St.prp. nr. 9 (2006-2007)

Om samtykke til godkjennelse av beslutning i EØS-komiteen nr. 93/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 93/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og XIX (Forbrukervern)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids­område, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 • 1) Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 60/2006 av 2. juni 2006 1 .

 • 2) Avtalens vedlegg XIX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 43/2005 av 11. mars 2005 2 .

 • 3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 («direktivet om urimelig handelspraksis») 3 skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IX nr. 30d (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF) skal følgende tilføyes:

«, endret ved:

 • 32005 L 0029 : Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIX skal det gjøres følgende endringer:

 1. Etter nr. 7f (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004) skal nytt nr. 7g lyde:

  • «7g. 32005 L 0029 : Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europa­parlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og europa­parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 («direktivet om urimelig handelspraksis») (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22).»

 2. I nr. 2 (rådsdirektiv 84/450/EØF), nr. 3a (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF) og nr. 7d (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/27/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32005 L 0029 : Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22).»

 3. I nr. 7f (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004) skal følgende tilføyes:

  «, endret ved:

  • 32005 L 0029 : Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22).»

Artikkel 3

Teksten til direktiv 2005/29/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende , skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 8. juli 2006, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 4 .

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 7. juli 2006.

For EØS-komiteen
Formann
Oda Helen Sletnes
EØS-komiteens sekretærer
Ø. Hovdkinn M. Brinkmann

Fotnoter

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

EUT L 198 av 28.7.2005, s. 45, og EØS-tillegget til EUT nr. 38 av 28.7.2005, s. 26.

3.

EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22.

4.

Forfatningsrettslige krav angitt.