Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 78 (2005-2006)

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker – Bommestad i Vestfold

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om utbygging og finansiering av prosjektet E18 Langåker – Bommestad i Sandefjord og Larvik kommuner i Vestfold.

Utbyggingen av E18 i Vestfold til firefelts veg er lagt fram for Stortinget ved flere anledninger. Utbygging av strekningen Gutu – Kopstad i nordre Vestfold ble vedtatt i 1998, jf. St.prp. nr. 57 (1997-98) og Innst. S. nr. 212 (1997-98). I St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 var det lagt til grunn anleggsstart på strekningene Kopstad – Gulli og Langåker – Bommestad i slutten av perioden 2002-2005, forutsatt tilslutning til et akseptabelt bompengeopplegg. Utbygging av strekningen Kopstad – Gulli ble vedtatt i 2003, jf. St.prp. nr. 78 (2002-2003) og Innst. S. nr. 15 (2003-2004), og anleggsarbeidene startet i 2004.

For strekningen Langåker – Bommestad har det vært en mer omfattende prosess for å komme fram til enighet om finansieringsopplegg. I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 er videreføring av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold for å få sammenhengende firefelts veg høyt prioritert. Samferdselsdepartementet stilte seg positiv til Vestfold og Telemark fylkeskommuners opplegg for å fullføre hele utbyggingen av E18 i Vestfold innen 2015, og la til grunn 1,5 mrd. kr i statlige midler og 2,5 mrd. kr i bompengebidrag i planperioden (2004-kr).

I ettertid er det blitt klart at de økonomiske rammene som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015, ikke er tilstrekkelige til å innfri ambisjonen om å fullføre E18-utbyggingen gjennom Vestfold innen utgangen av 2015. Det ble derfor tatt initiativ til å utrede et revidert opplegg for å fullføre utbyggingen til firefelts veg innen utgangen av 2015. I desember 2004 sluttet Vestfold fylkeskommune seg til utredning av et innkrevings- og finansieringsopplegg med helautomatiske antennepunkter i snitt på vegen, basert på det skisserte finansieringsopplegget for mer helhetlig utbygging av lengre stamvegstrekninger i St.meld. nr. 24 (2003-2004). For å unngå ytterligere forsinkelser gikk fylkeskommunen inn for at utbygging av strekningen Langåker – Bommestad startes opp snarest mulig, basert på vedtak i Vestfold og Telemark fylkeskommuner fra januar 2004 om innkreving i to envegs bomstasjonssnitt i søndre Vestfold.

Som omtalt i St.prp. nr. 64 (2004-2005) har Samferdselsdepartementet sluttet seg til et opplegg der utbygging av strekningen Langåker – Bommestad blir lagt fram for Stortinget før utredningen om et samlet opplegg for E18-utbyggingen i Vestfold er sluttført. Prosjektet skal likevel inngå i det felles opplegget. Dersom det ikke blir tilslutning til et samlet opplegg, skal prosjektet delfinansieres gjennom etterskuddsinnkreving i to envegs bom­stasjonssnitt i søndre Vestfold. For å sikre anleggsstart ved årsskifte 2006/07, er det gitt tillatelse til at bompengeselskapet forskotterer inntil 68 mill. kr til planlegging og grunnerverv samt forberedende arbeider, bl.a. omlegging av vannledningen til Vestfold interkommunale vannverk, jf. St.prp. nr. 64 (2004-2005). E18 Langåker - Bommestad er planlagt åpnet for trafikk høsten 2009.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak om et samlet opplegg for den videre utbyggingen av E18 i Vestfold når de nødvendige lokalpolitiske avklaringer foreligger.

Til toppen
Til dokumentets forside