Offisielt fra statsråd 1. februar 2008

I statsråd i dag ble sjefsøkonom og områdedirektør Jan F. Qvigstad åremålsbeskikket som visesentralbanksjef. Han oppnevnes også som nestleder av Norges Banks hovedstyre i inntil seks år fra 1. april i år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. februar 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.    Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 34 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 131/2007 av 28. september 2007 om innlemming i EØS-avtala av EU-handlingsprogrammet for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III 2007-2013)

St.prp. nr. 35 (2007-2008)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om narkotikaførebygging og –informasjon (2007-2013)

St.prp. nr. 36 (2007-2008)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet for helse (2008-2013)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 29 (2007-2008)
Om lov om endringer i utlendingsloven (tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 30 (2007-2008)
Om lov om endring i arbeidsmiljøloven (rett til redusert arbeidstid for arbeidstakarar som har fylt 62 år)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 31 (2007-2008)
Om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 37 (2007-2008)
Om endring i statsbudsjettet for 2008 under kap. 1441 Statens forurensningstilsyn post 73. Tilskudd til biloppsamlingssystemet

Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 12 (2007-2008)
Om verksemda til Posten Norge AS
(Pressemelding)

2.    Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2008 for visse grupper medlemmer i folketrygden fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 3. mai 2002 nr 418 om notarius publicus fastsettes.
Forskriften trer i kraft straks.

Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) fastsettes.

3.      Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Forsvarets Forum v/Robin Røkke Johansen over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 27. juni 2007 om ikke å gi innsyn i sak 200702124 dokument 3. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Generalkonsul Øystein Hovdkinn utnevnes til ambassadør i Bucuresti, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Anne Marie Borgvad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Marius Dirdal utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Sjefsøkonom og områdedirektør Jan F. Qvigstad åremålsbeskikkes som visesentralbanksjef og oppnevnes som nestleder av Norges Banks hovedstyre fra 1. april 2008 og for et tidsrom av inntil 6 år.
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utnemning av avdelingsdirektør Lars-Henrik Myrmel-Johansen til ekspedisjonssjef i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet departementet fastset.

Forsvarsdepartementet

Flaggkommandør Louise Kathrine Dedichen Bastviken utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste i stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialrådgiver Kristin Lossius konstitueres som avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet for et tidsrom av inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Knut Herbrand Kallerud utnevnes til assisterende riksadvokat ved Riksadvokatembetet.

Statsadvokat Anne Grøstad utnevnes til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Statsadvokat Bjørn Feyling utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Statsadvokat Petter Mandt utnevnes til statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Inger Margrete Skogseid utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Ukraina om lettelser i utstedelsen av visa.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Ukraina om tilbaketaking av personer.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen