Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

Til innholdsfortegnelse

10 Andre veiledere

Som nevnt i punkt 1.2 finnes det en rekke spesifikke veiledere m.m. som omhandler informasjonsdeling på særlige områder eller mellom særlige etater. Her gis en oversikt en del slike veiledere. Listen er ikke uttømmende, og det kan ikke legges til grunn at Justis- og beredskapsdepartementet står inne for innholdet i de dokumentene som ikke er utabeidet av departementet selv.

Nettsider

  • plikt.no – nettside om avvergingsplikten ved volds- og seksuallovbrudd. Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Til forsiden