IA-avtalen: Evaluering 2005

IA-avtalen: Evaluering 2005

Innledning

Det samlede evalueringsmateriale fra partene i IA-avtalen inneholder datamateriale av både kvantitativ og kvalitativ karakter. Materialet består av følgende hovedrapporter:

  1. Evaluering av IA-avtalen 2005 - Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Arbeids- og sosialdepartementet, Moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet.
  2. ECON- rapport 2005-051. "16 IA-virksomheter to år etter"
  3. ISF-rapport 2005:9. "IA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne"
  4. NIFU-STEP Arbeidsnotat 20/2005. "Oversikt over forskning i tilknytning til intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)"
  5. Notat fra RTV og Aetat Arbeidsdirektoratet om prosjekter i regi av etatenes forsøksvirksomhet.
  6. OECD interim assesment. October 2005. "The inclusive workplace agreement: past effects and future directions"

Evalueringsnotat 2005 (pdf) 
Evalueringsnotatet - utarbeidet av koordineringsgruppen for oppfølging av IA-avtalen - trekker frem hovedkonklusjonene i datamaterialet som inngår i partenes evaluering av IA-avtalen ved utgangen av 2005.

Evaluering av IA-avtalen 2005 – rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe (pdf) 
Rapporten presenterer det kvantitative grunnlagsmateriale til partenes evaluering av Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ved utgangen av 2005. Evalueringen er i hovedsak basert på data pr. 2. kvartal 2005.

Tabeller til Evaluering av IA-avtalen 2005 (pdf)
Her gjengis en rekke detaljerte tabeller som underbygger analysene i myndighetenes evalueringsrapport.

ECON- rapport 2005-051. "16 IA-virksomheter to år etter" (pdf)
Vinteren 2003 gjennomførte ECON en casestudie av 16 IA-virksomheter, som bidrag til partenes midtveisevaluering av avtalen. ECON har våren 2005 gjennomført en oppfølgingsundersøkelse av de samme 16 virksomhetene for å undersøke hva som har skjedd i løpet av de to årene som har gått.

ISF-rapport 2005:9. "IA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne" (pdf)
Rapporten presenterer analyser av arbeidet med IA-avtalens delmål 2, om å øke sysselsettingen blant folk med redusert funksjonsevne. Sentrale spørsmål har vært: Hvordan arbeider og samarbeider IA-virksomhetene, arbeidslivssentrene og Aetat lokal om dette delmålet? Hvilke mål har IA-virksomhetene satt seg, og hva har de oppnådd? Hvilke resultater er oppnådd som ikke ville vært nådd gjennom ordinær innsats?

NIFU-STEP Arbeidsnotat 20/2005. "Oversikt over forskning i tilknytning til intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)"(pdf)
Rapport omtaler bl.a. en rekke evalueringer av virkemidlene under IA-avtalen. Dette omfatter bl.a. evaluering av tilretteleggingstilskuddet, arbeidslivssentrene m.v.

Notat fra RTV og Aetat Arbeidsdirektoratet om prosjekter i regi av etatenes forsøksvirksomhet (pfd)
Notat gir en beskrivelse av prosjekter i forsøksvirksomhetene i trygdeetaten og i Aetat, som er aktuelle i en IA-sammenheng.

OECD interim assesment. October 2005. "The inclusive workplace agreement: past effects and future directions"(pdf)
OECD har i dette notat vurdert effektene av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.