Om forsøksordningen

Gjennom denne forsøksordningen inviterer regjeringen kommuner og fylkeskommuner til å søke om forsøk. Ordningen følger opp tidligere anmodningsforslag fra Stortinget om å legge til rette for etablering av frikommuneforsøk etter inspirasjon fra Danmark.

Med denne forsøksordningen går departementene aktivt ut og inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om forsøk. Kommunene er nærmest til å vurdere hvilke tiltak som kan løse de utfordringene de står overfor. Kommunene kan søke om forsøk innen alle sektorer eller på tvers av sektorer. På nettsidene om ordningen pekes det også på noen overordnede tema som departementene mener kan være særlig interessante for forsøk.

Departementene vil gi veiledning til utarbeidelse av forsøkssøknader, og det vil bli et opplegg for læring og erfaringsutveksling mellom kommunene underveis. Forsøkene vil også bli evaluert noe som vil gi deltakerkommunene oppfølging ved oppstart og ved gjennomføring av forsøkene. Forsøksordningen vil bli til i et samspill mellom kommuner, fylkeskommuner og departementer, siden innholdet i ordningen vil bero på hvilke konkrete forsøkssøknader som kommer fra kommuner og fylkeskommuner. Forsøkskommunene vil ikke få tilskudd til å drive forsøk.

Forsøk er del av tillitsreformen 

Regjeringen har satt i gang arbeidet med tillitsreformen som blant annet har som mål å legge til rette for mer tillit til ansatte i førstelinjen og økt handlingsrom for kommuner og fylkeskommuner. Tillitsreformen skal legge til rette for at initiativene kommer fra kommunesektoren selv, og at initiativ utvikles i samspill med de ansatte og tillitsvalgte. Offentlig sektor oppfordres til å drive utviklingsarbeid og teste ut nye arbeidsformer gjennom piloter. Dersom man i utviklingsarbeidet ser at krav i lov eller forskrift er til hinder for at man kan teste ut en ny arbeidsform, kan man søke om forsøk i denne forsøksordningen.

Kontaktpunkt for ordningen

Kommunal- og distriktsdepartementet koordinerer forsøksordningen og er kontaktpunkt mellom kommuner, fylkeskommuner og øvrige departementer. Departementene samarbeider med KS blant annet om oppfølging av forsøkskommunene.

Lenke og kontaktinformasjon til forsøksordningen