St.prp. nr. 64 (2008-2009)

Utbygging og drift av Goliatfeltet

Til innholdsfortegnelse

5 Konklusjoner og vilkår

Departementet slutter seg til plan for utbygging og drift av Goliat i samsvar med planene operatøren har fremlagt og de merknader som fremgår av denne proposisjonen, og på følgende vilkår:

  1. Operatøren skal vurdere om man kan øke kapasiteten på kabelen for overføring av kraft fra land. Vurderingen skal fremlegges for departementet før det inngås kontrakt med leverandør av kabelen. Departementet kan pålegge operatøren å øke kapasiteten på kabelen.

  2. Det skal legges til rette for innkopling av en ekstra kabel for overføring av kraft fra land på innretningen.

  3. Rettighetshaverne skal innen 31.12.2009 melde til Statnett SF strømforbruket knyttet til full elektrifisering fra 2017. Etter de foreslåtte endringene av energiloven vil en slik melding initiere en prosess som foreslått i Ot.prp. nr. 62 (2008-2009). Dette vil også innebære forpliktelser for rettighetshaverne til Goliat i samsvar med energiloven og tilhørende forskrifter, inkludert eventuelle anleggsbidrag.

  4. Det planlegges for at sentralnettet i Hammerfest-området vil bli styrket i 2017 med forbehold om konsesjonsbehandling. Statnett vil oversende NVE konsesjonssøknad for en ny overføringsledning Balsfjord-Hammerfest i løpet av mai 2009. Rettighetshaverne skal fremlegge en plan om økt bruk av kraft fra land til Goliat for departementet så snart kraftsituasjonen i området er styrket, men uansett senest 01.01. 2019. Planen skal omfatte videre fremdrift, tiltakskostnader og tekniske utfordringer av å øke bruken av kraft fra land. Dersom tiltakskostnadene er på et nivå som gjør at tiltaket er hensiktsmessig å iverksette under den gjeldende klimapolitikk, og de tekniske utfordringer etter departementets oppfatning er aksepteble vil departementet, i dialog med rettighetshaverne, vurdere om og hvordan det skal gjennomføres ytterligere tiltak for å øke bruken av kraft fra land på Goliat.

  5. Operatøren skal senest to år før oppstart av driften på feltet, forelegge en plan for avtak av gass fra Goliat for departementet. Planen skal omfatte en mulighet for avtak av gass fra Goliat fra oppstart av drift fra feltet. Operatøren skal sørge for at løsningen med avtak av gass fra oppstart av feltet modnes tilstrekkelig til at den kan gjennomføres dersom departementet bestemmer dette av hensyn til god ressursforvaltning.

  6. I lys av særlige utfordringer i nord og Goliat-feltets nærhet til kysten, skal oljevernberedskap være meget høyt prioritert. Operatøren skal foreta en detaljert kartlegging av infrastrukturen innen influensområdet for forurensende utslipp fra Goliat. Operatøren skal gjennomføre tiltak for å styrke oljevernberedskapen i berørte kommuner, som Måsøy, Hasvik og Nordkapp, med utgangspunkt i de behov for konkretisering av tiltak som Kystverket har påpekt i høringsrunden.

  7. Det forutsettes at operatøren følger opp tiltak som vil øke de lokale og regionale ringvirkningene av Goliat-utbyggingen, jf. boks s. 19 og boks s. 20 i denne proposisjonen.

Til forsiden