St.prp. nr. 9 (2006-2007)

Om samtykke til godkjennelse av beslutning i EØS-komiteen nr. 93/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere

Til innholdsfortegnelse

7 Konklusjon og tilråding

Direktivet vil bidra til å sikre en felles europeisk standard for urimelig handelspraksis og er i det vesentligste i samsvar med norske interesser.

Barne- og familiedepartementet tilrår at europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF innlemmes i EØS-avtalen. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.