Prop. 102 LS (2014-2015)

Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover, og samtykke til ratifikasjon av konvensjonen

Proposisjonen gjelder norsk gjennomføring av en internasjonal konvensjon om foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn. Konvensjonen regulerer jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrdelse av beskyttelsestiltak. Den  har bl.a. som formål å øke det internasjonale samarbeidet i foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker med tilknytning til flere land. Det foreslås at Norge ratifiserer konvensjonen. Det foreslås også at det vedtas en egen gjennomføringslov samt endringer i barneloven, barnevernloven og ekteskapsloven.  Enkelte endringer er nødvendige for å ratifisere, for eksempel å endre regler om hvilken stat som skal fastsette beskyttelsestiltak. Andre endringer foreslås for å sikre en god tilpasning til konvensjonen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget