St.prp. nr. 69 (2006-2007)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

I

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
20 Statsministerens kontor:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 950 000
fra kr 65 300 000 til kr 66 250 000
21 Statsrådet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 4 610 000
fra kr 115 125 000 til kr 119 735 000
61 Høyesterett:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 075 000
fra kr 59 700 000 til kr 60 775 000
100 Utenriksdepartementet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 19 200 000
fra kr 1 452 902 000 til kr 1 472 102 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 22 000 000
fra kr 4 387 000 til kr 26 387 000
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med 30 000 000
fra kr 926 490 000 til kr 956 490 000
72 Finansieringsordningen i det utvidede EØS, kan overføres, nedsettes med 225 000 000
fra kr 625 000 000 til kr 400 000 000
73 Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS, kan overføres, nedsettes med 215 000 000
fra kr 625 000 000 til kr 410 000 000
(NY) 74 Bilaterale samarbeidsprogrammer med Bulgaria og Romania, kan overføres, bevilges med 6 000 000
140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 23 000 000
fra kr 795 177 000 til kr 818 177 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):
1 Driftsutgifter, nedsettes med 4 000 000
fra kr 162 420 000 til kr 158 420 000
150 Bistand til Afrika:
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med 15 400 000
fra kr 1 412 000 000 til kr 1 396 600 000
153 Bistand til Latin-Amerika:
78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med 5 000 000
fra kr 246 500 000 til kr 241 500 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres, nedsettes med 3 000 000
fra kr 2 125 434 000 til kr 2 122 434 000
164 Fred, forsoning og demokrati:
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med 3 000 000
fra kr 760 900 000 til kr 757 900 000
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 16 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 151 000 000
166 Tilskudd til ymse tiltak:
70 Ymse tilskudd, kan overføres, forhøyes med 600 000
fra kr 3 265 000 til kr 3 865 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 15 673 000
fra kr 430 853 000 til kr 446 526 000
170 FN-organisasjoner mv.:
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med 12 000 000
fra kr 1 496 200 000 til kr 1 484 200 000
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres, forhøyes med 4 100 000
fra kr 150 220 000 til kr 154 320 000
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres, nedsettes med 2 000 000
fra kr 88 000 000 til kr 86 000 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner:
70 Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med 3 900 000
fra kr 730 000 000 til kr 726 100 000
71 Regionale banker og fond, kan overføres, forhøyes med 5 600 000
fra kr 627 300 000 til kr 632 900 000
172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:
70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres, nedsettes med 4 000 000
fra kr 370 000 000 til kr 366 000 000
222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 100 000
fra kr 110 869 000 til kr 110 969 000
225 Tiltak i grunnopplæringen:
68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med 1 000 000
fra kr 160 860 000 til kr 161 860 000
69 Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen, nedsettes med 19 600 000
fra kr 344 287 000 til kr 324 687 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70,
forhøyes med 21 200 000
fra kr 983 109 000 til kr 1 004 309 000
228 Tilskudd til frittstående skoler mv.:
70 Tilskudd til frittstående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med 3 900 000
fra kr 2 212 062 000 til kr 2 215 962 000
230 Kompetansesentre for spesialundervisning:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 923 000
fra kr 570 532 000 til kr 569 609 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 923 000
fra kr 45 736 000 til kr 46 659 000
231 Barnehager:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51,
forhøyes med 4 000 000
fra kr 71 301 000 til kr 75 301 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, forhøyes med 226 000 000
fra kr 13 692 105 000 til kr 13 918 105 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med 10 000 000
fra kr 255 000 000 til kr 265 000 000
65 Skjønnsmidler til barnehager, forhøyes med 133 500 000
fra kr 3 081 331 000 til kr 3 214 831 000
252 EUs handlingsprogram for livslang læring:
70 Tilskudd, forhøyes med 2 838 000
fra kr 141 652 000 til kr 144 490 000
253 Folkehøyskoler:
70 Tilskudd til folkehøyskoler, nedsettes med 4 000 000
fra kr 568 516 000 til kr 564 516 000
271 Universiteter:
50 Basisfinansiering statlige universiteter, forhøyes med 1 350 000
fra kr 5 796 978 000 til kr 5 798 328 000
52 Forskningsfinansiering statlige universiteter, nedsettes med 3 132 000
fra kr 2 497 631 000 til kr 2 494 499 000
272 Vitenskapelige høyskoler:
52 Forskningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler, forhøyes med 619 000
fra kr 138 096 000 til kr 138 715 000
72 Forskningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler, forhøyes med 163 000
fra kr 14 376 000 til kr 14 539 000
275 Høyskoler:
52 Forskningsfinansiering statlige høyskoler, forhøyes med 1 960 000
fra kr 269 818 000 til kr 271 778 000
72 Forskningsfinansiering private høyskoler, forhøyes med 390 000
fra kr 35 558 000 til kr 35 948 000
281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler:
51 Senter for internasjonalisering av høyere utdanning, forhøyes med 1 800 000
fra kr 36 897 000 til kr 38 697 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak:
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med 12 681 000
fra kr 131 991 000 til kr 144 672 000
73 EUs rammeprogram for forskning, forhøyes med 13 664 000
fra kr 657 786 000 til kr 671 450 000
75 UNESCO, forhøyes med 2 200 000
fra kr 13 782 000 til kr 15 982 000
305 Lotteri- og stiftelsestilsynet:
(NY) 70 Tiltak mot pengespillproblemer, kan overføres, bevilges med 12 100 000
315 Frivillighetsformål:
71 Tilskudd til frivillighetssentraler, forhøyes med 900 000
fra kr 74 475 000 til kr 75 375 000
320 Allmenne kulturformål:
79 Til disposisjon, nedsettes med 1 400 000
fra kr 13 300 000 til kr 11 900 000
321 Kunstnerformål:
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning, nedsettes med 200 000
fra kr 90 944 000 til kr 90 744 000
324 Teater- og operaformål:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 820 000
fra kr 97 746 000 til kr 104 566 000
325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 651 000
fra kr 61 278 000 til kr 62 929 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 14 263 000
fra kr 5 737 000 til kr 20 000 000
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 348 000
fra kr 331 136 000 til kr 332 484 000
328 Museums- og andre kulturvernformål:
78 Ymse faste tiltak, forhøyes med 500 000
fra kr 38 399 000 til kr 38 899 000
410 Tingrettene og lagmannsrettene:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 412 post 1, forhøyes med 17 359 000
fra kr 1 305 369 000 til kr 1 322 728 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 5 000 000
fra kr 36 831 000 til kr 41 831 000
412 Tinglysingsprosjektet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1, forhøyes med 18 650 000
fra kr 124 357 000 til kr 143 007 000
414 Forliksråd og andre domsutgifter:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 000 000
fra kr 97 280 000 til kr 102 280 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 15 000 000
fra kr 52 679 000 til kr 37 679 000
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 3 000 000
fra kr 2 085 258 000 til kr 2 082 258 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 2 000 000
fra kr 74 859 000 til kr 76 859 000
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, nedsettes med 15 000 000
fra kr 42 000 000 til kr 27 000 000
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 000 000
fra kr 152 172 000 til kr 155 172 000
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441, post 1, forhøyes med 61 000 000
fra kr 7 051 083 000 til kr 7 112 083 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 10 000 000
fra kr 100 603 000 til kr 90 603 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres,
nedsettes med 2 000 000
fra kr 7 960 000 til kr 5 960 000
441 Oslo politidistrikt:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440, post 1, forhøyes med 31 600 000
fra kr 1 457 106 000 til kr 1 488 706 000
445 Den høyere påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 000 000
fra kr 105 794 000 til kr 106 794 000
452 Sentral krisehåndtering:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 900 000
fra kr 9 140 000 til kr 10 040 000
460 Spesialenheten for politisaker:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 000 000
fra kr 24 864 000 til kr 25 864 000
461 Særskilte ulykkeskommisjoner:
(NY) 1 Driftsutgifter, kan overføres, bevilges med 9 000 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 15 000 000
fra kr 626 591 000 til kr 611 591 000
470 Fri rettshjelp:
70 Fri sakførsel, forhøyes med 9 000 000
fra kr 390 878 000 til kr 399 878 000
71 Fritt rettsråd, nedsettes med 14 000 000
fra kr 198 223 000 til kr 184 223 000
471 Statens erstatningsansvar:
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med 15 000 000
fra kr 121 225 000 til kr 136 225 000
475 Bobehandling:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 9 000 000
fra kr 51 411 000 til kr 42 411 000
480 Svalbardbudsjettet:
50 Tilskudd, forhøyes med 20 000 000
fra kr 123 909 000 til kr 143 909 000
551 Regional utvikling og nyskaping:
60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med 50 000 000
fra kr 1 151 980 000 til kr 1 201 980 000
571 Rammetilskudd til kommuner:
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med 98 000 000
fra kr 34 382 548 000 til kr 34 480 548 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner:
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med 1 500 000
fra kr 12 829 455 000 til kr 12 830 955 000
580 Bostøtte:
70 Bostøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med 35 000 000
fra kr 2 286 500 000 til kr 2 321 500 000
582 Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg:
60 Rentekompensasjon – skoleanlegg, kan overføres, forhøyes med 42 000 000
fra kr 541 000 000 til kr 583 000 000
61 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, forhøyes med 6 200 000
fra kr 39 000 000 til kr 45 200 000
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, forhøyes med 54 200 000
fra kr 1 474 200 000 til kr 1 528 400 000
600 Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 000 000
fra kr 198 200 000 til kr 200 200 000
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 52 000 000
fra kr 129 800 000 til kr 77 800 000
73 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte,
kan overføres, nedsettes med 602 000 000
fra kr 604 000 000 til kr 2 000 000
604 NAV-reform og pensjonsreform:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45,
nedsettes med 2 000 000
fra kr 905 100 000 til kr 903 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
kan nyttes under post 21, forhøyes med 90 000 000
fra kr 325 000 000 til kr 415 000 000
605 Arbeids- og velferdsetaten:
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 15 000 000
fra kr 32 000 000 til kr 47 000 000
(NY) 70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte,
kan overføres, bevilges med 142 000 000
621 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet:
21 Spesielle driftsutgifter, sosialtjenesten, forhøyes med 3 000 000
fra kr 33 200 000 til kr 36 200 000
(NY) 62 Kvalifiseringsprogrammet, kan overføres, bevilges med 50 000 000
634 Arbeidsmarkedstiltak:
21 Evaluering, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med 4 000 000
fra kr 29 900 000 til kr 25 900 000
70 Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, nedsettes med 43 000 000
fra kr 1 432 800 000 til kr 1 389 800 000
71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 70,
nedsettes med 63 000 000
fra kr 3 638 600 000 til kr 3 575 600 000
635 Ventelønn:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 80 000 000
fra kr 405 000 000 til kr 325 000 000
640 Arbeidstilsynet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 000 000
fra kr 335 000 000 til kr 340 000 000
642 Petroleumstilsynet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 8 500 000
fra kr 144 000 000 til kr 152 500 000
648 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 700 000
fra kr 12 000 000 til kr 12 700 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 700 000
fra kr 2 300 000 til kr 1 600 000
651 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold,
kan overføres, nedsettes med 3 800 000
fra kr 43 000 000 til kr 39 200 000
61 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med 103 200 000
fra kr 1 368 300 000 til kr 1 265 100 000
62 Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med 9 800 000
fra kr 72 600 000 til kr 82 400 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn:
70 Tilskudd, nedsettes med 39 000 000
fra kr 698 000 000 til kr 659 000 000
666 Avtalefestet pensjon (AFP):
70 Tilskudd, nedsettes med 30 000 000
fra kr 950 000 000 til kr 920 000 000
680 Sametinget:
54 Avkastning på Samefolkets fond, forhøyes med 4 650 000
fra kr 4 700 000 til kr 9 350 000
684 Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 000 000
fra kr 2 600 000 til kr 1 600 000
690 Utlendingsdirektoratet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 15 000 000
fra kr 498 800 000 til kr 513 800 000
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med 3 000 000
fra kr 777 400 000 til kr 780 400 000
703 Internasjonalt samarbeid:
(NY) 70 Tilskudd til private/andre, kan overføres, kan nyttes under post 60,
bevilges med 15 000 000
719 Folkehelse:
74 Skolefrukt, kan overføres, nedsettes med 5 900 000
fra kr 28 521 000 til kr 22 621 000
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med 1 500 000
fra kr 15 770 000 til kr 17 270 000
720 Sosial- og helsedirektoratet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 300 000
fra kr 351 698 000 til kr 353 998 000
722 Norsk pasientskadeerstatning:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 000 000
fra kr 74 038 000 til kr 76 038 000
723 Pasientskadenemnda:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 400 000
fra kr 22 572 000 til kr 23 972 000
724 Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak:
61 Tilskudd til turnustjenesten, nedsettes med 1 200 000
fra kr 149 335 000 til kr 148 135 000
71 Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv., forhøyes med 1 200 000
fra kr 14 190 000 til kr 15 390 000
725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 000 000
fra kr 64 993 000 til kr 65 993 000
726 Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmisbrukere:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med 900 000
fra kr 19 250 000 til kr 18 350 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med 800 000
fra kr 50 650 000 til kr 49 850 000
728 Forsøk og utvikling mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 9 000 000
fra kr 39 005 000 til kr 48 005 000
729 Annen helsetjeneste:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 400 000
fra kr 31 521 000 til kr 30 121 000
732 Regionale helseforetak:
21 Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan overføres, nedsettes med 3 700 000
fra kr 7 858 000 til kr 4 158 000
(NY) 79 Helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres,
bevilges med 439 000 000
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse:
75 Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres, forhøyes med 2 000 000
fra kr 1 869 206 000 til kr 1 871 206 000
751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak:
70 Tilskudd, nedsettes med 9 000 000
fra kr 61 610 000 til kr 52 610 000
800 Barne- og likestillingsdepartementet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 000 000
fra kr 89 805 000 til kr 90 805 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 1 000 000
fra kr 6 720 000 til kr 5 720 000
844 Kontantstøtte:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 75 600 000
fra kr 1 993 000 000 til kr 1 917 400 000
845 Barnetrygd:
70 Tilskudd, forhøyes med 29 700 000
fra kr 14 351 300 000 til kr 14 381 000 000
846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.:
70 Tilskudd, forhøyes med 1 000 000
fra kr 14 050 000 til kr 15 050 000
855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22, forhøyes med 240 200 000
fra kr 2 315 068 000 til kr 2 555 268 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 20 000 000
fra kr 59 312 000 til kr 39 312 000
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 7 700 000
fra kr 24 000 000 til kr 16 300 000
900 Nærings- og handelsdepartementet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 400 000
fra kr 147 600 000 til kr 148 000 000
72 Tilskudd til beredskapsordninger, nedsettes med 400 000
fra kr 3 100 000 til kr 2 700 000
(NY) 74 Tilskudd til avskriving av aksjekapital i Norsk Garantiinstitutt for skip
og borerigger AS, bevilges med 1 000 000
904 Brønnøysundregistrene:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 000 000
fra kr 194 600 000 til kr 200 600 000
905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 000 000
fra kr 115 000 000 til kr 120 000 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, forhøyes med 150 000 000
fra kr 1 330 000 000 til kr 1 480 000 000
920 Norges forskningsråd:
50 Tilskudd, nedsettes med 10 000 000
fra kr 1 081 000 000 til kr 1 071 000 000
924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:
70 Tilskudd, kan overføres, forhøyes med 25 000 000
fra kr 27 500 000 til kr 52 500 000
938 Omstillingstiltak:
(NY) 60 Næringsstimulerende tiltak for Skjånes i Gamvik kommune, bevilges med 5 000 000
951 Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S:
(NY) 90 Ansvarlig lån, bevilges med 250 000 000
954 Sydvaranger ASA:
(NY) 70 Tilskudd til pensjoner for tidligere Sydvaranger-ansatte, bevilges med 5 500 000
1000 Fiskeri- og kystdepartementet:
(NY) 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med 12 000 000
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd, kan overføres, forhøyes med 970 000
fra kr 8 060 000 til kr 9 030 000
1020 Havforskningsinstituttet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 9 000 000
fra kr 250 600 000 til kr 259 600 000
1021 Drift av forskningsfartøyene:
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 5 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 11 000 000
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med 970 000
fra kr 30 850 000 til kr 29 880 000
72 Tilskudd NOFIMA, kan overføres, forhøyes med 3 000 000
fra kr 2 000 000 til kr 5 000 000
(NY) 73 Tilskudd til egenkapital NOFIMA, bevilges med 13 700 000
(NY) 91 Lån til NOFIMA, bevilges med 26 000 000
1062 Kystverket:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med 15 000 000
fra kr 888 500 000 til kr 903 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
kan nyttes under post 1, forhøyes med 29 000 000
fra kr 44 700 000 til kr 73 700 000
1070 Samfunnet Jan Mayen:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 500 000
fra kr 28 200 000 til kr 28 700 000
(NY) 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med 8 000 000
1100 Landbruks- og matdepartementet:
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer,
kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med 1 800 000
fra kr 5 214 000 til kr 7 014 000
1115 Mattilsynet:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 5 000 000
fra kr 1 060 167 000 til kr 1 055 167 000
(NY) 22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, bevilges med 20 000 000
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:
70 Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres, forhøyes med 1 000 000
fra kr 15 170 000 til kr 16 170 000
1149 Verdiskapings og utviklingstiltak i landbruket:
71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, nedsettes med 1 000 000
fra kr 38 674 000 til kr 37 674 000
1311 Tilskudd til regionale flyplasser:
71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under
kap.1310, post 70, forhøyes med 7 000 000
fra kr 17 200 000 til kr 24 200 000
1320 Statens vegvesen:
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres,
kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med 55 000 000
fra kr 6 770 400 000 til kr 6 825 400 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29,
post 31, post 33, post 60 og post 72, forhøyes med 305 200 000
fra kr 4 696 700 000 til kr 5 001 900 000
72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23
og post 30, forhøyes med 20 000 000
fra kr 1 464 400 000 til kr 1 484 400 000
1322 Svinesundsforbindelsen AS:
(NY) 92 Opptrekksrenter, overslagsbevilgning, bevilges med 680 000
1330 Særskilte transporttiltak:
60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med 55 000 000
fra kr 157 200 000 til kr 212 200 000
1350 Jernbaneverket:
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med 15 000 000
fra kr 2 219 600 000 til kr 2 234 600 000
1351 Persontransport med tog:
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med 4 000 000
fra kr 1 598 500 000 til kr 1 602 500 000
1400 Miljøverndepartementet:
73 Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig
produksjon og forbruk, kan overføres, forhøyes med 2 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 29 000 000
81 Tilskudd lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn, kan overføres,
kan nyttes under post 21, nedsettes med 2 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 11 000 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking:
21 Miljøovervåking og miljødata, forhøyes med 6 000 000
fra kr 106 028 000 til kr 112 028 000
1426 Statens naturoppsyn:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 000 000
fra kr 71 854 000 til kr 73 854 000
1427 Direktoratet for naturforvaltning:
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 21 000 000
fra kr 72 979 000 til kr 93 979 000
73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen,
kan overføres, forhøyes med 2 000 000
fra kr 44 000 000 til kr 46 000 000
76 Tilskudd til informasjons- og kompetansesentre, kan overføres, forhøyes med 9 500 000
fra kr 5 000 000 til kr 14 500 000
(NY) 80 Tilskudd til Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø, bevilges med 900 000
1441 Statens forurensningstilsyn:
39 Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med 2 000 000
fra kr 87 080 000 til kr 89 080 000
1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk:
21 Betaling for statsoppdraget, kan overføres, forhøyes med 200 000
fra kr 357 135 000 til kr 357 335 000
1471 Norsk Polarinstitutt:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 800 000
fra kr 104 015 000 til kr 104 815 000
1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 2 000 000
fra kr 154 114 000 til kr 152 114 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 3 000 000
fra kr 109 840 000 til kr 112 840 000
1508 Spesielle IT-tiltak:
22 Samordning av IT-politikken, kan overføres, forhøyes med 5 000 000
fra kr 30 899 000 til kr 35 899 000
50 Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon, kan overføres, forhøyes med 100 000 000
fra kr 121 647 000 til kr 221 647 000
1522 Departementenes Servicesenter:
22 Fellesutgifter for R-kvartalet, nedsettes med 900 000
fra kr 74 839 000 til kr 73 939 000
1523 Interimsorganisasjon for nytt forvaltningsorgan:
(NY) 1 Driftsutgifter, bevilges med 33 600 000
1541 Pensjoner av statskassen:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 2 500 000
fra kr 20 900 000 til kr 23 400 000
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 93 000 000
fra kr 7 484 000 000 til kr 7 577 000 000
(NY) 22 Sluttoppgjør Posten Norge AS, overslagsbevilgning, bevilges med 280 000 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning,
forhøyes med 1 000 000
fra kr 83 000 000 til kr 84 000 000
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 5 000 000
fra kr 819 000 000 til kr 814 000 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning,
nedsettes med 1 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 9 000 000
1544 Boliglån for statsansatte:
90 Lån, overslagsbevilgning, forhøyes med 1 000 000 000
fra kr 1 900 000 000 til kr 2 900 000 000
1546 Yrkesskadeforsikring:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 21 800 000
fra kr 96 800 000 til kr 75 000 000
1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med 57 100 000
fra kr 1 407 400 000 til kr 1 350 300 000
1600 Finansdepartementet:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 2 200 000
fra kr 246 800 000 til kr 244 600 000
1602 Kredittilsynet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 9 800 000
fra kr 184 800 000 til kr 194 600 000
1610 Toll- og avgiftsetaten:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 000 000
fra kr 1 081 500 000 til kr 1 084 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 9 500 000
fra kr 96 600 000 til kr 106 100 000
1618 Skatteetaten:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 132 000 000
fra kr 3 422 500 000 til kr 3 554 500 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med 57 600 000
fra kr 227 000 000 til kr 169 400 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 100 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 64 000 000
1620 Statistisk sentralbyrå:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 300 000
fra kr 393 300 000 til kr 396 600 000
1632 Kompensasjon for merverdiavgift:
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning, overslagsbevilgning, forhøyes med 200 000 000
fra kr 9 700 000 000 til kr 9 900 000 000
1638 Kjøp av klimakvoter:
(NY) 1 Driftsutgifter, kan overføres, bevilges med 6 000 000
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning:
98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med 6 374 000 000
fra kr 36 020 100 000 til kr 29 646 100 000
1700 Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 2 000 000
fra kr 321 278 000 til kr 319 278 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
(NY) 24 Driftsresultat justeres med 338 000 000
fra kr -728 000 000 til kr -390 000 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med 502 000 000
fra kr 999 532 000 til kr 1 501 532 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 13 000 000
fra kr 367 603 000 til kr 380 603 000
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med 33 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 117 000 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 86 906 000
fra kr 2 117 386 000 til kr 2 030 480 000
50 Overføringer Statens Pensjonskasse, kan overføres, forhøyes med 67 400 000
fra kr 170 000 000 til kr 237 400 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 705 000
fra kr 2 060 291 000 til kr 2 063 996 000
1731 Hæren:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 40 796 000
fra kr 3 784 037 000 til kr 3 743 241 000
1732 Sjøforsvaret:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 31 879 000
fra kr 2 693 410 000 til kr 2 661 531 000
1733 Luftforsvaret:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 37 132 000
fra kr 3 392 486 000 til kr 3 355 354 000
1734 Heimevernet:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 12 942 000
fra kr 1 064 891 000 til kr 1 051 949 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 129 296 000
fra kr 2 478 362 000 til kr 2 607 658 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med 33 500 000
fra kr 834 877 000 til kr 801 377 000
44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel,
kan overføres, nedsettes med 50 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 60 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 717 000 000
fra kr 7 827 348 000 til kr 7 110 348 000
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med 100 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 160 000 000
1790 Kystvakten:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 694 000
fra kr 816 689 000 til kr 824 383 000
1791 Redningshelikoptertjenesten:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 000 000
fra kr 37 800 000 til kr 44 800 000
1792 Norske styrker i utlandet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 281 000 000
fra kr 709 580 000 til kr 990 580 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 15 060 000
fra kr 207 879 000 til kr 222 939 000
1800 Olje- og energidepartementet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 7 000 000
fra kr 30 100 000 til kr 37 100 000
1810 Oljedirektoratet:
1 Driftsutgifter, nedsettes med 4 100 000
fra kr 171 200 000 til kr 167 100 000
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 200 000
fra kr 272 892 000 til kr 275 092 000
22 Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, kan overføres, forhøyes med 14 500 000
fra kr 79 000 000 til kr 93 500 000
1830 Forskning:
50 Norges forskningsråd, nedsettes med 3 000 000
fra kr 438 500 000 til kr 435 500 000
1833 CO2-håndtering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 520 000 000
fra kr 720 000 000 til kr 200 000 000
2309 Tilfeldige utgifter:
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 551 204 000
fra kr 9 674 684 000 til kr 11 225 888 000
2410 Statens lånekasse for utdanning:
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med 319 661 000
fra kr 4 529 561 000 til kr 4 209 900 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med 115 192 000
fra kr 2 818 292 000 til kr 2 703 100 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med 30 566 000
fra kr 461 066 000 til kr 430 500 000
72 Rentestønad, overslagsbevilgning, forhøyes med 43 900 000
fra kr 1 317 000 000 til kr 1 360 900 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, nedsettes med 6 180 000
fra kr 270 780 000 til kr 264 600 000
74 Tap på utlån, nedsettes med 57 800 000
fra kr 504 100 000 til kr 446 300 000
90 Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning, nedsettes med 281 000 000
fra kr 18 280 000 000 til kr 17 999 000 000
2412 Den norske stats husbank:
72 Rentestøtte, forhøyes med 1 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000
90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med 206 000 000
fra kr 11 294 000 000 til kr 11 088 000 000
2427 Kommunalbanken AS:
(NY) 90 Aksjekapital, bevilges med 58 800 000
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:
30 Investeringer, forhøyes med 1 900 000 000
fra kr 18 300 000 000 til kr 20 200 000 000
50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond, nedsettes med 199 000 000
fra kr 1 300 000 000 til kr 1 101 000 000
2445 Statsbygg:
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med 68 600 000
fra kr 472 400 000 til kr 403 800 000
2470 Statens Pensjonskasse:
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -371 281 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 287 401 000
3 Avskrivninger 19 183 000
4 Renter av statens kapital 252 000
5 Til investeringsformål 40 898 000
6 Til reguleringsfondet -11 279 000
-34 826 000
2490 NVE Anlegg:
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter -54 000 000
2 Driftsutgifter 47 800 000
3 Avskrivninger 5 200 000
4 Renter av statens kapital 1 000 000
0
2530 Foreldrepenger:
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med 115 000 000
fra kr 10 145 000 000 til kr 10 260 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 25 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 110 000 000
2541 Dagpenger:
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 2 137 000 000
fra kr 6 837 000 000 til kr 4 700 000 000
2620 Stønad til enslig mor eller far:
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 90 000 000
fra kr 2 355 000 000 til kr 2 265 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med 30 000 000
fra kr 530 000 000 til kr 500 000 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med 50 000 000
fra kr 1 160 000 000 til kr 1 110 000 000
2650 Sykepenger:
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med 670 000 000
fra kr 25 810 000 000 til kr 25 140 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med 75 000 000
fra kr 1 620 000 000 til kr 1 545 000 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 20 000 000
fra kr 1 320 000 000 til kr 1 300 000 000
2652 Medisinsk rehabilitering mv.:
70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 250 000 000
fra kr 7 965 000 000 til kr 7 715 000 000
2653 Ytelser til yrkesrettet attføring:
70 Attføringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 390 000 000
fra kr 10 715 000 000 til kr 10 325 000 000
71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 55 000 000
fra kr 1 235 000 000 til kr 1 180 000 000
2655 Uførhet:
74 Tidsbegrenset uførestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 185 000 000
fra kr 6 340 000 000 til kr 6 155 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med 5 000 000
fra kr 1 540 000 000 til kr 1 545 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, forhøyes med 700 000
fra kr 110 000 000 til kr 110 700 000
74 Tilskudd til biler, forhøyes med 60 000 000
fra kr 675 000 000 til kr 735 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med 161 800 000
fra kr 2 480 000 000 til kr 2 641 800 000
76 Bedring av funksjonsevnen, andre formål, forhøyes med 2 500 000
fra kr 95 000 000 til kr 97 500 000
2670 Alderdom:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 60 000 000
fra kr 36 100 000 000 til kr 36 040 000 000
2690 Diverse utgifter:
70 Sykestønadsutgifter i utlandet, forhøyes med 90 000 000
fra kr 145 000 000 til kr 235 000 000
2711 Spesialisthelsetjenester mv.:
71 Refusjon psykologhjelp, nedsettes med 14 000 000
fra kr 174 000 000 til kr 160 000 000
2751 Legemidler mv.:
70 Legemidler, nedsettes med 512 000 000
fra kr 7 830 000 000 til kr 7 318 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling:
70 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1, nedsettes med 161 000 000
fra kr 3 562 000 000 til kr 3 401 000 000
2755 Helsetjeneste i kommunene mv.:
70 Refusjon allmennlegehjelp, nedsettes med 56 000 000
fra kr 2 517 000 000 til kr 2 461 000 000
71 Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med 70 000 000
fra kr 1 470 000 000 til kr 1 400 000 000
2790 Andre helsetiltak:
70 Bidrag, lokalt, forhøyes med 243 600 000
fra kr 371 000 000 til kr 614 600 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3100 Utenriksdepartementet:
1 Gebyr, forhøyes med 19 000 000
fra kr 38 343 000 til kr 57 343 000
3288 Internasjonale samarbeidstiltak:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med 550 000
fra kr 3 445 000 til kr 3 995 000
3324 Teater- og operaformål:
1 Inntekter ved Riksteatret, forhøyes med 6 820 000
fra kr 9 180 000 til kr 16 000 000
3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:
1 Ymse inntekter, forhøyes med 1 651 000
fra kr 849 000 til kr 2 500 000
2 Inntekter ved oppdrag, forhøyes med 14 263 000
fra kr 5 737 000 til kr 20 000 000
3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Ymse inntekter, forhøyes med 1 348 000
fra kr 4 652 000 til kr 6 000 000
3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:
1 Gebyrer, nedsettes med 3 300 000
fra kr 470 040 000 til kr 466 740 000
4 Gebyrer – vaktselskap, nedsettes med 500 000
fra kr 1 007 000 til kr 507 000
6 Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med 1 000 000
fra kr 99 800 000 til kr 98 800 000
7 Gebyr – sivile gjøremål, nedsettes med 165 000 000
fra kr 640 021 000 til kr 475 021 000
3635 Ventelønn:
1 Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med 23 000 000
fra kr 121 000 000 til kr 98 000 000
3642 Petroleumstilsynet:
3 Refusjon av tilsynsutgifter, forhøyes med 3 500 000
fra kr 58 900 000 til kr 62 400 000
3651 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
2 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med 3 600 000
fra kr 32 700 000 til kr 36 300 000
3690 Utlendingsdirektoratet:
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 600 000
fra kr 281 500 000 til kr 280 900 000
3703 Internasjonalt samarbeid:
(NY) 3 Refusjon fra Utenriksdepartementet, bevilges med 15 000 000
3855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Diverse inntekter, forhøyes med 18 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 38 000 000
3 Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, forhøyes med 40 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 55 000 000
60 Kommunale egenandeler, forhøyes med 67 000 000
fra kr 631 522 000 til kr 698 522 000
3900 Nærings- og handelsdepartementet:
73 Avvikling av Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS, nedsettes med 30 000 000
fra kr 30 000 000 til kr 0
(NY) 96 Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS, avskriving
av aksjekapital, bevilges med 1 000 000
3904 Brønnøysundregistrene:
1 Gebyrinntekter, forhøyes med 70 000 000
fra kr 410 200 000 til kr 480 200 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap:
(NY) 70 Tilbakeføring av tilskot til pensjoner for tidligere Raufoss-ansatte,
bevilges med 7 800 000
96 Salg av aksjer, forhøyes med 3 251 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 3 261 000 000
(NY) 97 Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med 75 000 000
4000 Fiskeri- og kystdepartementet:
(NY) 4 Refusjoner eksterne prosjekter, bevilges med 12 000 000
4070 Samfunnet Jan Mayen:
(NY) 1 Inntekter av kioskdrift, bevilges med 500 000
4100 Landbruks- og matdepartementet:
(NY) 40 Salg av eiendom, bevilges med 1 800 000
4523 Interimsorganisasjon for nytt forvaltningsorgan:
(NY) 2 Diverse inntekter, bevilges med 8 000 000
4546 Yrkesskadeforsikring:
1 Premieinntekter, nedsettes med 30 000 000
fra kr 165 000 000 til kr 135 000 000
4547 Gruppelivsforsikring:
1 Premieinntekter, forhøyes med 4 000 000
fra kr 42 000 000 til kr 46 000 000
4634 Statens innkrevingssentral:
86 Bøter, inndragninger, forhøyes med 50 000 000
fra kr 1 120 000 000 til kr 1 170 000 000
88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med 15 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 115 000 000
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben:
1 Driftsinntekter, forhøyes med 29 000 000
fra kr 39 191 000 til kr 68 191 000
4800 Olje- og energidepartementet:
2 Ymse inntekter, forhøyes med 700 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 1 050 000 000
(NY) 70 Garantiprovisjon, Gassco, bevilges med 910 000
4810 Oljedirektoratet:
8 Inntekter barnehage, nedsettes med 4 100 000
fra kr 4 100 000 til kr 0
4811 Statoil ASA:
(NY) 96 Salg av aksjer, bevilges med 2 434 000 000
4820 Norges vassdrags- og energidirektorat:
1 Gebyrinntekter, forhøyes med 2 200 000
fra kr 30 900 000 til kr 33 100 000
40 Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, forhøyes med 2 900 000
fra kr 19 000 000 til kr 21 900 000
5309 Tilfeldige inntekter:
29 Ymse, forhøyes med 38 000 000
fra kr 52 783 000 til kr 90 783 000
5310 Statens lånekasse for utdanning:
72 Gebyr, forhøyes med 2 000 000
fra kr 124 000 000 til kr 126 000 000
90 Avdrag og renter, forhøyes med 267 600 000
fra kr 8 879 000 000 til kr 9 146 600 000
91 Tap og avskrivninger, nedsettes med 20 800 000
fra kr 567 000 000 til kr 546 200 000
93 Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med 437 400 000
fra kr 4 464 000 000 til kr 4 026 600 000
5312 Den norske stats husbank:
1 Gebyrer m.m., nedsettes med 11 200 000
fra kr 30 206 000 til kr 19 006 000
90 Avdrag, forhøyes med 507 000 000
fra kr 8 803 000 000 til kr 9 310 000 000
5322 Statens miljøfond, avdrag:
91 Innbetaling av avdrag, forhøyes med 85 200 000
fra kr 12 000 000 til kr 97 200 000
5325 Innovasjon Norge:
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med 5 600 000
fra kr 5 000 000 til kr 10 600 000
70 Låne- og garantiprovisjoner, nedsettes med 2 400 000
fra kr 44 500 000 til kr 42 100 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, 158 600 000 000
2 Driftsutgifter, -31 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter, -2 600 000 000
4 Avskrivninger, -15 100 000 000
5 Renter av statens kapital, -6 900 000 000
102 800 000 000
30 Avskrivninger, forhøyes med 1 400 000 000
fra kr 13 700 000 000 til kr 15 100 000 000
80 Renter av statens kapital, nedsettes med 200 000 000
fra kr 7 100 000 000 til kr 6 900 000 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:
30 Avskrivninger, nedsettes med 11 431 000
fra kr 443 433 000 til kr 432 002 000
5536 Avgift på motorvogner mv.:
71 Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med 20 000 000
fra kr 19 030 000 000 til kr 19 010 000 000
5568 Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet:
(NY) 70 Avgift til tiltak mot pengespillproblemer, bevilges med 12 100 000
5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet:
70 Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med 9 800 000
fra kr 184 800 000 til kr 194 600 000
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:
80 Renter av statens faste kapital, forhøyes med 197 000
fra kr 64 906 000 til kr 65 103 000
5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:
84 Av driftskreditt til statsbedrifter, forhøyes med 680 000
fra kr 220 000 000 til kr 220 680 000
5607 Renter av boliglånsordningen for statsansatte:
80 Renter, forhøyes med 82 000 000
fra kr 465 000 000 til kr 547 000 000
5611 Aksjer i NSB AS:
85 Utbytte, forhøyes med 52 000 000
fra kr 328 000 000 til kr 380 000 000
5615 Renter fra Den norske stats husbank:
80 Renter, nedsettes med 32 000 000
fra kr 4 105 000 000 til kr 4 073 000 000
5616 Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS:
85 Aksjeutbytte, nedsettes med 21 200 000
fra kr 21 200 000 til kr 0
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning:
80 Renter, forhøyes med 280 000 000
fra kr 4 243 000 000 til kr 4 523 000 000
5618 Aksjer i Posten Norge AS:
85 Utbytte, forhøyes med 17 000 000
fra kr 471 000 000 til kr 488 000 000
5621 Statens miljøfond, renteinntekter:
80 Renteinntekter, forhøyes med 3 000 000
fra kr 2 900 000 til kr 5 900 000
5622 Aksjer i Avinor AS:
85 Utbytte, nedsettes med 14 500 000
fra kr 339 000 000 til kr 324 500 000
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:
81 Rentemargin, risikolåneordningen, forhøyes med 5 800 000
fra kr 2 000 000 til kr 7 800 000
(NY) 82 Utbytte, lavrisikolåneordningen, bevilges med 23 600 000
(NY) 85 Utbytte fra Investeringsfond for Nordvest-Russland, bevilges med 800 000
5652 Innskuddskapital i Statskog SF:
85 Utbytte, nedsettes med 3 300 000
fra kr 8 500 000 til kr 5 200 000
5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning:
85 Utbytte, forhøyes med 1 146 700 000
fra kr 12 472 900 000 til kr 13 619 600 000
5680 Innskuddskapital i Statnett SF:
85 Utbytte, forhøyes med 106 000 000
fra kr 45 500 000 til kr 151 500 000
5685 Aksjer i Statoil ASA:
85 Utbytte, forhøyes med 1 413 000 000
fra kr 12 593 000 000 til kr 14 006 000 000
5701 Diverse inntekter:
3 Hjelpemiddelsentraler m.m., nedsettes med 8 000 000
fra kr 54 000 000 til kr 46 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med 65 000 000
fra kr 580 000 000 til kr 515 000 000
75 Refusjon overskytende bidrag, nedsettes med 8 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 0

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

 1. Helse- og omsorgsdepartementet i 2007 kan:

  overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under
  kap. 700 post 01 kap. 3700 post 02
 2. Barne- og likestillingsdepartementet i 2007 kan:

  overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under
  kap. 846 post 21 kap. 3846 post 01
 3. Fiskeri- og kystdepartementet i 2007 kan:

  overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under
  kap. 1000 post 21 kap. 4000 post 04
 4. Fiskeri- og kystdepartementet i 2007 kan:

  1. overskride bevilgningene under:

   1. kap. 1020 Havforskningsinstituttet postene 01 Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter under kap. 4020 Havforskningsinstituttet post 03 Oppdragsinntekter.

   2. kap. 1021 Drift av forskningsfartøyene postene 01 Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsutgiver mot tilsvarende merinntekter under kap. 4021 Drift av forskningsfartøyene post 01 Oppdragsinntekter.

  2. regne med ubrukte merinntekter ved beregning av sum som kan overføres på de utgiftspostene som er nevnt i punkt a) ovenfor.

III

Fullmakter til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at:

 1. Nærings- og handelsdepartementet i 2007 kan utgiftsføre utbetalinger knyttet til utførte pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss ASA innenfor en samlet garantiramme på 90 mill. kroner uten bevilgning under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak.

 2. Olje- og energidepartementet i 2007 kan utgiftsføre uten bevilgning under kap. 1833 CO2-håndtering, ny post 70 Administrasjon, statsforetak for CO2-håndtering, mot tilsvarende innsparing under kap. 1833 CO2-håndtering, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

 1. Utenriksdepartementet i 2007 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
  116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
  74 Bilaterale samarbeidsprogrammer med Bulgaria og Romania 50 mill. kroner
 2. Utenriksdepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd til globalt fond for fornybar energi og energieffektivitet (GEEREF) med inntil 80 mill. kroner over 4 år fra 2007 – 2010.

 3. Utenriksdepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMCS) med inntil 350 mill. kroner over 10 år, fra 2008 til 2017.

 4. Kultur- og kirkedepartementet i 2007 kan gi tilsagn om tilskudd til Hamsunsenteret i Hamarøy med inntil 31 mill. kroner.

 5. Miljøverndepartementet i 2007 gir tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
  1472 Svalbard miljøvernfond
  70 Tilskudd 2,5 mill. kroner

V

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan gi Gassco AS garanti innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner for skader og tap ved mottaksterminalene på kontinentet som har oppstått som følge av forsettelige handlinger hos ledende personell i Gassco AS.

VI

Andre fullmakter til pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

Stortinget samtykker i at:

 1. Finansdepartementet i 2007 kan inngå avtaler om kjøp av klimagasskvoter for statsansattes internasjonale tjenestereiser med fly utover gitt bevilgning innenfor følgende beløp:

  Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
  1638 Finansdepartementet
  01 Driftsutgifter 6 mill. kroner
 2. Olje- og energidepartementet i 2007 kan pådra staten forpliktelser utover gitt bevilgning innenfor følgende beløp:

  Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
  1800 Olje- og energidepartementet
  21 Spesielle driftsutgifter 7 mill. kroner

Andre fullmakter

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2007 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 604 NAV-reform og pensjonsreform postene 21 og 45 og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten postene 01, 21 og 45, refusjoner av kommunens andel av ugifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

VIII

Fullmakt til disponering

Stortinget samtykker i at bevilgningene i statsbudsjettet for 2007 under kap. 732 Regionale helseforetak post 71 Tilskudd til Helse Øst RHF og post 72 Tilskudd til Helse Sør RHF, kan disponeres av Helse Sør-Øst RHF.

IX

Unnlatelse av å disponere overførte midler

Stortinget samtykker i at det unnlates disponert 3 mill. kroner av overførte midler fra 2006 på kap. 640 Arbeidstilsynet, post 22 Flyttekostnader.

X

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet:

 1. «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak, post 74 Tilskudd til bolig-, by- og stedsutvikling, i statsbudsjettet for 2007.

 2. «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kap. 683 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester, post 01 Driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2007.

 3. «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kap. 703 Internasjonalt samarbeid, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2007.

 4. «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kap. 1020 Havforskningsinstituttet post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 1021 Drift av forskningsfartøyene post 21 Spesielle driftsutgifter i statsbudsjettet for 2007.

 5. «kan nyttes under kap. 1330, post 60» tilføyes bevilgningen under kap. 1301 Forskning og utvikling, post 71 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede, i statsbudsjettet for 2007.

 6. «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kap.1472 Svalbards miljøvernfond post 70 Tilskudd, i statsbudsjettet for 2007.

XI

Endring av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet:

 1. «kan nyttes under post 70»knyttet til bevilgninger under kap. 719 Folkehelse, post 21 Spesielle driftsutgifter i statsbudsjettet for 2007, endres til «kan nyttes under post 79.»

 2. « kan nyttes under post 21» fjernes fra bevilgningen under kap. 719 Folkehelse, post 70 Hivforebygging, smittevern mv. i statsbudsjettet for 2007.

 3. « kan nyttes under post 21» tilføyes bevilgningen under kap. 719 Folkehelse, post 79 Andre tilskudd, i statsbudsjettet for 2007.

XII

Etablering av NOFIMA AS

Stortinget samtykker i at:

 1. Landbruks- og matdepartementet i 2007 erverver VESOs aksjer i Akvaforsk AS.

 2. Statens aksjer i Akvaforsk AS og Fiskeriforskning AS i 2007 overføres til NOFIMA AS som tingsinnskudd.

 3. Akvaforsk AS og Fiskeriforskning AS, Norconserv AS og Matforsk AS i 2007 inngår i NOFIMA AS hvor staten ved Fiskeri- og kystdepartementet deltar som eier. Staten skal eie mer enn 50 prosent av NOFIMA AS, som igjen skal eie mer enn 2/3 av datterselskapene.

 4. Kongen i statsråd i 2007 gis fullmakt til å fastsette endelige bevilgninger vedrørende egenkapitalinnskudd og mellomfinansieringslån i forbindelse med etableringen av forskningskonsernet NOFIMA AS.

XIII

Fullmakter til avhending og bortfeste

Stortinget samtykker i at:

 1. Nærings- og handelsdepartementet i 2007 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

 2. Landbruks- og matdepartementet i 2007 gis fullmakt til å skille ut og avhende tomter til barnehager, skoler og bo- og behandlingssenter ved Kjeller Gård direkte til Skedsmo kommune til markedstakst.

 3. Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2007 kan avhende statlig fast eiendom til barnehageformål direkte til kommuner til markedstakst.

XIV

Kap. 5700 post 72 Avgifter mv. til folketrygden

Med virkning fra 1. januar 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om avgifter mv. til folketrygden for budsjetterminen 2007:

§ 1 bokstav a første punktum og nytt annet punktum skal lyde:

For arbeidsgiveravgift som svares av foretak hjemmehørende på Svalbard er satsen 0 pst. Det samme gjelder når andre foretak utbetaler lønn og annen godtgjørelse som blir skattlagt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

§ 1 bokstav g annet ledd annet punktum og nytt tredje punktum skal lyde:

For veitransportforetak er satsen 10,6 pst. inntil differansen overstiger 265 000 kroner for foretaket i 2007. Med veitransportforetak menes i foregående punktum virksomhet omfattet av følgende næringskode: 60.2 Annen landtransport, med unntak av 60.212 Transport med sporveis- og forstadsbane og 60.213 Transport med taubaner og kabelbaner.

§ 1 bokstav g nytt tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i annet ledd omfatter ikke foretak som omfattes av helseforetaksloven, statsforvaltningen som omfattes av reglene i folketrygdloven § 24 – 5 tredje ledd eller foretak som har krav på støtte med hjemmel i kapittel 16 i ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter.

§ 1 bokstav i tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

Med «hoveddelen» av arbeidet etter første punktum menes mer enn 50 pst. av det totale antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av inntektsåret.

§ 1 bokstav i nytt fjerde ledd skal lyde:

Dersom en virksomhet som nevnt i første ledd eller underenhet som nevnt i annet ledd flyttes fra en sone til en annen, skal satsen i tilflyttingssonen legges til grunn fra og med påfølgende avgiftstermin etter registrert flyttedato.

§ 1 bokstav j tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

Bestemmelsen i dette ledd omfatter ikke foretak som har krav på støtte med hjemmel i kapittel 16 i ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter.

§ 1 bokstav j fjerde ledd skal lyde:

For foretak med blandet virksomhet og som har et klart regnskapsmessig skille mellom virksomhet omfattet av første ledd nr. 1 eller 2 og annen type virksomhet, kan det kreves at arbeidsgiveravgiften beregnes etter satsene i bokstavene b til f, eventuelt bokstav k, for den del av virksomheten som ikke er omfattet av første ledd nr. 1 og 2.

§ 1 bokstav k tredje ledd skal lyde:

For foretak med blandet virksomhet og som har et klart regnskapsmessig skille mellom virksomhet omfattet av første ledd og annen type virksomhet, kan det kreves at arbeidsgiveravgiften beregnes etter satsene i annet ledd for den del av virksomheten som er omfattet av første ledd og etter satsene i bokstavene b til g, eventuelt bokstav j, for den øvrige virksomheten.

§ 1 bokstav l skal lyde:

Når et foretak beregner arbeidsgiveravgift etter bokstav g annet ledd og bokstav j tredje ledd, kan ikke samlet fordel av bagatellmessig støtte i form av redusert arbeidsgiveravgift og annen bagatellmessig støtte til foretaket overstige 530 000 kroner i 2007, jf. forordning (EF) nr. 1998/2006 om bagatellmessig støtte inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 29/2007. For foretak innen veitransport må slik samlet støtte ikke overstige 265 000 kroner i 2007.

§ 4 annet punktum skal lyde:

Departementet kan gi regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i § 1.

XV

Kap 5536 post 71 Engangsavgift på motorvogner mv.

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om engangsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2007:

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres et fradrag i avgiften etter § 2 på 10 000 kroner. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

§ 6 annet ledd blir nytt tredje ledd.

XVI

Kap 5543 post 70 CO2-avgift på mineralske produkter

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2007:

§ 2 nr. 4 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på produkter til følgende anvendelsesområder:

4. Gass til

c) Annen bruk enn oppvarming av bygg.

d) Veksthusnæringen.

XVII

Forslag til endring av anmodningsvedtak

Vedrørende anmodningsvedtak nr. 535 av 16. juni 2005: Stortinget samtykker i at Regjeringen ikke utreder og fremmer forslag til full avgiftsmessig likebehandling av forvaltningstjenester som boligbyggelagene yter til tilknyttede borettslag og mellom frittstående borettslag og sameier.

XVIII

Kap 5700 post 71 og 72 Trygdeavgift og andre avgifter til folketrygden

Fra 1. juli 2007 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 28. november 2006 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for budsjetterminen 2007:

Romertall II første setning skal lyde:

Produktavgiften skal være 2,1 pst. for annet halvår 2007.

Til dokumentets forside