St.prp. nr. 69 (2006-2007)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

1.1 Rammene for finanspolitikken

Etter konjunkturomslaget i 2003 har norsk økonomi nå vokst sterkt i nærmere fire år. Lave renter og kraftig oppgang i oljeinvesteringene har gitt betydelige etterspørselsimpulser, godt hjulpet av et markert oppsving i fastlandsinvesteringene. Sysselsettingen har tatt seg kraftig opp, og arbeidsledigheten er nå nede på sitt laveste nivå på nærmere 20 år. Med utgangspunkt i oppdatert informasjon om den økonomiske utviklingen er anslaget for veksten i fastlandsøkonomien i inneværende år justert klart opp, samtidig som anslaget for arbeidsledigheten er betydelig redusert.

Til tross for relativt omfattende arbeidsinnvandring, særlig fra nye EU-land, preges norsk økonomi i økende grad av kapasitetsproblemer og knapphet på arbeidskraft, og lønnsveksten er på vei opp. I en slik situasjon må den økonomiske politikken bidra til at lønnskostnadene ikke stiger til et nivå som det over tid kan bli vanskelig for konkurranseutsatte bedrifter å leve med. Regjeringen legger derfor stor vekt på å holde bruken av oljeinntekter på et nivå som understøtter en fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi.

Statsbudsjettet for 2007 ble vedtatt med et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 71,0 mrd. kroner. En ny gjennomgang av budsjettet og de økonomiske utsiktene viser at det er behov for å foreta enkelte justeringer av statsbudsjettets utgifter og inntekter. Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet innebærer at det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet reduseres med 3,2 mrd. kroner, fra 71,0 mrd. kroner i saldert budsjett til 67,8 mrd. kroner nå. Bruken av oljeinntekter i 2007 vil dermed være om lag 3,5 mrd. kroner lavere enn forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland på 71,3 mrd. kroner. Bruken av oljepenger reduseres dermed fra 4 pst. til 3,8 pst. av forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland.

Ny informasjon om utviklingen i norsk økonomi og innbetalte skatter og avgifter tilsier at de strukturelle skatte- og avgiftsinntektene mv. fra Fastlands-Norge nå anslås 2,5 mrd. kroner høyere i 2007 enn i saldert budsjett. Utenom anslagsendringer for skatter og avgifter, foreslås inntektene økt med om lag 2,1 mrd. kroner. Av dette bidrar økte ubyttebetalinger med til sammen vel 1,3 mrd. kroner, i hovedsak som følge av høyere utbyttebetalinger fra børsnoterte selskaper, mens øvrige inntekter øker med 0,8 mrd. kroner. Samlet økes dermed inntektene med 4,6 mrd. kroner i forhold til saldert budsjett. Renteinntekter, petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner er ikke medregnet i disse tallene.

Også på utgiftssiden av budsjettet er det behov for å endre bevilgningene til regelstyrte overføringsordninger på grunnlag av ny informasjon. I tillegg fremmer Regjeringen forslag om økte bevilgninger til enkelte prioriterte formål.

Det foreslås i denne proposisjonen netto utgiftsøkninger på 0,3 mrd. kroner. Medregnet forslag om bevilgningsendringer som tidligere er fremmet for Stortinget og som isolert sett bidrar til å svekke budsjettbalansen med til sammen 1,1 mrd. kroner, utgjør utgiftsøkninger hittil i år dermed 1,4 mrd. kroner. Bevilgningsendringer på poster som inngår i korreksjonene ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, samt lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten er da ikke medregnet.

Utgiftene i folketrygden anslås å bli knapt 2,1 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett. Utgiftene til sykepenger reduseres med om lag 0,8 mrd. kroner i forhold til saldert budsjett. Nedsettelsen på 0,8 mrd. kroner skyldes dels lavere anslått vekst i det trygdefinansierte sykefraværet fra 2006 til 2007 og dels lavere sykepengeutgifter i 2006 enn det som lå til grunn for bevilgningsanslaget i saldert budsjett. Det forutsettes nå en reduksjon i det trygdefinansierte sykefraværet på 1 pst. fra 2006 til 2007, mens det i bevilgningsanslaget som lå til grunn for saldert budsjett, ble forutsatt en vekst i det trygdefinansierte sykefraværet på 1 pst.

Andre områder i folketrygden hvor utgiftene nå anslås noe lavere enn i saldert budsjett, gjelder blant annet de øvrige sykdomsrelaterte ytelsene (rehabiliteringspenger, attføringspenger og uførhet) hvor bevilgningene foreslås satt ned med til sammen om lag 0,9 mrd. kroner. Videre foreslås utgiftene til folketrygdens helsedel satt ned med knapt 0,6 mrd. kroner, hvorav reduserte utgifter til legemidler utgjør ¼ mrd. kroner. Utgiftene til foreldrepenger og tekniske hjelpemidler mv. foreslås økt noe i forhold til saldert budsjett.

Som følge av at det ble etablert flere nye barnehageplasser i 2006 enn tidligere antatt, er måltallene for utbygging av nye barnehageplasser i 2007 justert opp. Det legges nå til grunn en kapasitetsvekst i 2006 og 2007 på til sammen 38 800 heldagsplasser, fordelt med 16 100 plasser i 2006 og 22 700 plasser i 2007. Det er om lag 6 000 flere plasser for denne toårsperioden enn lagt til grunn i saldert budsjett. Samlet foreslås det på denne bakgrunn å øke bevilgningene til barnehager (drift- og investeringstilskudd og skjønnsmidler) med knapt 0,4 mrd. kroner. Dette vil være den sterkeste veksten i antall barnehageplasser noensinne.

Også på andre områder enn folketrygdens regelstyrte utgiftsordninger og tilskudd til barnehagesektoren, tilsier ny informasjon endrede bevilgninger i forhold til saldert budsjett uten at dette gir uttrykk for nye politiske prioriteringer. Bevilgningene til Statens lånekasse for utdanning, Norges bidrag til finansieringsordningene i det utvidede EØS og til CO2-håndtering foreslås redusert, mens ny informasjon innebærer at bevilgningene til blant annet sysselsettingstilskudd til sjøfolk og merverdiavgiftskompensasjon til kommunene foreslås økt.

Lønnsveksten fra 2005 til 2006 anslås av det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) til 4,1 pst. Dette er 0,6 prosentenheter høyere enn lagt til grunn ved reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2006. Retningslinjene som Stortinget har fastsatt for regulering av grunnbeløpet i folketrygden, innebærer at det kompenseres for dette i forbindelse med reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2007. Videre er lønnsvekstanslaget fra 2006 til 2007 oppjustert med ¼ prosentpoeng fra Nasjonalbudsjettet 2007. Oppjusteringen av anslått lønnsvekst innebærer at det må påregnes høyere utgifter i 2007 til lønn og trygdeytelser enn lagt til grunn da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2007 i fjor høst. Stortingsproposisjoner om bevilgningsendringer i tilknytning til lønns- og trygdeoppgjørene vil bli fremmet senere i vår. For å ta tilstrekkelig høyde for bevilgningene i forbindelse med lønns- og trygdeoppgjør foreslås det nå å øke bevilgningen til tilfeldige utgifter på kap. 2309 med om lag 1,6 mrd. kroner.

I denne proposisjonen foreslås det også bevilgningsøkninger til enkelte prioriterte formål. Det foreslås et nytt tilskudd til innføring av en ordning med gratis frukt og grønnsaker på skoler med ungdomstrinn. Det foreslås også økte midler til forsøk i grunnopplæring som skal omfatte utvidet skoledag, økt fysisk aktivitet, leksehjelp og skolemat. Rådgivningstjenesten på ungdomstrinnene foreslås styrket. Regjeringen prioriterer også flere miljøtiltak, herunder forslag om økte bevilgninger til kollektivtransport, investeringer i jernbanelinjen, nye gang- og sykkelveger og til flere tiltak på Miljøverndepartementets budsjett. Bevilgningene til politiet foreslås økt, med vekt på Oslopolitiets ressurser. Regjeringen foreslår også økte bevilgninger til tiltak i distriktene, herunder midler til omstilling i kommunene Vanylven, Meråker og Gamvik, samt en vesentlig opptrapping av innsatsen for bredbåndsutbygging i hele landet.

Forslagene i denne proposisjonen innebærer en reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 3¾ pst. sammenliknet med regnskap for 2006. Dette er økning på om lag ¾ prosentpoeng sammenliknet med anslaget i saldert budsjett 2007. Foruten økte utgifter i 2007, skyldes oppjusteringen av anslaget for den reelle, underliggende utgiftsveksten fra 2006 til 2007 i hovedsak at utgiftene i statsregnskapet for 2006 ble lavere enn anslått i fjor høst.

I dette kapitlet gjøres det rede for hovedinnholdet i proposisjonen. Kapittel 2 gir en omtale av Regjeringens forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser, mens det i kapittel 3 gjøres rede for forslagene til bevilgningsendringer mv. under de enkelte departementene.

1.2 Endringer på statsbudsjettet siden saldert budsjett

Tidligere i år er det fremmet forslag for Stortinget som samlet sett bidrar til å svekke budsjettbalansen med 1 129,6 mill. kroner. Dette gjelder merutgifter på 800 mill. kroner til de regionale helseforetakene mv., opprydding etter forliset av lastebåten «Server» med 225 mill. kroner, utgifter i forbindelse med NATOs uformelle utenriksministermøte med 65 mill. kroner, justeringer i tilskuddene til frittstående skoler med 21 mill. kroner og netto 18 mill. kroner i forbindelse med forslag om å øke bevilgningene til utlendingsforvaltningen.

Utenom bevilgningsendringer på poster som inngår i korreksjonene ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, fremmes det i denne proposisjonen forslag om økte utgifter på 279 mill. kroner. Lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten er da ikke medregnet.

Anslagene for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge økes med 2,5 mrd. kroner. I tillegg fremmes det i denne proposisjonen forslag om økte inntekter på 2 086 mill. kroner, hvorav høyere inntekter fra utbyttebetalinger til staten utgjør 1 307 mill. kroner.

Utover disse bevilgningsendringene foreslås det til sammen 1 857 mill. kroner i reduserte bevilgninger på utgiftsposter som inngår i korreksjonene ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Dette gjelder bevilgningen til dagpenger som settes ned med 2 137 mill. kroner og bevilgningen til Statens Pensjonskasse som økes med 280 mill. kroner til sluttoppgjøret i forbindelse med at Posten Norge AS meldte seg ut av Statens Pensjonskasse. På inntektssiden foreslås det økte renteinntekter med til sammen 340 mill. kroner.

Samlet foreslås det i denne proposisjonen netto reduserte utgifter med 1 578 mill. kroner og netto økte inntekter med 2 426 mill. kroner. Dette inkluderer ikke lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten.

Tabell 1.1 Forslag fremmet etter salderingen av statsbudsjett for 2007 og anslagsendringer som inngår i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen

      Mill. kroner
Økte utgifter fremmet for Stortinget tidligere i år   1 154
Regionale helseforetak mv. 800
Opprydding etter forliset av lastebåten «Server» 226
NATOs uformelle utenriksministermøte 65
Justeringer i tilskuddene til frittstående skoler 21
Økte bevilgninger til utlendingsforvaltningen 43
- Økte inntekter fremmet for Stortinget tidligere i år 25
Økte gebyrinntekter utlendingssaker 25
+ Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen 279
Barnehager 374
Rassikring i tunneler mv. 345
Statlig forvaltning av barnevernet 220
Kompensasjon for merverdiavgift til kommunene 200
Styrker i Libanon og Afganistan 190
Sysselsettingstilskudd til sjøfolk 150
Bredbånd – Høykom 100
Rentekompensasjon for skoleanlegg, kirkebygg, sykehjemsplasser mv. 102
Tilskudd til Statens Pensjonskasse 94
IKT-investeringer knyttet til NAV-reform og pensjonsreform 90
Ny ordning med gratis frukt og grønnsaker i skolen 87
Politiet og Økokrim 77
Omstillingsmidler Vanylven, Meråker og Gamvik 55
Belønningsordningen for kollektivtrafikk 47
Miljøformål på Miljøverndepartementets budsjettområde 44
Forsøk med utvidet skoledag, leksehjelp, fysisk aktivitet og skolemat 23
Riksvegferjer 20
Reservekraftanlegg Svalbard 20
Anslagsendringer i folketrygden -2 058
CO2-håndtering -520
Statens lånekasse for utdanning – stipend og rentestønad -486
Finansieringsordningene EØS -440
Faseforskyving byggeprosjekter, netto -126
Arbeidsmarkedstiltak -110
Opplæring for voksne innvandere, netto -103
Inntektsoppgjør mv. 1 551
Andre forslag, netto 333
- Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter 2 086
Økt utbytte fra selskaper 1 307
Salg av oljeberedskapslagre 700
Statlig forvaltning av barnevernet, refusjoner 125
Gebyrinntekter i Brønnøysundregistrene 70
Gebyrinntekter i politi- og lensmannsetaten -170
Anslagsendringer Folketrygden -81
Endring i engangsavgiften på motorvogner for E85-biler -20
Andre forslag, netto 155
- Anslag strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv. 2 537
= Endring i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet -3 215

Kilde: Finansdepartementet

Den høye utbyggingsaktiviteten i barnehagesektoren i 2006 får konsekvenser for utbetalingene av barnehagetilskudd i 2007. Som følge av ny informasjon om utbyggingen i 2006, oppjusteres også anslaget for nye barnehageplasser i 2007. Samlet foreslås det å legge til rette for etablering av 22 700 nye heltidsplasser i 2007, noe som forventes å gi plass til 16 200 nye barn i barnehage. Flere nye barnehageplasser i 2006 og økt måltall for nye plasser i innværende år innebærer at bevilgningene til drift og etablering av barnehager foreslås økt med 369,5 mill. kroner. Det foreslås dessuten 4 mill. kroner til tiltak for å bedre rekrutteringen av kvalifisert pedagogisk personale til barnehagesektoren.

På Samferdselsdepartementets budsjettområde foreslås det tilleggsbevilgninger på 345 mill. kroner knyttet til oppryddings- og sikringsarbeid i Hanekleivtunnelen og andre tunneler i Vestfold. På Samferdselsdepartementets budsjett foreslås det i tillegg blant annet å øke bevilgningen til belønningsordningen for kollektivtransport med 47 mill. kroner og bevilgningen til gang- og sykkelveger med 15 mill. kroner.

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til det statlige barnevernet med 240 mill. kroner i 2007 som følge av flere barn under omsorg og økte utgifter til barnevernstiltakene. Bevilgningen til utstyrsanskaffelser foreslås redusert med 20 mill. kroner. Netto utgiftsøkning er dermed 220 mill. kroner.

I saldert budsjett for 2007 er det bevilget 9 700 mill. kroner til kompensasjon for merverdiavgift til kommunene. Utviklingen i innkomne krav hittil i år viser en økning i forhold til samme periode i fjor. Det foreslås derfor at bevilgningen til dette formålet økes med 200 mill. kroner.

Det foreslås en tilleggsbevilgning på 190 mill. kroner på forsvarsbudsjettet til å dekke utgiftene forbundet med det norske MTB-bidraget i UNIFIL II i Libanon, samt til bidraget med spesialstyrker til Afghanistan fra mars til september i 2007.

Bevilgningen til tilskudd til sysselsetting av sjøfolk foreslås økt med 150 mill. kroner. Hovedårsaken er økning i antallet refusjonsberettigede sjøfolk, særlig på offshorefartøy. Videre ble utbetaling av om lag 50 mill. kroner i opptjente tilskudd utsatt fra 2006 til 2007 i påvente av ESAs godkjenning av endringer i ordningen pr. 1. juli 2006.

For å bidra til å nå Soria Moria-erklæringens målsetting om tilbud om bredbånd til hele landet innen utgangen av 2007 foreslås det å øke bevilgningen til Høykom med 100 mill. kroner. For å sikre størst mulig grad av samordning legges det opp til at fylkeskommunene tar en samordnende rolle i sine områder. I tillegg legges det opp til at 155 mill. kroner av kompensasjonen til fylkeskommunene som følge av omlegging av arbeidsgiveravgiften, skal benyttes til utbygging av bredbånd i 2007. Samlet foreslås dermed bevilgningene til bredbånd økt med 255 mill. kroner.

På bakgrunn av nye renteforutsetninger og et forslag om utvidet investeringsramme med 300 mill. kroner i rentekompensasjonsordningen for kirkebygg, foreslås det at bevilgningen til rentekompensasjon for skolebygg, kirkebygg og sykehjemsplasser økes med 102 mill. kroner.

Tilskuddet til Statens Pensjonskasse foreslås økt med 94 mill. kroner. Endringen knytter seg i hovedsak til økte utgifter til AFP-pensjoner, mens høyere premieinntetekter fra arbeidsgivere trekker i motsatt retning. Utgifter på 280 mill. kroner knyttet til sluttoppgjøret i forbindelse med at Posten Norge AS meldte seg ut av Statens Pensjonskasse inngår i korreksjonene ved beregningene av det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet og er derfor ikke tatt med i tabell 1.1.

Regjeringen foreslår å innføre gratis frukt og grønnsaker for alle elever på skoler med ungdomstrinn høsten 2007. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til dette formålet med 87 mill. kroner, hvorav 5,9 mill. kroner dekkes inn ved nedsettelse av bevilgningen under den eksisterende frukt og grøntordningen under Helse- og omsorgsdepartementet.

Bevilgningen til politiet foreslås økt med til sammen 67 mill. kroner, med hovedvekt på å øke Oslopolitiets ressurser. Det foreslås også 10 mill. kroner i bevilgningsøkning til Økokrim i forbindelse med en stor og omfattende sak om skattesvik.

Vanylven og Meråker kommuner har begge store omstillingsutfordringer som følge av nedleggelse av store hjørnesteinsbedrifter de siste årene. Regjeringen foreslår derfor at staten skal gå inn med en ekstraordinær innsats til omstillingsarbeidet i Vanylven og Meråker, på 25 mill. kroner i hver kommune. Midlene skal forvaltes av fylkeskommunene. I tillegg foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 5 mill. kroner til Gamvik kommune.

Implementering av IKT-investeringer til den nye arbeids- og velferdsforvaltningen og knyttet til pensjonsreformen innebærer at bevilgningen foreslås økt med 90 mill. kroner.

På Miljøverndepartementets budsjettområde foreslås det tilleggsbevilgninger på samlet 44 mill. kroner til en rekke miljøformål, herunder bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, bevaring av sukkertareskogen utenfor kysten av Vestlandet, lokalisering av Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinnhus og nye prosjekter i Artsdatabanken.

Regjeringen foreslår at det gjennomføres et forsøk med utvidet skoledag skoleåret 2007–08. Dette vil innebære økt timetall i fellesfagene på i 1.–4. trinn, leksehjelp, fysisk aktivitet og forsøk med skolemat. Det legges opp til at midlene skal benyttes til lønnskostnader for pedagogisk personale, til administrative omkostninger, til skolemat og til følgeforskning og evaluering. På bakgrunn av dette foreslås det å øke bevilgningen med 23 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til midler som allerede er avsatt til pågående forsøk med utvidet skoledag.

Forhandlingene mellom Statens vegvesen og ferjeselskapene om tilskuddsavtaler for kjøp av riksvegferjetjenester innebærer at bevilgningen foreslås økt med 20 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak økte hyrekostnader, reparasjons- og vedlikeholdskostnader, samt lavere trafikkinntekter som følge av høyere rabattandel.

På Svalbardbudsjettet foreslås det en bevilgning på 20 mill. kroner for å bidra til finansieringen av en reservekraftløsning på Svalbard. Bevilgningen vil bidra til etablering av et sentralt plassert dieselkraftanlegg som skal kunne konverteres til et biodieselanlegg når biodiesel gjøres kommersielt tilgjengelig.

Nye anslag for de regelstyrte stønadsordningene i folketrygden innebærer at utgiftene settes ned med 2 058 mill. kroner. Nedjusteringen av utgiftsanslaget skyldes blant annet lavere anslåtte utgifter til sykepenger med knapt 0,8 mrd. kroner fra saldert budsjett. Nedsettelsen på 0,8 mrd. kroner skyldes dels lavere anslått vekst i det trygdefinansierte sykefraværet fra 2006 til 2007 og dels lavere sykepengeutgifter i 2006 enn antatt i fjor høst.

Anslagene for øvrige sykdomsrelaterte ytelser (rehabiliteringpenger, attføringspenger og uførhet) settes ned med om lag 0,9 mrd. kroner. Videre settes utgiftene til folketrygdens helsedel ned med knapt 0,6 mrd. kroner, hvorav reduserte utgifter til legemidler utgjør ¼ mrd. kroner. Utgiftene til foreldrepenger og tekniske hjelpemidler mv. går noe opp i forhold til saldert budsjett.

I Soria Moria-erklæringen heter det at Regjeringen vil sørge for at arbeidet med å etablere et fullskalaanlegg for CO2-fjerning på Kårstø startes, og bidra økonomisk til dette. Målet i Soria Moria-erklæringen er at fjerning av CO2 skal skje innen 2009. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) leverte i desember 2006 en rapport som beskriver tekniske, økonomiske og framdriftsmessige forhold ved et anlegg for fangst og lagring av CO2 på Kårstø. Ifølge NVEs rapport vil et renseanlegg tidligst kunne etableres i 2011/2012. Målsettingen om fullskala CO2-håndtering så raskt som mulig ligger fast og arbeidet med å kvalitetssikre prosjektet settes derfor i gang umiddelbart. Det budsjetteres med om lag 80 mill. kroner knyttet til det videre arbeidet med CO2-håndtering på Kårstø i 2007. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på et senere tidspunkt angående investeringsbeslutningen for renseanlegget på Kårstø. Regjeringen arbeider også med CO2-håndtering på Mongstad. På bakgrunn av framdriften i prosjektene med CO2-håndtering på Kårstø og på Mongstad, kan bevilgningen i 2007 til CO2-håndtering reduseres med 520 mill. kroner, fra 720 mill. kroner til 200 mill. kroner.

På Kunnskapsdepartementets budsjettområde settes bevilgningene til Statens lånekasse for utdanning ned med til sammen 486 mill. kroner. Nedjusteringen skyldes blant annet reduserte anslag for avsetning til utdanningsstipender som følge av at det nå legges til grunn færre støttemottakere innenfor høyere utdanning og annen videregående utdanning. Anslaget på antallet mottakere av utdanningsstipend nedjusteres også.

Det er foretatt en gjennomgang av forventede utbetalinger til finansieringsordningene i det utvidede EØS. Basert på vedtak som allerede er fattet og forventede vedtak for 2007, samt at det erfaringsmessig er betydelige forsinkelser i innsendelsen av betalingskrav, legges det nå til grunn utbetalinger i 2007 på 810 mill. kroner, noe som er 440 mill. kroner lavere enn bevilgningene i saldert budsjett.

Tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere settes ned med 103 mill. kroner. Utfasing av overgangsordningen i forbindelse med omleggingen av tilskuddsordningen går raskere enn forutsatt, og færre deltakere i ordningen enn tidligere forutsatt innebærer at bevilgningen kan settes ned med 178 mill. kroner. Samtidig foreslås skjønnstilskuddet i ordningen økt med 75 mill. kroner slik at kommunene blir bedre i stand til å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Utgiftene til videreføring av igangsatte byggeprosjekter under Statsbygg reduseres med 126 mill. kroner som følge av faseforskyvninger i flere av prosjektene.

Basert på regnskapsinformasjon for 2006 foreslås bevilgningen til ordinære arbeidsmarkedstiltak satt ned med 43 mill. kroner, mens bevilgningen til spesielle arbeidsmarkedstiltak foreslås satt ned med 63 mill. kroner. Nedsettelse av bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak skyldes utbetalinger i 2006 som i utgangspunktet var planlagt foretatt i 2007. Antallet arbeidsmarkedstiltak i 2007 påvirkes derfor ikke av forslagene til bevilgningsreduksjon.

Bevilgningen til tilfeldige utgifter på kap. 2309 foreslås økt med knapt 1,6 mrd. kroner for å ta tiltrekkelig høyde for bevilgningsforslag som vil bli fremmet senere i vår i forbindelse med lønns- og trygdeoppgjør.

Økte utbyttebetalinger, særlig fra Norsk Hydro ASA, Telenor ASA, DnB NOR ASA, Cermaq ASA og Statnett SF, gir økte inntekter på til sammen 1 307 mill. kroner i forhold til saldert budsjett.

I forbindelse med behandlingen av nysalderingsproposisjonen for 2006 ble det vedtatt å utsette salget av beredskapsbeholdningene av petroleumsprodukter til 2007, mens det opprinnelig var budsjettert med at kun beholdningene i Namsen-anlegget skulle selges i 2007. På bakgrunn av utsettelsen av salget fra 2006 til 2007 og oppdaterte anslag over salgsinntektene foreslås bevilgningen økt med 700 mill. kroner.

Inntekter fra kommunale egenandeler, refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger og diverse inntekter under den statlige forvaltningen av barnevernet foreslås økt med 125 mill. kroner på bakgrunn av nye anslag. Gebyrinntektene for Brønnøysundregistrene anslås å bli 70 mill. kroner høyere enn i saldert budsjett. Inntektsbevilgningene som gjelder gebyrinntekter til politiet og inntekter til folketrygden foreslås satt ned med henholdsvis 170 og 81 mill. kroner. Inntektsnedsettelsen under politiet inkluderer reduserte gebyrinntekter med 18 mill. kroner som følge av Regjeringens forslag om å sette ned gebyret for pass til barn.

De enkelte forslagene er nærmere omtalt i kapittel 3 i denne proposisjonen.

1.3 Statsbudsjettets stilling

Statsbudsjettets stilling etter forslagene i denne proposisjonen og endrede anslag for skatter, avgifter og renter på statens gjeld og kontantbeholdning fremgår av tabell 1.2 og 1.3.

I det salderte budsjettet for 2007 som Stortinget vedtok i fjor høst, var det oljekorrigerte underskuddet anslått til 54,1 mrd. kroner.

De samlede budsjettendringene hittil i år, medregnet endrede anslag for skatter og avgifter, renter på statens gjeld og kontantbeholdning, samt forslag om bevilgningsendringer i denne proposisjonen, gjør at anslag på regnskap for 2007 viser et oljekorrigert underskudd på 38,8 mrd. kroner, som er 15,3 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett.

Nye anslag for skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge bidrar isolert sett til å redusere det oljekorrigerte underskuddet med 12,2 mrd. kroner sammenlignet med saldert budsjett.

Inntektene utenom skatter og avgifter anslås å øke med 2,7 mrd. kroner sammenliknet med saldert budsjett. Av dette bidrar utbyttebetalinger til å øke inntektene med vel 1,3 mrd. kroner, mens utsettelsen av salg av oljevernberedskapslagre fra 2006 til 2007 bidrar til å øke inntektene med 0,7 mrd. kroner fra saldert budsjett.

På utgiftssiden innebærer de samlede bevilgningsendringene hittil i år, medregnet forslag om tilleggsbevilgninger i denne proposisjonen, reduserte utgifter på 0,4 mrd. kroner. Reduserte dagpengeutgifter med 2,1 mrd. kroner er da medregnet.

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i denne proposisjonen beregnet til 301,4 mrd. kroner, som er 63,5 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett. Nedjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for oljeprisen er redusert, samtidig som anslaget for petroleumsproduksjonen er nedjustert med vel 9 pst. Oljeprisanslaget er nå på 370 kroner per fat, noe som er en nedjustering med 20 kroner fra anslaget i saldert budsjett på 390 kroner per fat.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres til Statens pensjonsfond – Utland. Det tilbakeføres så midler fra fondet til statsbudsjettet som dekker det oljekorrigerte budsjettunderskuddet og dermed bringer statsbudsjettet i balanse. Netto avsetning i Statens pensjonsfond – Utland for 2007 anslås nå til 262,6 mrd. kroner, mot 310,8 mrd. kroner i saldert budsjett. Medregnet renter og utbytte på fondets kapital forventes det nå et overskudd i Statens pensjonsfond – Utland på 334,9 mrd. kroner. Fondets kapital anslås til 2 160 mrd. kroner ved utgangen av 2007. En endelig fastsettelse av tilbakeføringen til statsbudsjettet fra Statens pensjonsfond – Utland vil bli foretatt i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet for 2007.

Tabell 1.2 Statsbudsjettets utgifter og inntekter utenom lånetransaksjoner. Mill. kroner

  Regnskap for 2006 Saldertbudsjett2007 Anslag på regnskap for 2007
1. Statsbudsjettets stilling
A Statsbudsjettets inntekter i alt 994 904 1 026 144 979 281
A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet 376 559 384 493 322 706
A.2 Inntekter utenom petroleumsinntekter 618 344 641 651 656 575
B Statsbudsjettets utgifter i alt 683 528 715 393 716 669
B.1 Utgifter til petroleumsvirksomhet 21 182 19 600 21 301
B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 662 346 695 793 695 368
Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2-B.2) -44 002 -54 142 -38 793
+ Overført fra Statens pensjonsfond – Utland 57 372 54 142 38 793
= Statsbudsjettets overskudd før lånetransaksjoner 13 370 0 0
2. Statens pensjonsfond – Utland
Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (A.1-B.1), overføres til Statens pensjonsfond – Utland 355 377 364 893 301 405
- Overført til statsbudsjettet 57 372 54 142 38 793
+ Renteinntekter og utbytte mv. i fondet 55 709 75 300 72 300
= Overskudd i Statens pensjonsfond – Utland 353 714 386 051 334 912
3. Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond – Utland samlet
Overskudd 367 084 386 051 334 912

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 1.3 Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov. Mill. kroner

  Regnskap for 2006 Saldertbudsjett2007 Anslag på regnskap for 2007
Lånetransaksjoner utenom petroleumsvirksomheten
Utlån, aksjetegning mv. 91 571 89 266 90 124
- Tilbakebetalinger 171 431 59 682 63 410
- Statsbudsjettets overskudd 13 370 0 0
= Netto finansieringsbehov -93 230 29 584 26 714
+ Gjeldsavdrag 124 934 36 020 29 646
= Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov 31 704 65 604 56 360
Lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten
Aksjer i Statoil ASA 0 0 2 434
- Utlån, aksjetegning mv. 0 0 0
= Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten 0 0 2 434

Kilde: Finansdepartementet

Statsbudsjettet gjøres opp i balanse etter overføring fra Statens pensjonsfond – Utland. Statskassens finansieringsbehov bestemmes dermed av statsbudsjettets lånetransaksjoner. Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov anslås nå til 56,4 mrd. kroner, som er 9,2 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett. Det reduserte finansieringsbehovet må ses i sammenheng med at det ved slutten av 2006 ble foretatt ekstraordinære tilbakekjøp av statsobligasjonslån med forfall i 2007. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen til avdrag på innenlandsk statsgjeld reduseres med 6,4 mrd. kroner i 2007. Videre bidrar innbetalinger til staten i forbindelse med at selskapene DnBNor ASA, Hydro ASA og Yara International ASA gjennomfører tilbakekjøp av egne aksjer, til å redusere finansieringsbehovet med om lag 3,3 mrd. kroner.

Også Statoil ASA gjennomførte flere tilbakekjøp av egne aksjer i markedet høsten 2006. De gjennomførte tilbakekjøpene medfører at staten skal innløse 14 291 848 aksjer. Når kapitalnedsettelsen trår i kraft, vil staten få utbetalt om lag 2 434 mill. kroner. Innbetalingen overføres til Statens pensjonsfond – Utland.

1.4 Anmodningsvedtak

I denne proposisjonen omtales følgende anmodningvedtak:

Vedtak nr. 380, 31. mai 2005 (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

«Stortinget ber Regjeringen sikre at det utarbeides en plan for samlet kompetanseutvikling i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.»

Vedtak nr. 452, 14. juni 2005 (Barne- og likestillingsdepartementet)

«Stortinget ber Regjeringen gjøre en landsomfattende gjennomgang av mødrehjemmene, se på behovet for tiltaket, vurdere formål, innhold og driftsforhold, og vurdere behovet for en regulering og tilsyn av tiltakene.»

Vedtak nr. 535, 16. juni 2005 (Finansdepartementet)

«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme forslag til full avgiftsmessig likebehandling av forvaltningstjenester som boligbyggelagene yter til tilknyttede borettslag og mellom frittstående borettslag og sameier.»

Anmodningsvedtak nr. 382, 2. juni 2006 (Utenriksdepartementet)

«Stortinget ber Regjeringen sette i gang et utvekslings og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge for frie organisasjoner (NGO-er), barne- og ungdomsorganisasjoner og politiske partier, etter modell av det arbeidet som – for eksempel – ble gjort i de østeuropeiske landene etter murens fall, og på Balkan etter krigen.»

Anmodningsvedtak nr. 235, 13. desember 2006 (Kultur- og kirkedepartementet)

«Stortinget ber Regjeringen å intensivere antidopingarbeidet, også utenfor den organiserte idretten, og i denne sammenheng sørge for at frivillige dopingkontroller kan videreføres.»

Til dokumentets forside