St.prp. nr. 36 (2007-2008)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet for helse (2008-2013)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget