Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

Til innholdsfortegnelse

Kildeoversikt

Litteratur

 • Auglend, Ragnar L. & Mæland, Henry John (2016). Politirett (3. utg.). Oslo, Gyldendal juridisk.
 • Befring, Anne Kjersti & Ohnstad, Bente (2019). Helsepersonelloven: kommentarutgave. Bergen, Fagbokforlaget.
 • Brandt, Kristian; Efjestad, Jon Sverdrup; Harlem, Hanne & Selman, Camilla (2018). Offentleglova: Lovkommentar. Oslo, Universitetsforlaget.
 • Duvaland, Lars (2016). Taushetsplikt. I Anne Kjersti Befring, Morten Kjelland & Aslak Syse (Red.), Sentrale helserettslige emner (s. 135-166). Oslo, Gyldendal akademisk.
 • Eckhoff, Torstein & Smith, Eivind (2018). Forvaltningsrett (11. utg.). Oslo, Universitetsforlaget.
 • Helgeland, Geir (2018). Opplæringslova: lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 : kommentarutgave (3. utg.). Oslo, Universitetsforlaget.
 • Holmboe, Morten (2016). Konfliktrådsloven med kommentarer. Oslo, Universitetsforlaget.
 • Holmboe, Morten (2017). Tale eller tie: Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. Oslo, Gyldendal Juridisk.
 • Holmboe, Morten, Leer-Salvesen, Kjartan & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019 a). Avverging av mishandling i nære relasjoner – en flerfaglig tilnærming.Del I. I Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(2), s. 114-130. https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2019-02-02
 • Holmboe, Morten, Leer-Salvesen, Kjartan & Vatnar, Solveig Karin Bø (2019 b). Avverging av mishandling i nære relasjoner – en flerfaglig tilnærming. Del II. I Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(3), s. 262-279.
 • Holmboe, Morten, Lenth, Guri og Sæther, Knut Erik (2023): Lovkommentar om politiregisterloven – om samfunnsbeskyttelse og personvern
 • Holmboe, Morten & Myhrer, Tor-Geir (2018). Vandel: Om politiattester og vurdering av skikkethet. Oslo, Universitetsforlaget.
 • Jarbekk, Eva I. E. (Red.). (2019). Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR): med kommentarer. Oslo, Gyldendal.
 • Keiserud, Erik; Sæther, Knut Erik; Holmboe, Morten; Jahre, Hans-Petter; Matningsdal, Magnus & Smørdal, Jarle Golten (2020). Straffeprosessloven: lovkommentar : bind I (5. utg.). Oslo, Universitetsforlaget.
 • Matningsdal, Magnus (2017). Straffeloven: Annen del. De straffbare handlingene, kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Ofstad, Kari & Skar, Randi (2015). Barnevernloven med kommentarer (6. utg.). Oslo, Gyldendal juridisk.
 • Rathore, Omar Saleem & Ødelien, Anette (2019). Dette kan bli nytt i ny forvaltningslov. Juridika. Hentet fra https://juridika.no/innsikt/dette-kan-bli-nytt-i-ny-forvaltningslov
 • Schartum, Dag Wiese & Bygrave, Lee A. (2016). Personvern i informasjonssamfunnet : en innføring i vern av personopplysninger (3. utg.). Bergen, Fagbokforlaget.
 • Skullerud, Åste Marie Bergseng, Rønnevik, Cecilie, Skorstad, Jørgen & Pellerud, Marius Engh (2019). Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Oslo, Universitetsforlaget.
 • Stang, Elisabeth Gording (2013). Reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. I Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt: regelkunnskap og praksis (s. 43-88). Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
 • Stang, Elisabeth Gording, Aamodt, H. A., Sverdrup, S., Kristofersen, L. B. & Winsvold, A. (2013). Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt: regelkunnskap og praksis. Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
 • Sverdrup, Sidsel (2013). Relevant kunnskap om dagens praktisering. I Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt: regelkunnskap og praksis (s. 25-41). Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
 • Wessel-Aas, Jon & Ødegaard, Magnus (2018). Personvern: publisering og behandling av personopplysninger. Oslo, Gyldendal.
 • Woxholth, Geir (2011). Forvaltningsloven. Kommentarutgave (5. utg.). Oslo, Gyldendal Akademisk.
 • Øyen, Ørnulf (2019). Straffeprosess (2. utg.). Bergen, Fagbokforlaget.

Offentlige dokumenter m.m.

Til dokumentets forside