Historisk arkiv

Ny tomtefesteinstruks på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

OVF-festere må vente

Den nye tomtefesteinstruksen trer i kraft 1. juli som planlagt. I første omgang blir det festere av boligtomter hos staten og Statskog som vil kunne nyte godt av tomtefesteinstruksens regler for innløsning og avgiftsregulering.

Opplysningsvesenets fond (OVF) holdes foreløpig utenfor fordi det krever lovendring før fondet kan omfattes av instruksen. Stortinget vil behandle forslag om endring av OVF-loven i høstsesjonen. Festere hos OVF må dermed vente ennå noen måneder på en avklaring.

Tomtefesteinstruksen vil også omfatte innløsning for framfestere, der for eksempel en kommune opererer som et mellomledd mellom tomteeier og framfester. Instruksen omfatter ikke regulering av festeavgift i framfesteforhold.

Instruks om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta