St.prp. nr. 9 (2006-2007)

Om samtykke til godkjennelse av beslutning i EØS-komiteen nr. 93/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere

Til innholdsfortegnelse

3 Beslutningen i EØS-komiteen

I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 93/2006 av 7. juli 2006 skal EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tjenester) og XIX (forbrukervern) endres.

EØS-komiteens beslutning nr. 93/2006 av 7. juli 2006 inneholder en innledning og fem artikler. I innledningen blir det vist til EØS-avtalen, og særlig artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen.

Artikkel 1 slår fast at europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 skal tilføyes i punkt 30 d i EØS-avtalens vedlegg IX.

Artikkel 2 bestemmer at europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 skal tas inn som nytt punkt 7g i EØS-avtalens vedlegg XIX, samt at det skal tilføyes i EØS-avtalens vedlegg XIX nr. 2, 3a, 7d og 7f.

Artikkel 3 fastsetter at teksten til rettsaktene på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4 slår fast at beslutningen trer i kraft 8. juli 2006, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5 slår fast at beslutningen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og tillegget til Den europeiske unions tidende .