveland 33 683 1,7 3,1 3,0 3,2
937 Evje og Hornnes 25 207 3,0 4,0 3,8 3,5
938 Bygland 38 202 -1,0 2,2 3,1 2,8
940 Valle 37 932 2,0 2,4 1,7 2,3
941 Bykle 60 570 4,6 8,4 1,6 -0,5
Aust-Agder 25 134 1,7 4,2 4,0 3,5
1001 Kristiansand 23 107 4,0 5,5 5,2 4,3
1002 Mandal 24 119 1,6 4,8 5,1 4,2
1003 Farsund 23 838 1,0 5,3 3,2 3,2
1004 Flekkefjord 26 376 2,9 5,1 5,0 4,0
1014 Vennesla 23 452 3,3 5,1 4,3 4,2
1017 Songdalen 24 159 0,6 4,0 4,2 4,2
1018 Søgne 22 249 3,0 4,5 3,7 3,5
1021 Marnardal 33 668 3,4 4,8 5,5 3,3
1026 Åseral 45 695 3,2 3,4 4,6 3,2
1027 Audnedal 33 454 2,4 3,4 3,6 3,6
1029 Lindesnes 26 966 0,7 1,7 2,9 3,8
1032 Lyngdal 24 509 1,9 4,4 3,7 3,6
1034 Hægebostad 31 902 -1,8 2,8 3,0 2,7
1037 Kvinesdal 27 431 -0,1 4,8 3,4 1,1
1046 Sirdal 44 426 1,5 2,1 0,8 -0,7
Vest-Agder 24 460 2,8 4,9 4,4 3,7
1101 Eigersund 23 702 2,6 4,9 4,2 3,5
1102 Sandnes 21 746 4,3 5,2 3,7 3,9
1103 Stavanger 23 395 0,4 3,6 3,2 3,2
1106 Haugesund 24 308 3,3 6,5 5,7 4,3
1111 Sokndal 27 844 4,4 6,0 5,2 3,5
1112 Lund 26 776 1,5 4,5 4,4 3,9
1114 Bjerkreim 29 312 0,0 2,1 3,7 3,3
1119 22 587 1,7 3,5 3,4 3,2
1120 Klepp 22 495 4,3 5,5 3,6 3,5
1121 Time 21 859 -0,8 2,5 3,1 3,7
1122 Gjesdal 23 280 1,5 4,8 4,3 4,0
1124 Sola 22 907 -0,2 3,7 2,5 2,8
1127 Randaberg 23 076 4,2 5,2 3,4 3,7
1129 Forsand 44 096 -4,5 0,0 2,7 1,4
1130 Strand 24 286 2,3 4,9 4,7 3,7
1133 Hjelmeland 35 009 0,9 1,9 3,4 2,3
1134 Suldal 36 357 1,1 2,9 3,8 2,0
1135 Sauda 26 481 3,4 6,1 5,3 3,1
1141 Finnøy 32 327 1,2 3,7 4,5 4,1
1142 Rennesøy 26 697 3,0 4,1 3,4 2,8
1144 Kvitsøy 41 380 5,1 3,9 3,8 3,4
1145 Bokn 35 781 -0,5 0,0 4,4 3,2
1146 Tysvær 24 314 -1,1 3,2 3,7 2,2
1149 Karmøy 23 401 3,1 5,4 4,9 3,6
1151 Utsira 71 176 7,1 9,2 4,9 4,7
1154 Vindafjord 26 585 3,2 3,8 4,1 3,3
1159 Ølen 27 498 3,1 4,1 4,4 3,2
Rogaland 23 792 1,9 4,3 3,8 3,4
1201 Bergen 23 029 2,2 4,5 4,2 3,5
1211 Etne 26 713 3,5 5,0 4,0 3,0
1216 Sveio 28 108 4,2 4,6 4,4 4,2
1219 Bømlo 25 160 2,9 4,8 4,4 3,6
1221 Stord 22 408 4,1 5,6 4,6 4,5
1222 Fitjar 26 818 1,2 4,7 2,9 3,3
1223 Tysnes 34 417 2,8 6,0 5,3 3,8
1224 Kvinnherad 25 870 0,9 4,1 4,7 3,2
1227 Jondal 39 546 3,0 6,6 5,1 4,2
1228 Odda 29 617 7,5 7,1 6,3 4,4
1231 Ullensvang 30 834 2,6 5,1 5,4 4,7
1232 Eidfjord 50 554 2,0 5,2 7,3 2,4
1233 Ulvik 37 563 1,1 3,7 4,3 2,3
1234 Granvin 38 918 3,1 2,9 2,9 2,6
1235 Voss 26 190 2,1 4,3 5,0 3,5
1238 Kvam 27 972 2,9 5,1 4,9 3,9
1241 Fusa 30 798 -0,6 3,9 4,2 3,7
1242 Samnanger 29 767 3,9 4,2 5,1 3,7
1243 Os 21 909 1,0 3,5 3,4 3,4
1244 Austevoll 28 594 -5,5 4,0 3,0 3,3
1245 Sund 23 961 -0,1 2,4 3,1 3,0
1246 Fjell 21 770 3,9 3,9 3,2 3,4
1247 Askøy 21 801 3,7 5,3 3,9 3,5
1251 Vaksdal 29 934 3,9 4,3 4,4 3,5
1252 Modalen 68 462 -3,0 4,1 3,4 2,9
1253 Osterøy 26 048 -0,5 3,3 4,1 3,5
1256 Meland 24 386 2,5 3,4 3,2 2,9
1259 Øygarden 25 646 2,7 2,3 2,1 3,0
1260 Radøy 27 778 -0,7 3,8 4,0 3,1
1263 Lindås 24 626 1,7 3,9 4,0 3,2
1264 Austrheim 31 032 2,2 3,1 4,2 3,4
1265 Fedje 41 572 3,9 4,4 3,9 3,3
1266 Masfjorden 36 616 5,9 5,5 4,6 3,4
Hordaland 24 301 2,2 4,4 4,2 3,5
1401 Flora 24 128 1,4 4,2 4,1 3,3
1411 Gulen 38 233 6,7 5,7 4,7 4,4
1412 Solund 46 511 0,2 3,2 5,5 4,6
1413 Hyllestad 35 447 0,3 3,2 4,8 3,5
1416 Høyanger 29 798 3,3 3,6 4,4 2,7
1417 Vik 32 127 2,4 4,0 5,6 1,9
1418 Balestrand 37 711 -0,7 3,1 4,3 2,7
1419 Leikanger 27 065 4,1 3,4 4,5 4,8
1420 Sogndal 23 122 -1,0 3,1 3,5 3,3
1421 Aurland 39 922 0,4 2,2 3,2 1,3
1422 Lærdal 31 651 1,0 3,0 4,0 2,4
1424 Årdal 29 943 5,1 7,0 5,3 4,0
1426 Luster 31 750 4,6 4,0 4,6 3,2
1428 Askvoll 32 113 4,8 4,6 4,4 4,2
1429 Fjaler 32 041 3,2 4,0 4,1 2,8
1430 Gaular 30 872 0,9 3,3 4,2 3,1
1431 Jølster 30 581 6,2 4,0 3,9 3,1
1432 Førde 22 057 2,5 3,4 3,7 3,7
1433 Naustdal 29 144 1,1 3,3 2,9 3,0
1438 Bremanger 31 133 3,0 5,7 5,3 4,4
1439 Vågsøy 26 419 2,6 4,8 4,6 4,1
1441 Selje 28 287 3,3 4,7 4,0 3,4
1443 Eid 24 442 1,5 2,8 3,8 2,8
1444 Hornindal 34 447 0,1 2,2 4,1 3,3
1445 Gloppen 28 290 3,3 4,8 4,7 3,7
1449 Stryn 25 859 0,6 2,8 3,5 2,8
Sogn og Fjordane 28 237 2,4 3,9 4,1 3,2
1502 Molde 23 158 3,4 5,5 4,8 4,6
1503 Kristiansund 24 503 1,2 4,4 5,2 3,9
1504 Ålesund 22 314 1,5 4,9 4,0 4,2
1511 Vanylven 28 131 5,3 5,5 4,0 3,9
1514 Sande 32 741 1,9 7,3 5,8 4,6
1515 Herøy 23 876 2,2 5,2 3,6 3,7
1516 Ulstein 24 238 2,9 -3,6 2,9 3,5
1517 Hareid 24 748 4,1 5,5 4,6 4,3
1519 Volda 25 425 5,3 5,3 4,9 3,6
1520 Ørsta 24 314 2,8 4,3 4,5 3,8
1523 Ørskog 28 558 1,8 2,0 3,5 1,9
1524 Norddal 36 017 5,7 5,0 4,2 3,3
1525 Stranda 26 596 3,9 4,4 3,8 3,5
1526 Stordal 35 029 7,0 5,4 5,2 3,1
1528 Sykkylven 23 331 2,5 4,0 3,4 3,9
1529 Skodje 24 855 2,8 3,3 3,3 2,8
1531 Sula 23 882 3,7 5,5 4,2 3,6
1532 Giske 22 879 1,1 3,4 2,8 3,6
1534 Haram 25 168 2,8 5,1 4,2 3,7
1535 Vestnes 25 638 -1,7 1,9 3,7 1,6
1539 Rauma 27 498 4,0 5,5 5,8 4,5
1543 Nesset 28 918 2,1 3,9 3,4 3,4
1545 Midsund 31 847 3,0 6,1 4,0 3,9
1546 Sandøy 35 441 2,1 5,5 4,6 3,7
1547 Aukra 27 590 4,8 3,6 4,4 3,6
1548 Fræna 25 497 0,9 4,4 4,3 3,5
1551 Eide 25 971 4,0 4,5 3,8 3,0
1554 Averøy 26 339 0,8 3,5 3,9 3,6
1556 Frei 24 376 3,1 4,9 4,1 3,4
1557 Gjemnes 30 226 1,7 3,7 4,1 3,2
1560 Tingvoll 30 926 3,1 6,4 5,4 4,5
1563 Sunndal 25 949 3,7 5,3 4,9 2,4
1566 Surnadal 26 907 1,9 4,9 4,9 4,0
1567 Rindal 31 413 7,2 5,2 4,8 3,4
1569 Aure 30 467 2,3 4,9 2,9 3,4
1571 Halsa 33 232 -0,8 2,8 4,2 3,3
1572 Tustna 38 434 6,4 6,2 5,4 3,6
1573 Smøla 32 336 1,1 5,9 5,3 3,4
Møre og Romsdal 25 294 2,5 4,4 4,2 3,7
1601 Trondheim 21 880 1,9 4,6 4,2 3,6
1612 Hemne 24 819 1,8 4,4 4,1 3,2
1613 Snillfjord 43 352 2,4 3,5 5,4 4,2
1617 Hitra 32 008 2,1 4,6 4,3 3,8
1620 Frøya 28 575 3,2 4,5 3,6 3,0
1621 Ørland 24 388 4,4 4,5 4,7 3,7
1622 Agdenes 36 220 10,3 6,1 5,2 4,0
1624 Rissa 26 728 3,2 5,2 4,8 3,3
1627 Bjugn 26 777 3,8 4,2 4,4 3,4
1630 Åfjord 29 886 2,8 4,6 5,2 3,5
1632 Roan 43 187 5,8 5,4 6,4 4,6
1633 Osen 40 385 6,6 7,0 5,1 4,3
1634 Oppdal 24 725 0,6 4,0 3,8 3,6
1635 Rennebu 31 981 -0,8 3,6 5,6 3,6
1636 Meldal 28 604 1,6 5,0 4,7 3,8
1638 Orkdal 24 019 3,3 4,4 4,1 3,2
1640 Røros 27 105 5,8 5,7 4,8 3,3
1644 Holtålen 32 875 0,0 4,1 5,5 3,9
1648 Midtre Gauldal 27 542 2,3 3,9 4,7 3,6
1653 Melhus 23 390 1,3 3,7 4,4 3,6
1657 Skaun 24 177 2,1 4,0 4,3 3,5
1662 Klæbu 23 262 3,6 1,1 3,3 2,3
1663 Malvik 21 904 2,5 4,7 4,1 3,9
1664 Selbu 28 648 4,2 3,5 4,4 2,9
1665 Tydal 35 030 -21,1 -4,4 1,2 0,8
Sør-Trøndelag 23 846 2,1 4,4 4,3 3,5
1702 Steinkjer 24 340 2,0 4,5 4,9 4,1
1703 Namsos 24 689 3,6 5,5 4,8 3,6
1711 Meråker 31 442 1,9 5,1 4,1 4,0
1714 Stjørdal 23 062 2,1 5,0 4,4 3,6
1717 Frosta 29 548 1,9 3,5 4,4 3,8
1718 Leksvik 29 304 5,6 6,5 4,6 3,1
1719 Levanger 23 662 0,7 3,2 3,9 3,3
1721 Verdal 24 461 2,4 5,8 4,9 4,0
1723 Mosvik 41 086 5,5 3,6 4,0 3,5
1724 Verran 32 403 -1,4 3,2 4,9 3,4
1725 Namdalseid 34 574 1,6 4,1 5,3 4,5
1729 Inderøy 25 976 1,8 4,3 4,7 3,8
1736 Snåsa 30 855 1,4 3,1 4,5 3,7
1738 Lierne 39 011 3,8 3,3 4,5 3,2
1739 Røyrvik 50 688 -0,3 5,6 7,1 4,6
1740 Namsskogan 42 879 3,7 2,7 4,9 3,4
1742 Grong 32 346 6,6 6,1 4,9 3,4
1743 Høylandet 38 228 8,4 5,2 4,7 3,1
1744 Overhall 27 433 2,6 3,7 4,4 3,5
1748 Fosnes 47 077 2,1 4,4 5,5 3,6
1749 Flatanger 41 596 5,1 3,4 4,8 3,0
1750 Vikna 27 814 3,3 3,9 3,4 2,5
1751 Nærøy 28 902 2,5 4,2 4,2 3,3
1755 Leka 44 206 0,7 5,6 4,6 3,6
Nord-Trøndelag 26 629 2,3 4,4 4,5 3,5
1804 Bodø 22 297 2,1 4,0 4,2 3,9
1805 Narvik 24 904 3,4 5,4 5,4 3,8
1811 Bindal 38 432 3,5 5,5 5,1 4,0
1812 Sømna 34 059 1,5 3,3 4,3 3,0
1813 Brønnøy 28 288 3,9 4,6 4,4 3,4
1815 Vega 39 110 0,7 4,3 4,8 3,4
1816 Vevelstad 53 136 5,9 6,2 5,9 4,4
1818 Herøy 36 636 1,8 4,5 3,8 3,3
1820 Alstahaug 26 336 1,1 3,6 3,8 3,0
1822 Leirfjord 33 699 -0,8 3,8 4,0 2,8
1824 Vefsn 25 582 2,6 5,0 4,7 3,0
1825 Grane 36 834 2,8 4,0 4,7 3,9
1826 Hattfjelldal 36 144 3,8 4,3 4,5 3,7
1827 Dønna 38 756 -3,8 2,0 3,9 3,1
1828 Nesna 35 462 0,3 4,1 3,5 2,6
1832 Hemnes 29 538 3,4 4,4 5,7 4,7
1833 Rana 24 385 3,9 5,5 4,9 3,6
1834 Lurøy 41 581 5,0 5,7 4,9 4,2
1835 Træna 55 538 -2,8 4,3 4,6 3,6
1836 Rødøy 45 204 3,4 4,3 4,1 3,7
1837 Meløy 28 960 3,4 4,9 4,0 3,9
1838 Gildeskål 39 420 7,1 6,2 5,0 4,3
1839 Beiarn 38 087 4,4 5,1 4,4 3,4
1840 Saltdal 30 880 1,3 2,5 4,2 2,5
1841 Fauske 25 606 3,7 5,2 4,8 3,6
1842 Skjerstad 46 395 2,5 3,7 4,6 3,2
1845 Sørfold 33 644 -4,0 2,3 5,1 4,1
1848 Steigen 35 150 0,9 3,2 4,4 3,4
1849 Hamarøy 39 335 4,7 6,0 5,8 4,5
1850 Tysfjord 37 916 6,1 6,6 5,7 4,7
1851 Lødingen 32 713 3,2 4,9 4,8 4,0
1852 Tjeldsund 38 451 6,4 6,2 4,8 3,6
1853 Evenes 36 789 2,4 4,3 4,7 3,1
1854 Ballangen 33 312 1,0 4,9 4,3 3,7
1856 Røst 45 518 8,7 6,4 5,4 2,9
1857 Værøy 42 460 0,7 2,4 3,9 3,1
1859 Flakstad 36 786 1,9 4,6 3,8 2,9
1860 Vestvågøy 27 416 1,5 5,8 4,7 3,5
1865 Vågan 27 123 1,3 4,4 4,4 3,2
1866 Hadsel 27 673 2,3 4,7 4,3 3,6
1867 33 444 2,2 5,4 5,3 4,2
1868 Øksnes 29 105 2,5 4,9 3,7 3,0
1870 Sortland 26 925 3,1 4,4 4,6 3,6
1871 Andøy 30 165 5,6 6,4 5,6 4,1
1874 Moskenes 36 876 3,8 5,2 5,0 3,8
Nordland 28 106 2,5 4,6 4,5 3,5
1901 Harstad 24 830 2,1 3,7 4,4 3,6
1902 Tromsø 22 928 0,8 3,2 3,4 3,2
1911 Kvæfjord 35 725 3,5 4,3 4,1 2,3
1913 Skånland 33 378 1,0 3,6 4,6 3,9
1915 Bjarkøy 57 854 2,1 7,7 5,7 4,3
1917 Ibestad 42 680 3,4 4,9 5,4 4,4
1919 Gratangen 44 225 2,0 3,8 4,6 3,4
1920 Lavangen 44 888 3,8 3,3 4,9 3,2
1922 Bardu 27 417 -2,3 3,7 3,2 3,4
1923 Salangen 35 233 6,2 3,4 4,5 3,7
1924 Målselv 27 276 -0,3 3,9 4,7 4,0
1925 Sørreisa 30 364 2,8 3,8 4,1 2,8
1926 Dyrøy 42 959 1,5 4,3 4,5 3,4
1927 Tranøy 42 047 1,5 4,0 4,5 3,3
1928 Torsken 47 668 4,1 4,9 5,0 3,6
1929 Berg 45 058 0,7 4,2 4,4 3,5
1931 Lenvik 27 655 1,8 5,0 4,2 3,2
1933 Balsfjord 30 021 0,7 3,0 4,5 3,3
1936 Karlsøy 38 104 1,0 4,7 4,8 3,7
1938 Lyngen 32 986 1,9 3,7 4,7 3,9
1939 Storfjord 32 216 3,6 4,0 4,5 3,2
1940 Kåfjord 36 019 2,1 5,4 5,9 3,6
1941 Skjervøy 31 531 1,7 5,1 3,7 2,9
1942 Nordreisa 31 154 -0,1 3,5 4,4 3,1
1943 Kvænangen 42 869 8,8 5,3 5,3 2,8
Troms 27 729 1,4 3,7 4,0 3,2
2002 Vardø 38 005 1,1 4,5 4,9 3,7
2003 Vadsø 29 670 0,8 3,0 3,7 3,4
2004 Hammerfest 29 842 -1,5 3,6 4,1 3,3
2011 Kautokeino 34 105 -1,8 0,6 1,9 2,1
2012 Alta 29 297 0,7 3,7 4,1 3,8
2014 Loppa 52 915 4,6 5,1 5,3 4,5
2015 Hasvik 51 512 5,6 5,7 5,3 3,5
2017 Kvalsund 48 502 1,3 3,2 4,1 3,5
2018 Måsøy 45 615 1,4 3,6 4,3 3,9
2019 Nordkapp 33 887 0,7 2,7 4,5 4,1
2020 Porsanger 32 847 2,2 3,1 4,2 4,1
2021 Karasjok 36 937 1,1 2,3 2,5 2,2
2022 Lebesby 45 101 2,8 1,7 3,3 3,4
2023 Gamvik 48 365 4,0 4,0 5,1 2,9
2024 Berlevåg 47 274 2,0 2,8 4,1 3,4
2025 Tana 35 205 -3,0 0,9 3,5 2,7
2027 Nesseby 54 995 5,8 2,7 5,5 4,0
2028 Båtsfjord 36 841 2,2 5,2 4,2 2,8
2030 Sør-Varanger 31 198 3,1 2,8 4,7 3,8
Finnmark 33 966 0,9 3,1 4,0 3,4
Landet 25 141 1,9 4,1 4,1 3,5

Tabell 8.9 Frie inntekter etter ulike inntektsdefinisjoner korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, for kommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger (landsgjennomsnitt=100). Tall fra 2003.1

Kommune Korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter
ekskl. eiendom/konsesjon inkl. eiendom/konsesjon
0101 Halden 93 96
0104 Moss 94 94
0105 Sarpsborg 93 95
0106 Fredrikstad 94 94
0111 Hvaler 98 96
0118 Aremark 106 104
0119 Marker 96 94
0121 Rømskog 118 115
0122 Trøgstad 96 93
0123 Spydberg 98 99
0124 Askim 94 96
0125 Eidsberg 94 92
0127 Skiptvet 94 99
0128 Rakkestad 95 93
0135 Råde 96 94
0136 Rygge 93 91
0137 Våler 99 97
0138 Hobøl 98 95
Østfold 94 95
0211 Vestby 95 92
0213 Ski 98 95
0214 Ås 98 96
0215 Frogn 100 97
0216 Nesodden 95 93
0217 Oppegård 103 101
0219 Bærum 115 112
0220 Asker 112 109
0221 Aurskog-Høland 93 91
0226 Sørum 95 93
0227 Fet 95 93
0228 Rælingen 96 93
0229 Enebakk 96 93
0230 Lørenskog 101 99
0231 Skedsmo 97 94
0233 Nittedal 100 98
0234 Gjerdrum 99 96
0235 Ullensaker 101 99
0236 Nes 94 92
0237 Eidsvoll 94 91
0238 Nannestad 105 103
0239 Hurdal 101 98
Akershus 103 100
0301 Oslo 112 109
0402 Kongsvinger 94 93
0403 Hamar 93 94
0412 Ringsaker 94 92
0415 Løten 93 91
0417 Stange 94 91
0418 Nord-Odal 96 93
0419 Sør-Odal 96 94
0420 Eidskog 95 92
0423 Grue 97 95
0425 Åsnes 96 94
0426 Våler 99 99
0427 Elverum 94 93
0428 Trysil 94 93
0429 Åmot 102 104
0430 Stor-Elvdal 106 103
0432 Rendalen 103 101
0434 Engerdal 115 112
0436 Tolga 109 107
0437 Tynset 98 102
0438 Alvdal 105 108
0439 Folldal 111 110
0441 Os 106 104
Hedmark 96 94
0501 Lillehammer 94 95
0502 Gjøvik 94 95
0511 Dovre 99 98
0512 Lesja 104 102
0513 Skjåk 101 103
0514 Lom 106 107
0515 Vågå 95 97
0516 Nord-Fron 96 103
0517 Sel 96 95
0519 Sør-Fron 96 99
0520 Ringebu 98 97
0521 Øyer 95 96
0522 Gausdal 94 92
0528 Østre Toten 94 92
0529 Vestre Toten 95 94
0532 Jevnaker 96 93
0533 Lunner 96 93
0534 Gran 95 93
0536 Søndre Land 98 95
0538 Nordre Land 93 95
0540 Sør-Aurdal 97 98
0541 Etnedal 120 117
0542 Nord-Aurdal 95 97
0543 Vestre Slidre 104 105
0544 Øystre Slidre 97 95
0545 Vang 108 117
Oppland 96 96
0602 Drammen 94 92
0604 Kongsberg 100 101
0605 Ringerike 94 94
0612 Hole 112 109
0615 Flå 111 113
0616 Nes 98 105
0617 Gol 100 103
0618 Hemsedal 113 118
0619 Ål 95 100
0620 Hol 119 137
0621 Sigdal 98 96
0622 Krødsherad 104 102
0623 Modum 94 95
0624 Øvre Eiker 93 91
0625 Nedre Eiker 94 91
0626 Lier 95 93
0627 Røyken 95 92
0628 Hurum 93 91
0631 Flesberg 100 101
0632 Rollag 108 117
0633 Nore og Uvdal 116 152
Buskerud 96 96
0701 Horten 93 91
0702 Holmestrand 93 92
0704 Tønsberg 95 92
0706 Sandefjord 93 90
0709 Larvik 93 90
0711 Svelvik 93 91
0713 Sande 95 93
0714 Hof 98 95
0716 Re 98 95
0719 Andebu 95 93
0720 Stokke 95 92
0722 Nøtterøy 94 92
0723 Tjøme 95 93
0728 Lardal 103 101
Vestfold 94 92
0805 Porsgrunn 93 98
0806 Skien 94 95
0807 Notodden 96 98
0811 Siljan 102 103
0814 Bamble 93 101
0815 Kragerø 95 95
0817 Drangedal 96 95
0819 Nome 98 99
0821 Bø 97 97
0822 Sauherad 97 97
0826 Tinn 109 129
0827 Hjartdal 110 116
0828 Seljord 100 103
0829 Kvitseid 101 101
0830 Nissedal 109 119
0831 Fyresdal 112 129
0833 Tokke 115 159
0834 Vinje 116 141
Telemark 96 101
0901 Risør 95 93
0904 Grimstad 94 94
0906 Arendal 94 92
0911 Gjerstad 100 97
0912 Vegårshei 104 101
0914 Tvedestrand 94 92
0919 Froland 94 97
0926 Lillesand 93 91
0928 Birkenes 95 92
0929 Åmli 106 112
0935 Iveland 107 114
0937 Evje og Hornnes 95 94
0938 Bygland 109 118
0940 Valle 122 156
0941 Bykle 214 300
Aust-Agder 96 97
1001 Kristiansand 94 97
1002 Mandal 94 92
1003 Farsund 93 91
1004 Flekkefjord 94 95
1014 Vennesla 92 94
1017 Songdalen 95 92
1018 Søgne 95 92
1021 Marnardal 103 107
1026 Åseral 137 184
1027 Audnedal 108 106
1029 Lindesnes 97 94
1032 Lyngdal 93 91
1034 Hægebostad 109 106
1037 Kvinesdal 97 113
1046 Sirdal 150 183
Vest-Agder 95 97
1101 Eigersund 95 94
1102 Sandnes 94 91
1103 Stavanger 100 102
1106 Haugesund 94 91
1111 Sokndal 94 93
1112 Lund 98 96
1114 Bjerkreim 106 104
1119 Hå 94 92
1120 Klepp 96 94
1121 Time 94 92
1122 Gjesdal 94 93
1124 Sola 99 96
1127 Randaberg 100 100
1129 Forsand 138 196
1130 Strand 95 93
1133 Hjelmeland 120 133
1134 Suldal 126 164
1135 Sauda 95 104
1141 Finnøy 105 102
1142 Rennesøy 99 97
1144 Kvitsøy 127 129
1145 Bokn 116 138
1146 Tysvær 93 126
1149 Karmøy 95 98
1151 Utsira 165 166
1154 Vindafjord 97 95
1159 Ølen 97 96
Rogaland 97 99
1201 Bergen 95 98
1211 Etne 97 98
1216 Sveio 104 101
1219 Bømlo 94 92
1221 Stord 93 91
1222 Fitjar 104 101
1223 Tysnes 105 102
1224 Kvinnherad 95 99
1227 Jondal 118 119
1228 Odda 104 120
1231 Ullensvang 99 98
1232 Eidfjord 167 259
1233 Ulvik 116 127
1234 Granvin 120 116
1235 Voss 96 98
1238 Kvam 97 98
1241 Fusa 105 105
1242 Samnanger 103 108
1243 Os 93 91
1244 Austevoll 99 97
1245 Sund 95 93
1246 Fjell 94 92
1247 Askøy 95 92
1251 Vaksdal 97 109
1252 Modalen 194 276
1253 Osterøy 96 94
1256 Meland 98 96
1259 Øygarden 93 175
1260 Radøy 99 97
1263 Lindås 96 107
1264 Austrheim 112 120
1265 Fedje 127 132
1266 Masfjorden 113 142
Hordaland 96 99
1401 Flora 95 95
1411 Gulen 118 119
1412 Solund 134 130
1413 Hyllestad 108 106
1416 Høyanger 101 113
1417 Vik 101 109
1418 Balestrand 118 129
1419 Leikanger 102 102
1420 Sogndal 96 93
1421 Aurland 142 201
1422 Lærdal 108 137
1424 Årdal 116 134
1426 Luster 108 124
1428 Askvoll 99 96
1429 Fjaler 103 100
1430 Gaular 104 101
1431 Jølster 104 104
1432 Førde 95 97
1433 Naustdal 104 102
1438 Bremanger 98 111
1439 Vågsøy 99 96
1441 Selje 98 95
1443 Eid 95 93
1444 Hornindal 112 109
1445 Gloppen 98 96
1449 Stryn 93 91
Sogn og Fjordane 101 105
1502 Molde 94 97
1503 Kristiansund 95 97
1504 Ålesund 94 94
1511 Vanylven 94 92
1514 Sande 107 105
1515 Herøy 95 92
1516 Ulstein 96 94
1517 Hareid 96 93
1519 Volda 95 92
1520 Ørsta 93 91
1523 Ørskog 104 101
1524 Norddal 113 118
1525 Stranda 96 94
1526 Stordal 108 105
1528 Sykkylven 94 92
1529 Skodje 94 92
1531 Sula 95 92
1532 Giske 94 92
1534 Haram 94 91
1535 Vestnes 96 94
1539 Rauma 96 97
1543 Nesset 97 106
1545 Midsund 108 105
1546 Sandøy 114 111
1547 Aukra 99 96
1548 Fræna 95 97
1551 Eide 96 94
1554 Averøy 97 95
1556 Frei 94 92
1557 Gjemnes 102 100
1560 Tingvoll 98 95
1563 Sunndal 100 115
1566 Surnadal 94 99
1567 Rindal 102 107
1569 Aure 100 130
1571 Halsa 105 103
1572 Tustna 120 117
1573 Smøla 108 107
Møre og Romsdal 96 96
1601 Trondheim 95 96
1612 Hemne 95 96
1613 Snillfjord 126 123
1617 Hitra 107 109
1620 Frøya 97 95
1621 Ørland 94 91
1622 Agdenes 107 104
1624 Rissa 95 92
1627 Bjugn 95 92
1630 Åfjord 100 97
1632 Roan 127 124
1633 Osen 120 117
1634 Oppdal 94 93
1635 Rennebu 103 111
1636 Meldal 94 93
1638 Orkdal 94 92
1640 Røros 95 96
1644 Holtålen 105 102
1648 Midtre Gauldal 94 93
1653 Melhus 94 93
1657 Skaun 94 92
1662 Klæbu 99 99
1663 Malvik 94 92
1664 Selbu 97 101
1665 Tydal 109 156
Sør-Trøndelag 96 96
1702 Steinkjer 94 94
1703 Namsos 93 93
1711 Meråker 101 110
1714 Stjørdal 93 90
1717 Frosta 103 100
1718 Leksvik 96 94
1719 Levanger 94 96
1721 Verdal 94 94
1723 Mosvik 123 125
1724 Verran 102 105
1725 Namdalseid 112 109
1729 Inderøy 95 93
1736 Snåsa 104 102
1738 Lierne 121 126
1739 Røyrvik 160 182
1740 Namsskogan 126 162
1742 Grong 104 111
1743 Høylandet 119 117
1744 Overhalla 97 96
1748 Fosnes 134 130
1749 Flatanger 125 122
1750 Vikna 100 98
1751 Nærøy 99 96
1755 Leka 139 135
Nord-Trøndelag 97 98
1804 Bodø 99 99
1805 Narvik 99 105
1811 Bindal 110 117
1812 Sømna 112 109
1813 Brønnøy 99 98
1815 Vega 123 120
1816 Vevelstad 155 151
1818 Herøy 117 114
1820 Alstahaug 101 101
1822 Leirfjord 106 104
1824 Vefsn 98 101
1825 Grane 119 120
1826 Hattfjelldal 117 117
1827 Dønna 119 115
1828 Nesna 119 116
1832 Hemnes 99 117
1833 Rana 98 103
1834 Lurøy 113 110
1835 Træna 154 150
1836 Rødøy 126 127
1837 Meløy 99 112
1838 Gildeskål 112 117
1839 Beiarn 121 131
1840 Saltdal 106 106
1841 Fauske 100 106
1842 Skjerstad 129 129
1845 Sørfold 107 134
1848 Steigen 112 109
1849 Hamarøy 114 119
1850 Tysfjord 111 123
1851 Lødingen 107 104
1852 Tjeldsund 115 112
1853 Evenes 116 113
1854 Ballangen 109 108
1856 Røst 137 133
1857 Værøy 130 126
1859 Flakstad 120 117
1860 Vestvågøy 100 97
1865 Vågan 99 98
1866 Hadsel 100 99
1867 Bø 105 103
1868 Øksnes 104 101
1870 Sortland 100 101
1871 Andøy 102 99
1874 Moskenes 121 118
Nordland 103 105
1901 Harstad 103 104
1902 Tromsø 105 105
1911 Kvæfjord 119 115
1913 Skånland 109 107
1915 Bjarkøy 154 150
1917 Ibestad 132 128
1919 Gratangen 135 132
1920 Lavangen 129 126
1922 Bardu 109 121
1923 Salangen 121 118
1924 Målselv 105 107
1925 Sørreisa 111 108
1926 Dyrøy 128 124
1927 Tranøy 130 127
1928 Torsken 138 135
1929 Berg 132 133
1931 Lenvik 104 103
1933 Balsfjord 107 107
1936 Karlsøy 123 119
1938 Lyngen 110 107
1939 Storfjord 113 126
1940 Kåfjord 121 127
1941 Skjervøy 115 112
1942 Nordreisa 111 110
1943 Kvænangen 127 136
Troms 109 109
2002 Vardø 141 139
2003 Vadsø 121 118
2004 Hammerfest 123 122
2011 Kautokeino 130 129
2012 Alta 117 117
2014 Loppa 164 160
2015 Hasvik 176 171
2017 Kvalsund 157 152
2018 Måsøy 155 151
2019 Nordkapp 128 126
2020 Porsanger 124 121
2021 Karasjok 139 135
2022 Lebesby 156 160
2023 Gamvik 163 158
2024 Berlevåg 158 155
2025 Tana 129 126
2027 Nesseby 173 168
2028 Båtsfjord 144 140
2030 Sør-Varanger 119 120
Finnmark 129 127
Hele landet 100 100

1 Beregningsmetoden er justert i forhold til tidligere år, jf. avsnitt 8.3.

Til dokumentets forside