Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)

Til innholdsfortegnelse

3 Gjennomførte tiltak

Her følger en oversikt over gjennomførte tiltak siden arbeidet med strategien mot arbeidslivskriminalitet ble satt i gang 2014-2015.

Regjeringen har:

 • Utviklet og styrket det tverretatlige samarbeidet, blant annet gjennom en bevilgning på over 100 millioner kroner til etatene, herunder til etableringen av sju a-krimsentre.
 • Skjerpet strafferammene for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.
 • Etablert treparts bransjeprogram i utelivs-, transport- og bilbransjen.
 • Endret personopplysningsloven, tolloven og skatteforvaltningsloven, og igangsatt et arbeid med endringer i forvaltningsloven for å styrke informasjonsdeling mellom offentlige myndigheter.
 • Lagt til rette for at etatene utnytter sanksjonsmulighetene mer effektivt blant annet gjennom nye bestemmelser i forvaltningsloven, og styrket samarbeid mellom etatene om retningslinjer for bruk av sanksjoner og anmeldelser.
 • Etablert Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter.
 • Endret anskaffelsesregelverket slik at det stilles krav til begrensning i antall kontraktsledd i bransjer der det er særskilte utfordringer, og krav til lærlinger i bransjer der det er særlig behov.
 • Etablert eBevis som gjør det lettere for offentlige oppdragsgivere å kontrollere om leverandører er seriøse.
 • Styrket informasjonen til utenlandske arbeidstakere, blant annet gjennom etableringen av Servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Trondheim og Bergen.
 • Endret arbeidsmiljøloven for innleie av arbeidskraft og styrket håndhevingen av innleie- og likebehandlingsreglene.
 • Styrket tverretatlig samarbeid og oppfølging i vei- og transportsektoren.
 • Tatt initiativ overfor EU-kommisjonen om styrket innsats mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet.
 • Forsterket det internasjonale samarbeidet mellom kontrollmyndigheter.
 • Lansert nye pass og nasjonale ID-kort for norske borgere.
 • Etablert næringslivskontakter og bo-koordinatorer i samtlige politidistrikt.
 • Styrket godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter.
 • Styrket veiledningen til offentlige oppdragsgivere.
 • Styrket ordningen med HMS-kort i bygg/anlegg og renhold.
 • Etablert en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning.
 • Gjennomført håndhevingsdirektivet til utsendingsdirektivet i norsk rett.
 • Gjennomført flere evalueringer for å styrke kunnskapen om arbeidslivskriminalitet.
Til dokumentets forside