Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 64 (2003-2004)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2005 (kommuneproposisjonen)

Til innholdsfortegnelse

14 Sør-Trøndelag fylkeskommune sammenlignet med andre fylkeskommuner

Jf. også kapittel 9.1.

14.1 Økonomiske indikatorer

Korrigerte inntekter

Tabell 14.1 Frie inntekter (skatt på inntekt og formue og rammetilskudd) korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene, 2003. Inntektene er beregnet per innbygger og vises i prosent av landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet=100).

Fylkeskommuner Korrigerte frie inntekter
01 Østfold 98
02 Akershus 96
03 Oslo 94
04 Hedmark 97
05 Oppland 103
06 Buskerud 98
07 Vestfold 102
08 Telemark 100
09 Aust-Agder 96
10 Vest-Agder 98
11 Rogaland 100
12 Hordaland 100
14 Sogn og Fjordane 100
15 Møre og Romsdal 95
16 Sør-Trøndelag 100
17 Nord-Trøndelag 102
18 Nordland 115
19 Troms 112
20 Finnmark 128
Hele landet 100

Netto driftsresultat

Figur 14.1 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for alle fylkeskommunene 2001 og 2002.

Figur 14.1 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for alle fylkeskommunene 2001 og 2002.

Kilde: Vedlegg 10 i St. prop. nr. 66 (2002-2003).

Langsiktig gjeld

Tabell 14.2 Arbeidskapital og langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene for alle fylkeskommunene 2002.

Fylke Arbeidskapital i prosent av driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter
Sør-Trøndelag 17,1 134,5
Buskerud 4,0 128,7
Vestfold 0,0 119,0
Telemark -2,4 108,8
Vest-Agder 0,1 102,7
Hedmark 11,4 102,3
Østfold 14,5 102,0
Akershus 25,1 101,7
Finnmark 10,8 99,1
Sogn og Fjordane 38,0 97,3
Troms 11,6 96,6
Aust-Agder 8,3 94,4
Hordaland 1,2 93,1
Møre og Romsdal 25,9 92,4
Rogaland 1,7 84,2
Nordland 6,9 67,8
Oppland 1,8 65,8
Nord-Trøndelag 3,0 59,8
Landet uten Oslo 9,7 97,1

Kilde: St. prop. nr. 66 (2002-2003)

14.2 Videregående opplæring

Tabell 14.3 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, 16-18 år, videregående opplæring 2002. N=18.

Fylke Netto driftsutgift per innbygger

16-18 år

Østfold 113 267
Akershus 93 274
Oslo
Hedmark 119 365
Oppland 115 046
Buskerud 101 602
Vestfold 102 860
Telemark 100 354
Aust-Agder 103 906
Vest-Agder 98 838
Rogaland 91 279
Hordaland 98 141
Sogn og Fjordane 118 702
Møre og Romsdal 102 765
Sør-Trøndelag 114 966
Nord-Trøndelag 126 542
Nordland 125 596
Troms 126 096
Finnmark 129 559
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 106 337

Kilde: St. prop. nr. 66 (2002-2003).

Figur 14.2 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per elev i videregående skoler. 2002. N = 17.

Figur 14.2 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per elev i videregående skoler. 2002. N = 17.

Kilde: St. prop. nr. 66 (2002-2003)

14.3 Oversikt over skjønnstildelingen til fylkeskommunene

Tabell 14.4 . Skjønntildeling fylkeskommuner 2004. Uten kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger.

Fylke Skjønn 2004 per innb. (01.01.2003) u.diff.arb.g. avg.
Østfold 183
Akershus 78
Oslo 0
Hedmark 215
Oppland 404
Buskerud 180
Vestfold 251
Telemark 231
Aust-Agder 221
Vest-Agder 233
Rogaland 178
Hordaland 190
Sogn og Fjordane 461
Møre og Romsdal 200
Sør-Trøndelag 263
Nord-Trøndelag 351
Nordland 404
Troms 280
Finnmark 734
Landet 209

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet

14.4 Opplysninger mottatt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Opplæring

Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2001 og 2002 et høyere utgiftsnivå per elev enn landsgjennomsnittet. Avstanden er betydelig redusert fra 2001 til 2002 og når KOSTRA-tall for 2003 foreligger vil det vise en ytterligere nedgang. Det er forutsatt å ta ned utgiftene i videregående skole med om lag 105 millioner kroner fra 2002 til 2007 for å tilpasse utgiftene til redusert inntektsnivå som følge av sykehusuttrekket. 105 millioner kroner representerer kroner 9 600 per elev (elevtall 2002/2003) Kostratallene viste at vi i 2002 lå om lag kroner 6 000 over landsgjennomsnittet. Etter tilpasningen er gjennomført vil Sør-Trøndelag fylkeskommune trolig ligge under landsgjennomsnittet.

Utvikling budsjettnivå i skoledriften

Tabell 14.5 Videregående opplæring inkl. skoledrift (Alle tall i 2003-lønn/pris)

Sum netto drift Innsparing i forh. til 2001 Utgiftsvekst i forh. til 2001 p.g.a. økt elevtall Utgiftsvekst i forh. til 2001 p.g.a. økte utg. KLP og SP Reell innsparing i forh. til 2001
Regnskap 2001 1 052 044
Regnskap 2002 1 031 173 20 871 11 000 31 871
Budsjett 2003 1 011 195 40 849 8 500 41 700 91 049
Vedtatte planl.

rammer 2004

986 530 65 514 34 700 41 700 141 914

Tannhelse

Figur 14.3 Kostnadsutvikling 1994-2002 i kroner per person i prioriterte grupper under tilsyn.

Figur 14.3 Kostnadsutvikling 1994-2002 i kroner per person i prioriterte grupper under tilsyn.

KOSTRA-nøkkeltall for dekningsgrad, produktivitet og prioritering 2002

I tabell 14.6 viser øverste linje indikator for dekningsgrad, midterste linje viser indikator for produktivitet og nederste linje viser indikator for prioritering.

Tabell 14.6 Tannhelse, 2002

Nøkkeltall fra

KOSTRA 2002

Øst-Norge -Oslo Sør-Norge Vest-

Norge

Sør-

Trøndelag

Midt-

Norge

Nord-

Norge

Landet utenom Oslo1
Andel prioritert klientell under tilsyn (prosent) 93,4 86,2 90,4 87,1 83,7 88,6 89,0
Samlede netto utgifter pr prioritert person under tilsyn (kr) 1.015 1.142 1.123 1.072 1.155 1.819 1.181
Samlede netto utgifter pr innbygger (kr) 268 288 317 270 289 477 311

1 Oslo tas ikke med i gjennomsnittstallene i KOSTRA. Oslo er både kommune og fylke, og bl.a. utgiftene til klinikklokaler er regnskapsført som kommunale utgifter der tannklinikkene ligger i kommunale lokaler.

Mer detaljerte KOSTRA-tall viser at det er bare Rogaland som har høyere produktivitet enn Sør-Trøndelag målt i antall personer undersøkt/behandlet pr årsverk i tannhelsetjenesten. Dette indikerer at tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag har meget høy produktivitet.

Samferdsel

Tabell 14.7 Fylkesveg (KOSTRA-tall)

Sør-Trøndelag Landet
Akseltrykk 45% 52%
Fast dekke 60% 77%

Tabell 14.8 Kollektivtransport. Kr.

Sør-Trøndelag Landet
Enhetstakst 25 21

Enhetstakstene i Sør-Trøndelag for voksne er høyest i landet. Oversikt utarbeidet av Vest-Agder fylkeskommune dokumenterer dette.

Tabell 14.9 Kultur

Sør-Trøndelag Landet
Netto driftsutgifter 3,1% 2,5%

Andelen til avtalefestede landsdels- og knutepunktinstitusjoner utgjør 46 prosent av kulturmidlene. Dette gir en betydelig binding av midlene.

Regional utvikling

Fylkeskommunen har ikke vært i stand til å prioritere tiltaksmidler til regional utvikling. Vi disponerer øremerket statstilskudd, samt avkastning av et næringsfond (ca. 1-2 millioner kroner per år) og konsesjonskraftinntekter (ca. 2-3 millioner kroner per år).

Til dokumentets forside