St.prp. nr. 9 (2006-2007)

Om samtykke til godkjennelse av beslutning i EØS-komiteen nr. 93/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forvaltningen av felles europeisk regelverk vil medføre merarbeid og merutgifter for Forbrukerombudet. Næringsdrivende kan også få noe mer­arbeid, særlig i forbindelse med overgangen til nytt regelverk.

Dette må også ses i sammenheng med den vedtatte forordningen om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukerlovgivning. Gjennomføringen av forordningen forventes også å føre til merarbeid for Forbrukerombudet.