Karbonprisbaner for bruk i samfunnsøkonomiske analyser

Finansdepartementet har fastsatt et regelverk for hvordan klimagassutslipp skal tas hensyn til i samfunnsøkonomiske analyser av statlige tiltak. Ifølge reglene skal analysene anvende årlig oppdaterte karbonprisbaner fra Finansdepartementet. Med dette dokumentet publiseres de konkrete prisbanene som skal benyttes for analyser i 2022. Regelverket vil tre i kraft fra 1. januar 2022.

Første gang publisert 12. oktober 2021. Revidert 22. desember 2021 med oppdatert CO2-avgft for petroleum konsistent med Stortingets vedtak om skatter og avgifter for 2022. Øvrige anslag ligger fast i tråd med regelverket i rundskriv R-109/21 om at prisene fastsettes årlig. Gjelder til nytt dokument publiseres.

Rundskriv R-109/21 fra Finansdepartementet fastsetter regler for verdsetting av klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser. Nærmere informasjon om reglene fremgår i artikkelen Hvordan ta hensyn til klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser.

Reglene fastslår at samfunnsøkonomiske analyser skal anvende en karbonpris som angis i årlig oppdaterte prisbaner fra Finansdepartementet. Det angis egne prisbaner for ulike kategorier utslipp med kildene som fremgår av tabell 1 nedenfor. Prisene som skal benyttes i samfunnsøkonomiske analyser fremgår i tabell 2, og kan også lastes ned som regneark.

Tabell 1. Kilder til priser på kort og lang sikt fordelt på kategori av utslipp

 

Kategori utslipp

Pris første år

Pris frem til 2030

Pris 2031-2100

1

Kvotepliktige utslipp

-        med unntak av luftfart og petroleum

Gjennomsnittlig pris på EU ETS-kvoter siste måned før publisering av prisbane.

Bruke noterte forward-priser som i dag foreligger for de nærmeste årene, og deretter en fremskrevet videreføring av den forventede prisutviklingen. Omregnet til faste norske kroner.

Følger det internasjonale energibyråets bærekraftscenario frem til 2040. For senere år øker prisen med kalkulasjonsrenten for samfunnsøkonomiske analyser.

2

Ikke-kvotepliktig utslipp

Den generelle satsen i CO2-avgiften for mineralske produkter.

Gradvis økning til 2 000 kroner i 2030 (prisnivå 2020)

 

(CO2-avgift i 2030 som signalisert i Klimaplan 2021-2030.)

Det varslede nivået for 2030 holdes reelt uendret frem til langsiktige karbonpriser på kvotepliktig utslipp når samme nivå. Deretter prises ikke-kvotepliktige utslipp og kvotepliktige utslipp likt.

3

Petroleum

Kvotepris som i 1, med påslag for CO2-avgiften for petroleum (opp til et tak på 2 000 kroner)

Utvikling i kvotepris som i 1, med påslag for gradvis økning av CO2-avgiften for petroleum (opp til et tak på 2 000 kroner).

 

(summen av kvotepris og CO2-avgift for sektoren som signalisert i Klimaplan 2021-2030)

Som 2

4

Luftfart

Kvotepris som i 1, med påslag for CO2-avgiften for luftfart (opp til et tak på 2 000 kroner)

Utvikling i kvotepris som i 1, med påslag for gradvis økning av CO2-avgiften for luftfart (opp til et tak på 2 000 kroner).

 

(summen av kvotepris og CO2-avgift for sektoren som signalisert i Klimaplan 2021-2030)

Som 2

5

Opptak og utslipp i skog- og arealbruk

Som 1

Som 1

Som 1

 

Tabell 2. Priser som skal benyttes på klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser for utslipp i årene 2022-2100. Alle priser i norske kroner. Prisnivå 2022. Valutakurs 10,02 kroner/euro benyttet.

År

(1) Kvotepliktig utslipp (unntatt luftfart og petroleum)

(2) Ikke-kvotepliktig utslipp

(3) Petroleum

(4) Luftfart

(5) Opptak og utslipp fra skog- og arealbruk

2022

614

766

1319

1246

614

2023

609

931

1416

1336

609

2024

607

1095

1531

1442

607

2025

605

1260

1664

1566

605

2026

606

1424

1818

1712

606

2027

606

1589

1994

1877

606

2028

606

1754

2083

2068

606

2029

606

1918

2083

2083

606

2030

606

2083

2083

2083

606

2031

654

2083

2083

2083

654

2032

706

2083

2083

2083

706

2033

762

2083

2083

2083

762

2034

823

2083

2083

2083

823

2035

888

2083

2083

2083

888

2036

958

2083

2083

2083

958

2037

1034

2083

2083

2083

1034

2038

1116

2083

2083

2083

1116

2039

1205

2083

2083

2083

1205

2040

1300

2083

2083

2083

1300

2041

1352

2083

2083

2083

1352

2042

1406

2083

2083

2083

1406

2043

1462

2083

2083

2083

1462

2044

1521

2083

2083

2083

1521

2045

1582

2083

2083

2083

1582

2046

1645

2083

2083

2083

1645

2047

1711

2083

2083

2083

1711

2048

1779

2083

2083

2083

1779

2049

1850

2083

2083

2083

1850

2050

1924

2083

2083

2083

1924

2051

2001

2083

2083

2083

2001

2052

2081

2083

2083

2083

2081

2053

2165

2165

2165

2165

2165

2054

2251

2251

2251

2251

2251

2055

2341

2341

2341

2341

2341

2056

2435

2435

2435

2435

2435

2057

2532

2532

2532

2532

2532

2058

2634

2634

2634

2634

2634

2059

2739

2739

2739

2739

2739

2060

2848

2848

2848

2848

2848

2061

2962

2962

2962

2962

2962

2062

3081

3081

3081

3081

3081

2063

3173

3173

3173

3173

3173

2064

3269

3269

3269

3269

3269

2065

3367

3367

3367

3367

3367

2066

3468

3468

3468

3468

3468

2067

3572

3572

3572

3572

3572

2068

3679

3679

3679

3679

3679

2069

3789

3789

3789

3789

3789

2070

3903

3903

3903

3903

3903

2071

4020

4020

4020

4020

4020

2072

4140

4140

4140

4140

4140

2073

4265

4265

4265

4265

4265

2074

4393

4393

4393

4393

4393

2075

4524

4524

4524

4524

4524

2076

4660

4660

4660

4660

4660

2077

4800

4800

4800

4800

4800

2078

4944

4944

4944

4944

4944

2079

5092

5092

5092

5092

5092

2080

5245

5245

5245

5245

5245

2081

5402

5402

5402

5402

5402

2082

5564

5564

5564

5564

5564

2083

5731

5731

5731

5731

5731

2084

5903

5903

5903

5903

5903

2085

6080

6080

6080

6080

6080

2086

6263

6263

6263

6263

6263

2087

6451

6451

6451

6451

6451

2088

6644

6644

6644

6644

6644

2089

6844

6844

6844

6844

6844

2090

7049

7049

7049

7049

7049

2091

7260

7260

7260

7260

7260

2092

7478

7478

7478

7478

7478

2093

7628

7628

7628

7628

7628

2094

7780

7780

7780

7780

7780

2095

7936

7936

7936

7936

7936

2096

8095

8095

8095

8095

8095

2097

8256

8256

8256

8256

8256

2098

8422

8422

8422

8422

8422

2099

8590

8590

8590

8590

8590

2100

8762

8762

8762

8762

8762

Det følger av rundskriv R-109 at det kan gjøres følsomhetsanalyser for parametere som er sentrale for analysens resultat. I tråd med rundskrivet oppgir Finansdepartementet her prisbaner for slike følsomhetsanalyser av karbonpris. Den høye prisbanen tar utgangspunkt i det FNs klimapanel anslår trengs for å begrense oppvarming til 1,5 grader (median-anslag). Den lave prisbanen er satt til 75 prosent av kvoteprisen i det første året og vokser deretter med kalkulasjonsrenten for samfunnsøkonomiske analyser. De spesifikke prisbanene fremgår av tabell 3, og kan også lastes ned som regneark.

 

Tabell 3. Lav og høy pris som skal brukes i følsomhetsanalyser i samfunnsøkonomiske analyser for utslipp i årene 2022-2100. Samme prisbane for alle kategorier utslipp. Valutakurs 8,64 kroner/dollar benyttet.

 

År

Lav

Høy (IPCC 1,5°-bane - median)

2022

461

1200

2023

457

1311

2024

455

1433

2025

454

1566

2026

455

1711

2027

455

1870

2028

455

2044

2029

455

2233

2030

455

2441

2031

473

2668

2032

492

2916

2033

511

3187

2034

532

3484

2035

553

3808

2036

575

4162

2037

598

4549

2038

622

4972

2039

647

5435

2040

673

5940

2041

700

6194

2042

728

6459

2043

757

6735

2044

787

7023

2045

819

7323

2046

852

7636

2047

886

7963

2048

921

8304

2049

958

8659

2050

996

9029

2051

1036

9268

2052

1077

9514

2053

1121

9766

2054

1165

10025

2055

1212

10291

2056

1260

10563

2057

1311

10843

2058

1363

11131

2059

1418

11426

2060

1475

11729

2061

1534

11905

2062

1595

12085

2063

1643

12266

2064

1692

12451

2065

1743

12639

2066

1795

12829

2067

1849

13022

2068

1904

13218

2069

1962

13417

2070

2020

13619

2071

2081

14289

2072

2143

14993

2073

2208

15731

2074

2274

16505

2075

2342

17318

2076

2412

18170

2077

2485

19065

2078

2559

20003

2079

2636

20988

2080

2715

22021

2081

2797

22517

2082

2881

23025

2083

2967

23544

2084

3056

24074

2085

3148

24617

2086

3242

25172

2087

3339

25739

2088

3440

26319

2089

3543

26912

2090

3649

27518

2091

3759

28488

2092

3871

29491

2093

3949

30530

2094

4028

31605

2095

4108

32719

2096

4190

33871

2097

4274

35064

2098

4360

36299

2099

4447

37578

2100

4536

38902

 

Særskilte momenter til analysen:

  • Karbonpris gjelder pris på utslipp av ett tonn CO2 eller ett tonn CO2-ekvivalent utslipp av andre klimagasser (metan, lystgass m.fl.). Omregning til CO2-ekvivalent utslipp følger den internasjonalt etablerte metoden som brukes i rapportering til FN og EU. Dette følger retningslinjer under Parisavtalen på klimakonferansen i 2018: «Each Party shall use the 100-year time-horizon global warming potential (GWP) values from the IPCC Fifth Assessment Report, or 100-year time-horizon GWP values from a subsequent IPCC assessment report as agreed upon by the CMA, to report aggregate emissions and removals of GHGs, expressed in CO2 eq.»
  • I prisingen av klimagassutslipp må dobbelttelling unngås. Markedspris kan i noen tilfeller i større eller mindre grad reflektere CO2-avgift eller kvotepris. I slike tilfeller må det gjøres fradrag for CO2-avgift/kvotepris i analysen.