Offisielt fra statsråd 13. juni 2008

I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen om kvalitet i skolen behandlet. I stortingsmeldingen fokuseres det på at alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter, alle som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring og alle elever skal føle seg inkludert og oppleve mestring.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. juni 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 65 (2007-2008)
Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 66 (2007-2008)
Om lov om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

St.meld. nr. 31 (2007-2008)
Kvalitet i skolen
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 67 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 30 (2007-2008)
Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommandasjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. mai 2008 til lov om endring i arbeidsmiljøloven. Besl. O. nr. 74 (2007-2008). Lov nr. 40.
Loven trer i kraft 1. juli 2008.

Justis- og politidepartementet

Endring i lov av 29. juni 2007 nr. 84 straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.) trer i kraft 1. august 2008 for så vidt gjelder endringene i straffegjennomføringsloven § 6 annet ledd første punktum og § 16 nytt annet ledd (prøveordning med elektronisk kontroll som straffegjennomføringsform).

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. april 2008 om lov om redaksjonell fridom i media.
Besl. O. nr. 49 (2007-2008). Lov nr. 41.
Lova skal gjelde frå 1. januar 2009.
(Pressemelding)

3.      Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet

Oppnevning av nytt sett med varamedlemmer til Pasientskadenemnda.
Sammensetning av Pasientskadenemnda:

Leder:                Sorenskriver Gunnar Hanssen, Gran på Hadeland
1. vara:              Tingrettsdommer Torjus Gard, Oslo
2. vara:              Lagdommer Sissel Endresen, Trondheim
3. vara (NY):       Sorenskriver Randi Haukebø, Eidsvoll

Nestleder:           Tingrettsdommer Tine Kari Nordengen, Oslo

1. vara:              Professor Aslak Syse, Oslo
2. vara:              Sorenskriver Gunnar Lind, Bodø
3. vara (NY):       Sorenskriver Marit Nervik, Hønefoss

Medlem:             Fagsjef Anne Elisabeth Eriksrud, Oslo
1. vara:              Fagsjef Even Hagelien, Oslo
2. vara:              Underdirektør Terje Kili, Bø i Telemark  
3. vara (NY):       Generalsekretær HLF Geir Lippestad, Oslo

Medlem:             Seksjonsoverlege Johan Arnt Steier, Bergen
1. vara:              Overlege Lill Karin Mensen, Oslo
2. vara:              Overlege Espen Mørk, Gjøvik
3. vara (NY):       Professor/overlege Asgaut Viste, Bergen

Medlem:             Psykiater Ingrid Spurkland, Asker
1. vara:              Spesialist i allmennmedisin Oddveig Margrethe Hansen,
                         Fredrikstad
2. vara:              Seksjonsoverlege Eli-Anne Torp, Stange
3. vara (NY):       Seksjonsoverlege Anne Gina Schie Berntsen, Oslo

4.      Klagesaker m.v.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra avisen Fiskaren over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokument nr. 15 sak 2007/389 tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Aud Lise Norheim utnevnes til ambassadør i Beirut, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Anne-Kirsti Wendel Karlsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Benedicte Fleischer utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Per Ivar Lied utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Silje Gamstøbakk konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Underdirektør Oskar Petter Jensrud konstitueres som avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet fram til 1. mars 2009 med tiltreding frå det tidspunktet departementet fastset.

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av oberst Erik Arff Gulseth som overadjutant fra Luftforsvaret hos
H M Kongen 31. august 2008.

Beordring av oberst Trond Kotte som overadjutant fra Luftforsvaret hos
H M Kongen med virkning fra 1. september 2008 for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Frabeordring av orlogskaptein Stig Henning Stange Gjølstad som adjutant fra Sjøforsvaret hos H M Kongen 31. august 2008.
Beordring av orlogskaptein Odd Roar Kaspersen som adjutant fra Sjøforsvaret hos H M Kongen med virkning fra 1. september 2008 for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Frabeordring av kaptein Øyvind Ravndal som adjutant fra Hæren hos
H K H Kronprinsen 31. august 2008.
Beordring av kaptein Bjørn Gunnar Auran som adjutant fra Hæren hos
H K H Kronprinsen med virkning fra 1. september 2008 for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Assisterende fylkeslege Caroline Olsborg utnevnes til fylkeslege/avdelingsleder i Troms med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rådgiver Katrine Kjærheim Fredwall utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anette Isachsen Kræmer konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet til og med 28. februar 2009.

Rådgiver Gry Cathrine Steen Hvidsten konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet til og med 28. februar 2009.

Rådgiver Carl Otto Thorheim konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet til og med 31. desember 2008.

Rådgiver Ingrid Katrine Rogne konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet til og med 31. desember 2008.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Agnethe Dahl konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Beate Berglund Ekeberg konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Knut Storberget oppnevnes som settestatsråd for statsråd Anniken Huitfeldt for å tilrettelegge beskikkelsen av barneombud for en ny åremålsperiode.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av overenskomst av 26. januar 2006 om endring av konvensjon av 6. februar 1931 mellom de nordiske land inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll.

Ratifikasjon av Den internasjonale avtale om tropisk tømmer av 27. januar 2006.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Endring i tomtefesteinstruksen – om framfestars rett til innløysing.
(Pressemelding)