Proposisjoner til Stortinget

Prop. 195 S (2020–2021)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021

I proposisjonen fremmes det forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2021

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget