St.prp. nr. 69 (2006-2007)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Til innholdsfortegnelse

1 Endringer etter saldert budsjett

Utgifter:

            1 000 kr
Kap. Post Formål Saldert budsjett Endringer i St.prp., Innst.S og vedtak i perioden Endringer foreslått i denne proposisjonen Status etter endringen
20 Statsministerens kontor
1 Driftsutgifter 65 300 950 66 250
21 Statsrådet
1 Driftsutgifter 115 125 4 610 119 735
Sum endringer Regjering 5 560
61 Høyesterett
1 Driftsutgifter 59 700 1 075 60 775
Sum endringer Høyesterett 1 075
100 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter 1 422 902 30 000 19 200 1 472 102
21 Spesielle driftsutgifter 4 387 22 000 26 387
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 926 490 30 000 956 490
72 Finansieringsordningen i det utvidede EØS 625 000 -225 000 400 000
73 Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS 625 000 -215 000 410 000
74 Bilaterale samarbeidsprogrammer med Bulgaria og Romania 6 000 6 000
118 Nordområdetiltak mv.
70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland 251 327 -7 000 244 327
140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1 Driftsutgifter 795 177 23 000 818 177
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1 Driftsutgifter 162 420 -4 000 158 420
150 Bistand til Afrika
78 Regionbevilgning for Afrika 1 412 000 -15 400 1 396 600
153 Bistand til Latin-Amerika
78 Regionbevilgning for Latin-Amerika 246 500 -5 000 241 500
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter 2 125 434 -3 000 2 122 434
164 Fred, forsoning og demokrati
70 Fred, forsoning og demokratitiltak 760 900 -3 000 757 900
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering
1 Driftsutgifter 135 000 16 000 151 000
166 Tilskudd til ymse tiltak
70 Ymse tilskudd 3 265 600 3 865
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21 Spesielle driftsutgifter 430 853 15 673 446 526
170 FN-organisasjoner mv.
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv. 1 496 200 -12 000 1 484 200
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv. 150 220 4 100 154 320
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning 88 000 -2 000 86 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner
70 Verdensbanken 730 000 -3 900 726 100
71 Regionale banker og fond 627 300 5 600 632 900
172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging 370 000 -4 000 366 000
Sum endringer Utenriksdepartementet 23 000 -350 127
222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
1 Driftsutgifter 110 869 100 110 969
225 Tiltak i grunnopplæringen
68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 160 860 1 000 161 860
69 Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen 344 287 -19 600 324 687
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter 983 109 21 200 1 004 309
228 Tilskudd til frittstående skoler mv.
70 Tilskudd til frittstående skoler 2 191 062 21 000 3 900 2 215 962
230 Kompetansesentre for spesialundervisning
1 Driftsutgifter 570 532 -923 569 609
21 Spesielle driftsutgifter 45 736 923 46 659
231 Barnehager
21 Spesielle driftsutgifter 71 301 4 000 75 301
60 Driftstilskudd til barnehager 13 692 105 226 000 13 918 105
61 Investeringstilskudd 255 000 10 000 265 000
65 Skjønnsmidler til barnehager 3 081 331 133 500 3 214 831
252 EUs handlingsprogram for livslang læring
70 Tilskudd 141 652 2 838 144 490
253 Folkehøyskoler
70 Tilskudd til folkehøyskoler 568 516 -4 000 564 516
271 Universiteter
50 Basisfinansiering statlige universiteter 5 796 978 1 350 5 798 328
52 Forskningsfinansiering statlige universiteter 2 497 631 -3 132 2 494 499
272 Vitenskapelige høyskoler
52 Forskningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler 138 096 619 138 715
72 Forskningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler 14 376 163 14 539
275 Høyskoler
52 Forskningsfinansiering statlige høyskoler 269 818 1 960 271 778
72 Forskningsfinansiering private høyskoler 35 558 390 35 948
281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler
51 Senter for internasjonalisering av høyere utdanning 36 897 1 800 38 697
288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner 131 991 12 681 144 672
73 EUs rammeprogram for forskning 657 786 13 664 671 450
75 UNESCO 13 782 2 200 15 982
Sum endringer Kunnskapsdepartementet 21 000 410 633
305 Lotteri- og stiftelsestilsynet
70 Tiltak mot pengespillproblemer 12 100 12 100
315 Frivillighetsformål
71 Tilskudd til frivillighetssentraler 74 475 900 75 375
320 Allmenne kulturformål
79 Til disposisjon 13 300 -1 400 11 900
321 Kunstnerformål
74 Garantiinntekter 90 944 -200 90 744
324 Teater- og operaformål
1 Driftsutgifter 97 746 6 820 104 566
325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Driftsutgifter 61 278 1 651 62 929
21 Spesielle driftsutgifter 5 737 14 263 20 000
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter 331 136 1 348 332 484
328 Museums- og andre kulturvernformål
78 Ymse faste tiltak 38 399 500 38 899
Sum endringer Kultur- og kirkedepartementet 35 982
410 Tingrettene og lagmannsrettene
1 Driftsutgifter 1 305 369 17 359 1 322 728
21 Spesielle driftsutgifter 36 831 5 000 41 831
412 Tinglysingsprosjektet
1 Driftsutgifter 124 357 18 650 143 007
414 Forliksråd og andre domsutgifter
1 Driftsutgifter 97 280 5 000 102 280
21 Spesielle driftsutgifter 52 679 -15 000 37 679
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1 Driftsutgifter 2 085 258 -3 000 2 082 258
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 74 859 2 000 76 859
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. 42 000 -15 000 27 000
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
1 Driftsutgifter 152 172 3 000 155 172
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter 7 048 783 2 300 61 000 7 112 083
21 Spesielle driftsutgifter 100 603 -10 000 90 603
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag 7 960 -2 000 5 960
441 Oslo politidistrikt
1 Driftsutgifter 1 406 106 51 000 31 600 1 488 706
445 Den høyere påtalemyndighet
1 Driftsutgifter 105 794 1 000 106 794
452 Sentral krisehåndtering
1 Driftsutgifter 9 140 900 10 040
460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter 24 864 1 000 25 864
461 Særskilte ulykkeskommisjoner
1 Driftsutgifter 9 000 9 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1 Driftsutgifter 626 591 -15 000 611 591
470 Fri rettshjelp
70 Fri sakførsel 390 878 9 000 399 878
71 Fritt rettsråd 198 223 -14 000 184 223
471 Statens erstatningsansvar
70 Erstatning til voldsofre 121 225 15 000 136 225
475 Bobehandling
1 Driftsutgifter 51 411 -9 000 42 411
480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd 123 909 20 000 143 909
Sum endringer Justis- og politidepartementet 53 300 116 509
551 Regional utvikling og nyskaping
60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1 151 980 50 000 1 201 980
571 Rammetilskudd til kommuner
60 Innbyggertilskudd 34 382 548 98 000 34 480 548
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd 12 829 455 1 500 12 830 955
580 Bostøtte
70 Bostøtte 2 286 500 35 000 2 321 500
582 Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg
60 Rentekompensasjon – skoleanlegg 541 000 42 000 583 000
61 Rentekompensasjon – kirkebygg 39 000 6 200 45 200
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag 1 474 200 54 200 1 528 400
Sum endringer Kommunal- og regionaldepartementet 286 900
600 Arbeids- og inkluderingsdepartementet
1 Driftsutgifter 198 200 2 000 200 200
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21 Spesielle driftsutgifter 129 800 -52 000 77 800
73 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte 604 000 -602 000 2 000
604 NAV-reform og pensjonsreform
21 Spesielle driftsutgifter 905 100 -2 000 903 100
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 325 000 90 000 415 000
605 Arbeids- og velferdsetaten
21 Spesielle driftsutgifter 32 000 15 000 47 000
70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte 142 000 142 000
621 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet
21 Spesielle driftsutgifter, sosialtjenesten 33 200 3 000 36 200
62 Kvalifiseringsprogrammet 50 000 50 000
634 Arbeidsmarkedstiltak
21 Evaluering, utviklingstiltak mv. 29 900 -4 000 25 900
70 Ordinære arbeidsmarkedstiltak 1 432 800 -43 000 1 389 800
71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak 3 662 600 -24 000 -63 000 3 575 600
73 Investeringer i skjermede tiltak 27 000 -10 000 17 000
635 Ventelønn
1 Driftsutgifter 405 000 -80 000 325 000
640 Arbeidstilsynet
1 Driftsutgifter 335 000 5 000 340 000
642 Petroleumstilsynet
1 Driftsutgifter 144 000 8 500 152 500
648 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.
1 Driftsutgifter 12 000 700 12 700
21 Spesielle driftsutgifter 2 300 -700 1 600
651 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold 43 000 -3 800 39 200
61 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 1 368 300 -103 200 1 265 100
62 Kommunale innvandrertiltak 72 600 9 800 82 400
664 Pensjonstrygden for sjømenn
70 Tilskudd 698 000 -39 000 659 000
666 Avtalefestet pensjon (AFP)
70 Tilskudd 950 000 -30 000 920 000
680 Sametinget
54 Avkastning på Samefolkets fond 4 700 4 650 9 350
684 Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
1 Driftsutgifter 2 600 -1 000 1 600
690 Utlendingsdirektoratet
1 Driftsutgifter 416 300 82 500 15 000 513 800
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak 777 400 3 000 780 400
691 Utlendingsnemnda
1 Driftsutgifter 118 500 -7 000 111 500
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling 9 100 4 100 13 200
Sum endringer Arbeids- og inkluderingsdepartementet 45 600 -675 050
703 Internasjonalt samarbeid
70 Tilskudd til private/andre 15 000 15 000
719 Folkehelse
74 Skolefrukt 28 521 -5 900 22 621
79 Andre tilskudd 15 770 1 500 17 270
720 Sosial- og helsedirektoratet
1 Driftsutgifter 351 698 2 300 353 998
722 Norsk pasientskadeerstatning
1 Driftsutgifter 74 038 2 000 76 038
723 Pasientskadenemnda
1 Driftsutgifter 22 572 1 400 23 972
724 Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak
61 Tilskudd til turnustjenesten 149 335 -1 200 148 135
71 Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv. 14 190 1 200 15 390
725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1 Driftsutgifter 64 993 1 000 65 993
726 Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmisbrukere
21 Spesielle driftsutgifter 19 250 -900 18 350
70 Tilskudd 50 650 -800 49 850
728 Forsøk og utvikling mv.
21 Spesielle driftsutgifter 39 005 9 000 48 005
729 Annen helsetjeneste
1 Driftsutgifter 31 521 -1 400 30 121
732 Regionale helseforetak
21 Forsøk og utvikling i sykehussektoren 7 858 -3 700 4 158
70 Tilskudd til helseforetakene 3 188 021 150 000 3 338 021
71 Tilskudd til Helse Øst RHF 18 610 280 16 700 18 626 980
72 Tilskudd til Helse Sør RHF 10 372 101 9 100 10 381 201
73 Tilskudd til Helse Vest RHF 9 691 889 108 600 9 800 489
74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF 7 012 605 281 200 7 293 805
75 Tilskudd til Helse Nord RHF 6 119 485 230 400 6 349 885
77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv. 3 100 606 2 000 3 102 606
79 Helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte 439 000 439 000
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
75 Tilskudd til styrking av psykisk helsevern 1 869 206 2 000 1 871 206
751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak
70 Tilskudd 61 610 -9 000 52 610
Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet 798 000 451 500
800 Barne- og likestillingsdepartementet
1 Driftsutgifter 89 805 1 000 90 805
21 Spesielle driftsutgifter 6 720 -1 000 5 720
844 Kontantstøtte
70 Tilskudd 1 993 000 -75 600 1 917 400
845 Barnetrygd
70 Tilskudd 14 351 300 29 700 14 381 000
846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
70 Tilskudd 14 050 1 000 15 050
855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter 2 315 068 240 200 2 555 268
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 59 312 -20 000 39 312
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer
1 Driftsutgifter 24 000 -7 700 16 300
Sum endringer Barne- og likestillingsdepartementet 167 600
900 Nærings- og handelsdepartementet
1 Driftsutgifter 147 600 400 148 000
72 Tilskudd til beredskapsordninger 3 100 -400 2 700
74 Tilskudd til avskriving av aksjekapital i Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS 1 000 1 000
904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter 194 600 6 000 200 600
905 Norges geologiske undersøkelse
1 Driftsutgifter 115 000 5 000 120 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk 1 330 000 150 000 1 480 000
920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd 1 081 000 -10 000 1 071 000
924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70 Tilskudd 27 500 25 000 52 500
938 Omstillingstiltak
60 Næringsstimulerende tiltak for Skjånes i Gamvik kommune 5 000 5 000
951 Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S
90 Ansvarlig lån 250 000 250 000
954 Sydvaranger ASA
70 Tilskudd til pensjoner for tidligere Sydvaranger-ansatte 5 500 5 500
Sum endringer Nærings- og handelsdepartementet 437 500
1000 Fiskeri- og kystdepartementet
21 Spesielle driftsutgifter 12 000 12 000
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd 8 060 970 9 030
1020 Havforskningsinstituttet
1 Driftsutgifter 250 600 9 000 259 600
1021 Drift av forskningsfartøyene
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 6 000 5 000 11 000
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
71 Tilskudd til utviklingstiltak 30 850 -970 29 880
72 Tilskudd NOFIMA 2 000 3 000 5 000
73 Tilskudd til egenkapital NOFIMA 13 700 13 700
91 Lån til NOFIMA 26 000 26 000
1062 Kystverket
1 Driftsutgifter 888 500 15 000 903 500
21 Spesielle driftsutgifter 3 750 225 500 229 250
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 44 700 29 000 73 700
1070 Samfunnet Jan Mayen
1 Driftsutgifter 28 200 500 28 700
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 8 000 8 000
Sum endringer Fiskeri- og kystdepartementet 225 500 121 200
1100 Landbruks- og matdepartementet
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer 5 214 1 800 7 014
1115 Mattilsynet
1 Driftsutgifter 1 060 167 -5 000 1 055 167
22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser 20 000 20 000
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
70 Tilskudd til miljø- og ressurstiltak 15 170 1 000 16 170
1149 Verdiskapings og utviklingstiltak i landbruket
71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket 38 674 -1 000 37 674
Sum endringer Landbruks- og matdepartementet 16 800
1311 Tilskudd til regionale flyplasser
71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser 17 200 7 000 24 200
1320 Statens vegvesen
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. 6 770 400 55 000 6 825 400
30 Riksveginvesteringer 4 696 700 305 200 5 001 900
72 Kjøp av riksvegferjetjenester 1 464 400 20 000 1 484 400
1322 Svinesundsforbindelsen AS
92 Opptrekksrenter 680 680
1330 Særskilte transporttiltak
60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport 157 200 55 000 212 200
1350 Jernbaneverket
30 Investeringer i linjen 2 219 600 15 000 2 234 600
1351 Persontransport med tog
70 Kjøp av persontransport med tog 1 598 500 4 000 1 602 500
Sum endringer Samferdselsdepartementet 461 880
1400 Miljøverndepartementet
73 Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk 27 000 2 000 29 000
81 Tilskudd lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn 13 000 -2 000 11 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking
21 Miljøovervåking og miljødata 106 028 6 000 112 028
1426 Statens naturoppsyn
1 Driftsutgifter 71 854 2 000 73 854
1427 Direktoratet for naturforvaltning
21 Spesielle driftsutgifter 72 979 21 000 93 979
73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 44 000 2 000 46 000
76 Tilskudd til informasjons- og kompetansesentre 5 000 9 500 14 500
80 Tilskudd til Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø 900 900
1441 Statens forurensningstilsyn
39 Oppryddingstiltak 87 080 2 000 89 080
1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk
21 Betaling for statsoppdraget 357 135 200 357 335
1471 Norsk Polarinstitutt
1 Driftsutgifter 104 015 800 104 815
Sum endringer Miljøverndepartementet 44 400
1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet
1 Driftsutgifter 154 114 -2 000 152 114
21 Spesielle driftsutgifter 109 840 3 000 112 840
1508 Spesielle IT-tiltak
22 Samordning av IT-politikken 30 899 5 000 35 899
50 Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon 121 647 100 000 221 647
1522 Departementenes Servicesenter
22 Fellesutgifter for R-kvartalet 74 839 -900 73 939
1523 Interimsorganisasjon for nytt forvaltningsorgan
1 Driftsutgifter 33 600 33 600
1541 Pensjoner av statskassen
1 Driftsutgifter 20 900 2 500 23 400
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1 Driftsutgifter 7 484 000 93 000 7 577 000
22 Sluttoppgjør Posten Norge AS 280 000 280 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse 83 000 1 000 84 000
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1 Driftsutgifter 819 000 -5 000 814 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse 10 000 -1 000 9 000
1544 Boliglån for statsansatte
90 Lån 1 900 000 1 000 000 2 900 000
1546 Yrkesskadeforsikring
1 Driftsutgifter 96 800 -21 800 75 000
1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33 Videreføring av byggeprosjekter 1 407 400 -57 100 1 350 300
Sum endringer Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 430 300
1600 Finansdepartementet
1 Driftsutgifter 246 800 -2 200 244 600
1602 Kredittilsynet
1 Driftsutgifter 184 800 9 800 194 600
1610 Toll- og avgiftsetaten
1 Driftsutgifter 1 081 500 3 000 1 084 500
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 96 600 9 500 106 100
1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter 3 422 500 132 000 3 554 500
22 Større IT-prosjekter 227 000 -57 600 169 400
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 164 000 -100 000 64 000
1620 Statistisk sentralbyrå
1 Driftsutgifter 393 300 3 300 396 600
1632 Kompensasjon for merverdiavgift
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning 9 700 000 200 000 9 900 000
1638 Kjøp av klimakvoter
1 Driftsutgifter 6 000 6 000
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning
98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld 36 020 100 -6 374 000 29 646 100
Sum endringer Finansdepartementet -6 170 200
1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter 321 278 -2 000 319 278
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
24 Driftsresultat -728 000 338 000 -390 000
47 Nybygg og nyanlegg 999 532 502 000 1 501 532
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter 367 603 13 000 380 603
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett 150 000 -33 000 117 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsutgifter 2 117 386 -86 906 2 030 480
50 Overføringer Statens Pensjonskasse 170 000 67 400 237 400
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1 Driftsutgifter 2 060 291 3 705 2 063 996
1731 Hæren
1 Driftsutgifter 3 784 037 -40 796 3 743 241
1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter 2 693 410 -31 879 2 661 531
1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter 3 392 486 -37 132 3 355 354
1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter 1 064 891 -12 942 1 051 949
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter 2 478 362 129 296 2 607 658
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter 834 877 -33 500 801 377
44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel 110 000 -50 000 60 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 7 827 348 -717 000 7 110 348
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel 260 000 -100 000 160 000
1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter 816 689 7 694 824 383
1791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter 37 800 7 000 44 800
1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter 709 580 281 000 990 580
1795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsutgifter 207 879 15 060 222 939
Sum endringer Forsvarsdepartementet 219 000
1800 Olje- og energidepartementet
21 Spesielle driftsutgifter 30 100 7 000 37 100
1810 Oljedirektoratet
1 Driftsutgifter 171 200 -4 100 167 100
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
1 Driftsutgifter 272 892 2 200 275 092
22 Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 79 000 14 500 93 500
1830 Forskning
50 Norges forskningsråd 438 500 -3 000 435 500
1833 CO2-håndtering
21 Spesielle driftsutgifter 720 000 -520 000 200 000
95 Innskuddskapital 10 000 10 000
Sum endringer Olje- og energidepartementet 10 000 -503 400
2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter 9 674 684 1 551 204 11 225 888
Sum endringer ymse utgifter 1 551 204
2410 Statens lånekasse for utdanning
50 Avsetning til utdanningsstipend 4 529 561 -319 661 4 209 900
70 Utdanningsstipend 2 818 292 -115 192 2 703 100
71 Andre stipend 461 066 -30 566 430 500
72 Rentestønad 1 317 000 43 900 1 360 900
73 Avskrivninger 270 780 -6 180 264 600
74 Tap på utlån 504 100 -57 800 446 300
90 Lån til Statens lånekasse for utdanning 18 280 000 -281 000 17 999 000
2412 Den norske stats husbank
72 Rentestøtte 19 000 1 000 20 000
90 Lån til Husbanken 11 294 000 -206 000 11 088 000
2427 Kommunalbanken AS
90 Aksjekapital 58 800 58 800
Sum endringer statsbankene -912 699
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30 Investeringer 18 300 000 1 900 000 20 200 000
50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond 1 300 000 -199 000 1 101 000
Sum endringer statlig petroleumsvirksomhet 1 701 000
2445 Statsbygg
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter 472 400 -68 600 403 800
2470 Statens Pensjonskasse
24 Driftsresultat -25 026 -9 800 -34 826
2490 NVE Anlegg
24 Driftsresultat 0
Sum endringer statens forretningsdrift -78 400
2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel 10 145 000 115 000 10 260 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon 135 000 -25 000 110 000
2541 Dagpenger
70 Dagpenger 6 837 000 -2 137 000 4 700 000
2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad 2 355 000 -90 000 2 265 000
72 Stønad til barnetilsyn 530 000 -30 000 500 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag 1 160 000 -50 000 1 110 000
2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv. 25 810 000 -670 000 25 140 000
71 Sykepenger for selvstendige 1 620 000 -75 000 1 545 000
74 Refusjon bedriftshelsetjenester 19 000 -14 000 5 000
75 Feriepenger av sykepenger 1 320 000 -20 000 1 300 000
2652 Medisinsk rehabilitering mv.
70 Rehabiliteringspenger 7 965 000 -250 000 7 715 000
2653 Ytelser til yrkesrettet attføring
70 Attføringspenger 10 715 000 -390 000 10 325 000
71 Attføringsstønad 1 235 000 -55 000 1 180 000
2655 Uførhet
74 Tidsbegrenset uførestønad 6 340 000 -185 000 6 155 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
70 Grunnstønad 1 540 000 5 000 1 545 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning 110 000 700 110 700
74 Tilskudd til biler 675 000 60 000 735 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 480 000 161 800 2 641 800
76 Bedring av funksjonsevnen, andre formål 95 000 2 500 97 500
2670 Alderdom
70 Grunnpensjon 36 100 000 -60 000 36 040 000
2690 Diverse utgifter
70 Sykestønadsutgifter i utlandet 145 000 90 000 235 000
2711 Spesialisthelsetjenester mv.
71 Refusjon psykologhjelp 174 000 -14 000 160 000
2751 Legemidler mv.
70 Legemidler 7 830 000 -512 000 7 318 000
2752 Refusjon av egenbetaling
70 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1 3 561 000 1 000 -161 000 3 401 000
2755 Helsetjeneste i kommunene mv.
70 Refusjon allmennlegehjelp 2 516 000 1 000 -56 000 2 461 000
71 Refusjon fysioterapi 1 470 000 -70 000 1 400 000
2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, lokalt 371 000 243 600 614 600
Sum endringer Folketrygden -12 000 -4 171 400
Sum endringer utgifter 1 164 400 -5 402 233
Herav 90 – 99 poster 10 000 -5 525 520

Inntekter:

            1 000 kr
Kap. Post Formål Saldert budsjett Endringer i St.prp., Innst.S og vedtak i perioden Endringer foreslått i denne proposisjonen Status etter endringen
3100 Utenriksdepartementet
1 Gebyr 38 343 19 000 57 343
3288 Internasjonale samarbeidstiltak
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 3 445 550 3 995
3324 Teater- og operaformål
1 Inntekter ved Riksteatret 9 180 6 820 16 000
3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Ymse inntekter 849 1 651 2 500
2 Inntekter ved oppdrag 5 737 14 263 20 000
3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Ymse inntekter 4 652 1 348 6 000
3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1 Gebyrer 470 040 -3 300 466 740
4 Gebyrer – vaktselskap 1 007 -500 507
6 Gebyr – utlendingssaker 75 000 24 800 -1 000 98 800
7 Gebyr – sivile gjøremål 640 021 -165 000 475 021
3635 Ventelønn
1 Refusjon statlig virksomhet mv. 121 000 -23 000 98 000
3642 Petroleumstilsynet
3 Refusjon av tilsynsutgifter 58 900 3 500 62 400
3651 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
2 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter 32 700 3 600 36 300
3690 Utlendingsdirektoratet
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter 281 500 -600 280 900
3703 Internasjonalt samarbeid
3 Refusjon fra Utenriksdepartementet 15 000 15 000
3855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Diverse inntekter 20 000 18 000 38 000
3 Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 15 000 40 000 55 000
60 Kommunale egenandeler 631 522 67 000 698 522
3900 Nærings- og handelsdepartementet
73 Avvikling av Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS 30 000 -30 000 0
96 Norsk Garantiinstitutt for skip og borerigger AS, avskriving av aksjekapital 1 000 1 000
3904 Brønnøysundregistrene
1 Gebyrinntekter 410 200 70 000 480 200
3950 Forvaltning av statlig eierskap
70 Tilbakeføring av tilskudd til pensjoner for tidligere Raufoss-ansatte 7 800 7 800
96 Salg av aksjer 10 000 3 251 000 3 261 000
97 Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS 75 000 75 000
4000 Fiskeri- og kystdepartementet
4 Refusjoner eksterne prosjekter 12 000 12 000
4070 Samfunnet Jan Mayen
1 Inntekter av kioskdrift 500 500
4100 Landbruks- og matdepartementet
40 Salg av eiendom 1 800 1 800
4523 Interimsorganisasjon for nytt forvaltningsorgan
2 Diverse inntekter 8 000 8 000
4546 Yrkesskadeforsikring
1 Premieinntekter 165 000 -30 000 135 000
4547 Gruppelivsforsikring
1 Premieinntekter 42 000 4 000 46 000
4634 Statens innkrevingssentral
86 Bøter, inndragninger 1 120 000 50 000 1 170 000
88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret 100 000 15 000 115 000
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1 Driftsinntekter 39 191 29 000 68 191
4800 Olje- og energidepartementet
2 Ymse inntekter 350 000 700 000 1 050 000
70 Garantiprovisjon, Gassco 910 910
4810 Oljedirektoratet
8 Inntekter barnehage 4 100 -4 100 0
4811 Statoil ASA
96 Salg av aksjer 2 434 000 2 434 000
4820 Norges vassdrags- og energidirektorat
1 Gebyrinntekter 30 900 2 200 33 100
40 Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 19 000 2 900 21 900
5309 Tilfeldige inntekter
29 Ymse 52 783 38 000 90 783
5310 Statens lånekasse for utdanning
72 Gebyr 124 000 2 000 126 000
90 Avdrag og renter 8 879 000 267 600 9 146 600
91 Tap og avskrivninger 567 000 -20 800 546 200
93 Omgjøring av studielån til stipend 4 464 000 -437 400 4 026 600
5312 Den norske stats husbank
1 Gebyrer m.m. 30 206 -11 200 19 006
90 Avdrag 8 803 000 507 000 9 310 000
5322 Statens miljøfond, avdrag
91 Innbetaling av avdrag 12 000 85 200 97 200
5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning 5 000 5 600 10 600
70 Låne- og garantiprovisjoner 44 500 -2 400 42 100
Sum endringer inntekter under departementene 24 800 7 031 942
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24 Driftsresultat: 122 300 000 -19 500 000 102 800 000
30 Avskrivninger 13 700 000 1 400 000 15 100 000
80 Renter av statens kapital 7 100 000 -200 000 6 900 000
Sum endringer inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet -18 300 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30 Avskrivninger 443 433 -11 431 432 002
Sum endringer avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv. -11 431
5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift på motorvogner mv. 19 030 000 -20 000 19 010 000
5568 Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet
70 Avgift til tiltak mot pengespillproblemer 12 100 12 100
5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet
70 Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene 184 800 9 800 194 600
Sum endringer skatter og avgifter 1 900
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital 64 906 197 65 103
5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
84 Av driftskreditt til statsbedrifter 220 000 680 220 680
5607 Renter av boliglånsordningen for statsansatte
80 Renter 465 000 82 000 547 000
5611 Aksjer i NSB AS
85 Utbytte 328 000 52 000 380 000
5615 Renter fra Den norske stats husbank
80 Renter 4 105 000 -32 000 4 073 000
5616 Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS
85 Aksjeutbytte 21 200 -21 200 0
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter 4 243 000 280 000 4 523 000
5618 Aksjer i Posten Norge AS
85 Utbytte 471 000 17 000 488 000
5621 Statens miljøfond, renteinntekter
80 Renteinntekter 2 900 3 000 5 900
5622 Aksjer i Avinor AS
85 Utbytte 339 000 -14 500 324 500
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
81 Rentemargin, risikolåneordningen 2 000 5 800 7 800
82 Utbytte, lavrisikolåneordningen 23 600 23 600
85 Utbytte fra Investeringsfond for Nordvest-Russland 800 800
5652 Innskuddskapital i Statskog SF
85 Utbytte 8 500 -3 300 5 200
5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85 Utbytte 12 472 900 1 146 700 13 619 600
5680 Innskuddskapital i Statnett SF
85 Utbytte 45 500 106 000 151 500
5685 Aksjer i Statoil ASA
85 Utbytte 12 593 000 1 413 000 14 006 000
Sum endringer renter og utbytte mv. 3 059 777
5701 Diverse inntekter
3 Hjelpemiddelsentraler m.m. 54 000 -8 000 46 000
73 Refusjon fra bidragspliktige 580 000 -65 000 515 000
75 Refusjon overskytende bidrag 8 000 -8 000 0
Sum endringer Folketrygden -81 000
Sum endringer inntekter 24 800 -8 298 812
Herav 90 – 99 poster 6 162 600
Til dokumentets forside