Historisk arkiv

Pressemelding: Økt beskyttelse av barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Slutter seg til Haagkonvensjonen 1996 – vil bidra til å løse internasjonale barnevernsaker

For å gi barn som har tilknytning til flere land økt beskyttelse, foreslår regjeringen at Norge nå slutter seg til Haagkonvensjonen 1996. Dette vil styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker.

- Haagkonvensjonen 1996 vil bidra til å forebygge og løse foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker når barn har tilknytning til flere land. Dette kan legge til rette for mer langsiktige omsorgsløsninger for barn som trenger det. Derfor har jeg prioritert arbeidet med at Norge skal ratifisere Haag 96, slik at barna får økt beskyttelse, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). 

Regjeringen fremmer i dag en proposisjon (Prop. LS 102 (2014-2015)) til Stortinget om dette. 

Departementene og norske utenriksstasjoner har de siste årene hatt økende pågang fra utenlandske myndigheter og privatpersoner i enkeltsaker om barn i Norge. Norske myndighetere blir ofte bedt om å gripe inn i sakene eller tilrettelegge for å finne løsninger, blant annet i barnevernsaker på tvers av landegrenser. 

Stadig flere barn har tilknytning til flere land. Et barn kan være statsborger i én stat, bo i en annen og oppholde seg i en tredje. Barn med tilhørighet til flere land, kan være mer utsatt og det kan være ekstra krevende å ivareta og beskytte disse barna. 

- Det er på høy tid at Norge tar del i dette internasjonale samarbeidet, og styrker beskyttelsen av barn i internasjonale sammenhenger. 41 stater er nå tilsluttet konvensjonen, også EU-statene. Jeg er derfor glad for at regjeringen nå fremmer sak om Norges tilslutning til Haagkonvensjonen 1996, sier barneministeren

For at Norge skal kunne slutte seg til konvensjonen, er det nødvendig med enkelte endringer i barneloven og barnevernloven. 

- Et av forslagene er at barn over 12 år ikke skal kunne flytte til utlandet alene uten å være enige i dette, sier Horne. 

Det er også ønskelig med enkelte endringer for å legge til rette for at norsk rett er godt tilpasset konvensjonen og dens formål. Regjeringen foreslår blant annet: 

  • At foreldre som ikke blir enige får mulighet til å reise egen sak for domstolen om å flytte med barnet ut landet, og at barn over 12 år skal samtykke for å kunne flytte til utlandet alene. 
  • At det kan treffes vedtak om omsorgsovertakelse når et barn har vanlig bosted i Norge, selv om barnet oppholder seg i utlandet. Forslaget kan hindre at foreldre unndrar seg et barnevernvedtak ved å reise fra Norge. 
  • Å innføre en bestemmelse som gir mulighet til frivillig fosterhjems- og institusjonsplassering i andre konvensjonsland.