Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 8745 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • EMIR – utfyllende regler - likeverdsvedtak for derivattransaksjonar med partar underlagd tilsynsstyresmaktene i Japan

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 20.07.2021
  Celexnr.: 32019D0684 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/684 av 25. april 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med verdsettings-, tvisteløsnings- og marginkravene i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

 • Likeverdsvurdering etter EMIR for sentrale motpartar i USA

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 20.07.2021
  Celexnr.: 32021D0085 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 av 27. januar 2021 om likeverdighet mellom kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og rammereglene i De forente amerikanske stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og er underlagt tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission

 • Forslag til forordning om regulering av grønne obligasjoner

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 20.07.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)391

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om grønne europeiske obligasjoner

 • Ny gjødselforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2021
  Celexnr.: 32019R1009 KOM-nr.: KOM(2016)157

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 av 5. juni 2019 om fastsetting av bestemmelser for å gjøre EU-gjødselvarer tilgjengelig på markedet og om endring av forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og oppheving av forordning (EF) nr. 2003/2003

 • Endring av regelverk om visse forurensende stoffer i næringsmidler - kadmium

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for kadmium i visse næringsmidler

 • Endring av regelverk for visse forurensende stoffer i næringsmidler - bly

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.07.2021

  Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for bly i visse næringsmidler

 • Tilsetningsstoff. Bruk av polyoler i visse energireduserte sukkervarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX XX om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av polyoler i visse energireduserte sukkervarer

 • Endring tilsetningsstoff - Rebaudiosid M produsert via enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012

  Kommisjonsforordning (EU) …/… om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M produsert via enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia

 • Grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.07.2021
  Basis rettsaktnr.: (EC) nr. 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/........som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler

 • Ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til unionen av animalske varer

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0405 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 av 24. mars 2021 som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

 • Vet - endring av tredjelandslister

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0634 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/634 av 15. april 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder overgangsordninger, oppføring av Storbritannia og kronbesittelsene Guernsey, Isle of Man og Jersey, og listen over tredjeland hvorfra det tillates import av melkeprodukter som krever spesifikk risikoreduserende behandling mot munn- og klauvsjuke

 • Endr. av forordning 2019/1793 - 1. halvår 2021

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0608 Basis rettsaktnr.: 2019/1793

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/608 av 14. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021D0766 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/766 av 7. mai 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Plantevernmiddelrester 2020/1566

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32020R1566 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1566 av 27. oktober 2020 som endrer vedlegg II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for bupirimat, carfentrazon-etyl, ethirimol og pyriofenon i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester 2020/1565

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32020R1565 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1565 av 27. oktober 2020 som endrer vedlegg II, III og IV til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for 1,4‐diaminobutan, 1-methylcyclopropen, ammoniumacetat, bifenazate, klorantraniliprol, klormekvat, cyprodinil, kalsiumkarbonat, mandipropamid, pepper, pyridaben, repellenter: blodmel, sjøgress ekstrakter og trimetylaminhydroklorid i eller på visse produkter

 • Såvarer - endringer i vitenskapelige navn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021L0415 Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF og 66/402/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/415 av 8. mars 2021 om endring av rådsdirektivene 66/401/EØF og 66/402/EØF for å tilpasse til utviklingen av vitenskapelig og teknisk viten, taksonomiske grupper og navn for visse arter av såvarer og ugras

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0426

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/426 av 10. mars 2021 om korrigering av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 med hensyn til godkjenningen av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0412

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/412 av 8. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 med hensyn til gjennomgangen av suspenderingen av godkjenningen av ethoxyquin som tilsetningsstoff i fôrvarer

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0421

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/421 av 9. mars 2021 om godkjenning av tinktur av Artemisia vulgaris L. (tinktur av burot) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0485

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/485 av 22. mars 2021 om godkjenning som tilsetningsstoff i fôrvarer av eterisk ingefærolje fra Zingiber officinale Roscoe for alle dyrearter, av ingefæroleoresin fra Zingiber officinale Roscoe for slaktekyllinger, veråehøner, slaktekalkuner, smågris, slaktegris, purker, melkekyr, slaktekalv (melkeerstatninger), storfe for slakting, sauer, geiter, hester, kaniner, fisk og kjæledyr, og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe for hester og hunder