St.prp. nr. 64 (2008-2009)

Utbygging og drift av Goliatfeltet

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Eni Norge AS har på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 229 og 229B, StatoilHydro Petroleum AS og Eni Norge AS, fremmet plan for utbygging og drift av Goliatfeltet. Goliat er i hovedsak et oljefelt, men inneholder også gass. Det er det første oljefeltet i Barentshavet som planlegges bygget ut. Goliat ligger om lag 85 km nordvest for Hammerfest og 50 km sørøst for Snøhvitfeltet. Planlagt produksjonsstart er 2013 og driftsfasen er antatt å vare i 15 år.

Rettighetshaverne planlegger å bygge ut feltet med en flytende produksjonsinnretning med prosessering, lagring og lasting av olje på feltet. Ved siden av den valgte løsningen, har operatøren også vurdert utbygging til havs med oljeterminal på land og direkte ilandføring med prosessanlegg og oljeterminal på land. Det anbefalte konseptet er den eneste lønnsomme løsningen.

Reservene på Goliat er beregnet til 28 millioner Sm3 olje. Målt i oljeekvivalenter er dette om lag en sjettedel av reservene på Snøhvit. Det vil bli tilrettelagt for tilleggsbrønner som kan muliggjøre økt oljeutvinningstiltak på feltet og infrastrukturen på feltet kan også benyttes av fremtidige nye funn i området. Gassreservene er beregnet til om lag 8 milliarder Sm3. Gassen vil i en første fase bli reinjisert for trykkstøtte, men det forventes at den skal produseres på et senere tidspunkt. Departementet vil stille vilkår om at det legges fram en plan for avtak av gass fra feltet.

Investeringene knyttet til Goliat er estimert til i overkant av 28 milliarder kroner. Utbyggingsprosjekter må være lønnsomme for at rettighetshaverne skal velge å investere i dem. Goliatutbyggingen er av rettighetshaverne, med dagens forventninger til kostnader, produksjon og oljepris, vurdert til å være marginalt lønnsom. Prosjektets lønnsomhet er lite robust for mindre oljeressurser, høyere investeringskostnader og lavere oljepris enn det som forventes i dag. Rettighetshaverne har derfor i utbyggingsplanen tatt forbehold om at de vil vurdere lønnsomheten i prosjektet før de tildeler kontrakter høsten 2009.

I tillegg til skatteinntekter til staten fra produksjonen på Goliat, vil utbyggingen gi lokale og regionale ringvirkninger. Flere hundre nye arbeidsplasser vil følge av utbyggingen i regionen. Regionkontoret med driftsfunksjoner vil legges til Hammerfest. Helikopterterminal og forsyningsbase legges til Hammerfestområdet. Operatøren vil tilpasse sin kontraktsstrategi for driftsfasen slik at lokale leverandører blir mer konkurransedyktige, samt etterstrebe at leverandører innen vedlikehold og modifikasjon er tilstede i regionen.

Goliat vil bidra til en videreutvikling av petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Etter utbyggingen av Snøhvit vil utbyggingen av Goliat være det største industriprosjektet som noen gang er gjennomført i Nord-Norge. Prosjekter som dette har gitt og vil gi nye og svært viktige bidrag til den økonomiske aktiviteten i nord. Skal man opprettholde og øke den petroleumsrelaterte aktiviteten i nord, er man avhengig av at det er både letevirksomhet og utbygging av felt i regionen. En utbygging av Goliat bidrar til mer aktivitet både innen leting, utbygging og produksjon. Bærekraftig utnyttelse av petroleumsressursene er en viktig del av regjeringens nordområdestrategi.

Det er gjennomført konsekvensutredning for Goliat. Det valgte utbyggingskonseptet er den beste miljømessige løsningen. Planen for utbygging og drift har tilfredsstillende miljøløsninger med hensyn til utslipp til sjø og til luft. Goliat vil oppfylle de kravene til petroleumsvirksomhet i området som er trukket opp i forvaltningsplanen for Barentshavet. Oljevernberedskapen for Goliat skal være minst like god som på øvrige deler av norsk sokkel og skal ta utgangspunkt i de behov for konkretisering av tiltak som Kystverket har påpekt i høringsrunden. Utforming av oljevernberedskapen skal behandles av Statens forurensingstilsyn (SFT) når operatøren søker om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for produksjonsboring og drift i henholdsvis 2011 og 2013.

Goliatfeltet vil være omfattet av kvotesystemet for klimagasser og betale CO2-avgift. Energibehovet på Goliatfeltet vil bli dekket av kraft fra land kombinert med en gassturbin på flyteren. Den valgte løsningen gir redusert utslipp til luft fra flyteren i forhold til kun å bruke gassturbiner, den gir høy driftsregularitet og den gir en akseptabel økning i sårbarheten til kraftforsyningen i Finnmark. Operatøren planlegger å oversende konsesjonssøknad etter energiloven for kabel mellom Goliat og Hammerfest til NVE i løpet av mai 2009. Denne prosessen er uavhengig av behandlingen av stortingsproposisjonen om utbygging av Goliat.

Det planlegges for at sentralnettet i Hammerfest-området vil bli styrket i 2017 med forbehold om konsesjonsbehandling. Statnett arbeider med flere prosjekter som over tid vil kunne styrke overføringsnettet inn til og innen regionen, deriblant ny 420 kV ledning fra Ofoten via Balsfjord til Hammerfest. Statnett vil oversende NVE konsesjonssøknad for Balsfjord-Hammerfest i løpet av mai 2009 og planlegger oversendelse av konsesjonssøknad for Ofoten-Balsfjord vinteren/våren 2010.

Det er stilt vilkår om at operatøren skal vurdere om man kan øke kapasiteten på kabelen for overføring av kraft fra land. Departementet kan pålegge operatøren å øke kapasiteten på kabelen. Det stilles videre krav til at det skal legges til rette for innkopling av en ekstra kabel for overføring av kraft fra land på innretningen.

Departementet vil også stille krav til at operatøren skal melde strømforbruket knyttet til at innretningen kun benytter kraft fra land fra 2017 til Statnett SF innen 31.12.09.

Rettighetshaverne skal fremlegge en plan om økt bruk av kraft fra land til Goliat for departementet så snart kraftsituasjonen i området er styrket, men uansett senest 01.01.2019. Planen skal omfatte videre fremdrift, tiltakskostnader og tekniske utfordringer av å øke bruken av kraft fra land. Dersom tiltakskostnadene er på et nivå som gjør at tiltaket er hensiktsmessig å iverksette under den gjeldende klimapolitikk, og de tekniske utfordringer etter departementets oppfatning er akseptable vil departementet, i dialog med rettighetshaverne, vurdere om og hvordan det skal gjennomføres ytterligere tiltak for å øke bruken av kraft fra land på Goliat.

Til forsiden