St.prp. nr. 64 (2008-2009)

Utbygging og drift av Goliatfeltet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om utbygging og drift av Goliat.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om utbygging og drift av Goliat i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden