Offisielt fra statsråd 11. mai 2021

I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2021 og kommuneproposisjonen for 2022 lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 11. mai 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 194 LS (2020-2021)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.
(Nyhetssak)

Prop. 195 S (2020-2021)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021
(Nyhetssak)

Meld. St. 2 (2020-2021)
Revidert nasjonalbudsjett 2021
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 192 S (2020-2021)
Kommuneproposisjonen 2022
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 196 L (2020-2021)
Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III)

Olje- og energidepartementet
Prop. 199 LS (2020-2021)
Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, nr. 206/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 191 L (2020-2021)
Opphevelse av lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett
(Nyhetssak)

Prop. 193 S (2020-2021)
Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. mai 2021 til lov om endringer i utlendingsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak).
Lovvedtak 101 (2020-2021) Lov nr. 36
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 27. april 2021 til lov om endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.).
Lovvedtak 93 (2020-2021) Lov nr. 37

Delt ikraftsetting av endringsloven. Loven del I, endringen i plan- og bygningsloven § 21-6, trer i kraft straks. Loven del I, endringene i plan- og bygningsloven § 1-1 femte ledd, § 3-1 første ledd bokstav d og § 33-2 tredje ledd første punktum, loven del II, endringer i matrikkellova, loven del III, endringer i eierseksjonsloven, og loven del IV, endringer i lov 20. januar 2017 nr. 7, trer i kraft 1. juli 2021.

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet
Forskrift om restriktive tiltak mot spredning og bruk av kjemiske våpen fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om restriktive tiltak mot cyberangrep fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om restriktive tiltak mot alvorlige menneskerettsbrudd og -overgrep fastsettes.
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mai 2020 nr. 1029 om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av covid-19 fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern (legionella og utsatt krav om inspeksjon) fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av leder, medlemmer og varamedlemmer til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

For perioden 11. mai 2021 til og med 10. mai 2025:
Leder: professor Asbjørn Strandbakken, Bergen
Medlem: sorenskriver Unni Sandbukt, Tromsø
Medlem: advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Hønefoss
Medlem: sivilingeniør Frank Stien, Arendal
Medlem: advokat Marianne Klausen, Oslo
Medlem: tingrettsdommer Brynjulf Moe, Trondheim
Varamedlem: daglig leder Einar Lunde, Mandal
Varamedlem: konstituert tingrettsdommer Sigrid Nysted, Tromsø
(Nyhetssak)

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av statsadvokat Nina Margoth Prebe til førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av stipendiat Jeanette Westlund Hegna til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert ekspedisjonssjef Øystein Mortensen til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Arbeids- og sosialdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2021 under kapittel 2541 Dagpenger, post 70 Dagpenger kan overskrides med inntil 55 mill. kroner.

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019, om innlemmelse i EØS-avtalen (vedlegg IX) av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. mai 2021 til og med 14. juni 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.