T-2/04 Rundskriv om endringer i plan- og bygningsloven

Klage og innsigelse - Ot.prp. nr. 31 (2003-2004)

Rundskrivet kan lastes ned i PDF: Rundskriv T‑2/04

Forord

Effektivisering av plan- og byggesaksbehandlingen er en viktig oppgave for Regjeringen. Det vil være en klar effektivisering og forbedring å slå fast i loven at det ikke kan klages på, eller fremmes innsigelse til forhold som allerede er avgjort. Lovendringene supplerer de lovendringer Regjeringen allerede har iverksatt for en raskere og mer effektiv saksbehandling. Hensikten er at kommunenes saksbehandling skal gjennomføres uten unødige forsinkelser.

Miljøverndepartementet juni 2004

Knut Arild Hareide
miljøvernminister