Historisk arkiv

Foreslår endringer som sikrer at folk får tatt ut ferie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår endringer i ferieloven, som blant annet sikrer at ferie tas ut og ikke byttes med økonomisk godtgjørelse, at manglende avviklet ferie fullt ut skal kunne overføres til neste år, og at alle som fyller 60 år i løpet av kalenderåret skal ha rett til en ekstra ferieuke.

Endringene er en nødvendig tilpasning til EU-direktivet om arbeidstid.

– Ferielovens krav om årlig ferie er viktig, både av helse- og velferdsmessige grunner. Forslaget vil på en positiv måte bidra til å legge et større press på arbeidsgiver og arbeidstaker for å oppfylle lovens bestemmelser om årlig rekreasjon og hvile, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

EU-direktivet om arbeidstid stiller krav om at arbeidstaker hvert år skal ha minst fire ukers betalt ferie, og at denne retten ikke kan byttes med en økonomisk godtgjørelse. I en dom fra EF-domstolen presiseres og gjentas direktivets krav. For å sikre overensstemmelse med direktivet, foreslår departementet å endre dagens ferielov og åpne opp for å få økonomisk godtgjørelse i tilfeller der ferien faktisk ikke blir avviklet.

Forslaget innebærer at ferie som, til tross for lovens krav, likevel ikke er avviklet i løpet av året, må overføres og avvikles neste år. Bare ved sykdom og permisjoner skal det være mulig å erstatte manglende avviklet ferie med økonomisk godtgjørelse.

– Mange arbeidstakere har i dag etter tariffavtale eller annen avtale rett til fem ukers ferie. Forslaget innebærer ingen begrensninger i forhold til avtalt ferie utover lovens minimumskrav på fire uker og en dag ferie, og det vil derfor være mulig å avtale at slik ”ekstraferie” skal erstattes med økonomisk godtgjørelse dersom den ikke avvikles, sier statsråden.

Det foreslås også at alle som fyller 60 år i løpet av kalenderåret, skal ha rett til en ekstra ferieuke. I dag er det bare de som fyller 60 år før 1. september som har rett til en slik ekstra ferieuke. Dagens skjæringstidspunkt oppleves som urimelig for de som fyller 60 år etter 1. september, men som kan ha like lang fartstid i arbeidslivet som de som er født tidligere på året. En likebehandling av alle som fyller 60 år i løpet av kalenderåret vil derfor være et seniorpolitisk positivt tiltak.

Forslag til endringer i ferieloven:
Ot.prp. nr. 65 (2007-2008) Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven