Forsøkskommune

Hva er et forsøk?

Forsøk er et virkemiddel for utvikling av forvaltningen. Forsøk kan bidra til bedre tjenester til innbyggerne og god ressursutnyttelse.

Forsøk betyr å prøve ut noe. Betegnelsen «forsøk» brukes i mange tilfeller om ulike utviklingsprosjekter og piloter. I denne ordningen benyttes begrepet «forsøk» om utvikling av offentlig sektor der forvaltningen får fritak fra gjeldende regler i lov eller forskrift slik at man kan teste ut nye arbeidsformer eller endret oppgavefordeling. I et forsøk får man godkjenning til å drive sin virksomhet eller løse oppgaver med andre juridiske rammer enn det som ellers gjelder.

 

Forsøk kan ha som mål å gi:

  • bedre tjenester til innbyggerne
  • bedre og mer effektiv forvaltning
  • gode demokratiske styreformer
  • hensiktsmessig oppgavefordeling mellom kommune, fylkeskommune og stat

Fellestrekk for forsøk er at nye arbeidsformer testes ut i avgrenset skala, og at erfaringene fra forsøket gir grunnlag for å vurdere om det bør føre til endring i regelverket som kan gjøres gjeldende for alle. Forsøk skal likevel være reversible, og det skal være mulig å gå tilbake til ordinær drift/arbeidsform etter at forsøksperioden er avsluttet. 

Fordi forsøk innebærer fritak fra gjeldende regler, krever forsøk hjemmel i lov. Forsøksloven åpner for at kommune og fylkeskommune etter søknad kan gjennomføre forsøk. Det kan blant annet gis fritak fra regler om hvordan virksomhetene skal organisere seg og løse sine oppgaver. Det er også adgang til å frita fra lovbestemmelser om oppgavefordeling mellom kommune, fylkeskommune og stat. Loven gjelder i utgangspunktet alle sektorer, og det kan gjennomføres forsøk som involverer flere sektorer og flere forvaltningsnivåer.

I tillegg til forsøksloven finnes det egne bestemmelser om forsøk i flere sektorlover. Formål og rammene for forsøk etter sektorlovene kan være ulik forsøkslovens rammer og formål.

Hva faller utenfor forsøk?

  • Der man ønsker å teste ut nye arbeidsformer som ikke krever fritak i lov eller forskrift (ofte omtalt som piloter) behøver man ikke få godkjenning etter forsøksloven eller annen lov
  • Tiltak som krever nye lovhjemler
  • Rene dispensasjoner fra regelverk 

Hvorfor sette i gang forsøk?

Demografiske endringer har påvirket dagens kommuner de siste tiårene, og vil fortsatt påvirke hvilke ressurser og rammebetingelser kommunene har i de kommende tiårene. I tillegg er det en rekke utviklingstrekk som både påvirker og vil legge direkte og indirekte føringer på kommunenes forutsetninger og rammer til å løse sine oppgaver. Framover vil kommunene for eksempel oppleve en kostnadsvekst knyttet til at andelen eldre i befolkningen øker. Arbeidskraftbehovet vil bli større, samtidig som andelen innbyggere i yrkesaktiv alder går ned. Disse utviklingstrekkene vil bidra til et redusert handlingsrom i budsjettene framover. Mange kommuner opplever også at det er begrenset tilgang på arbeidskraft og kompetanse, og dette vil øke framover. Flere offentlige utredninger og gjennomførte tilsyn viser at de ulike velferdstjenestene i mange saker ikke samarbeider godt nok.

Utfordringer som disse kan kreve at man tenker nytt om hvordan ressursene organiseres og forvaltes. Innovasjon og utvikling vil være en forutsetning for at kommunesektoren fortsatt kan tilby gode tjenester til innbyggerne over tid. For å kunne opprettholde nivået og videreutvikle innholdet i tjenestene innenfor viktige områder som utdanning, helse og eldreomsorg, samt opprettholde og styrke tilliten til offentlig sektor, er det også nødvendig å tenke nytt om hvordan offentlig sektor arbeider og er organisert. Forsøk er et virkemiddel for innovasjon og utvikling av offentlig sektor. 

Utprøving og innovasjon som krever fritak fra krav i lov og/eller forskrift, vil være forsøk som må godkjennes med hjemmel i forsøksloven eller en forsøksbestemmelse i den aktuelle sektorloven. Et forsøk kan adressere små eller større utfordringer. Forsøk kan bidra til å stimulere til nytenking i forvaltningen, hvilket vil være et gode i seg selv. Samtidig bør målet ved forsøket være å fremskaffe ny kunnskap og resultat som kan benyttes til å utvikle gode løsninger for offentlig sektor.

Lenke og kontaktinformasjon til forsøksordningen