Offisielt fra statsråd 13. november 2020

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. november 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 37 S (2020-2021)
Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 34 L (2020-2021)
Endringer i rettsgebyrloven
(nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer)

Prop. 36 L (2020-2021)
Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 35 L (2020-2021)
Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven
(forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 8 (2020-2021)
Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser mv.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra 14. november 2020 til og med 14. desember 2020 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mai 2020 nr. 1029 om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av covid-19 fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal gjennomgå utleverings- og arrestordreregelverket og utarbeide forslag til nye bestemmelser.

Spesialrådgiver Janne Kristiansen, Moss (leder)
Førstestatsadvokat Anne Grøstad, Oslo
Lagdommer Vidar Stensland, Tromsø
Politimester Ellen Katrine Hætta, Kirkenes
Advokat Tor Haug, Bodø
Høyesterettsdommer Erik Møse, Oslo
Fagdirektør Liv Christina Houck Egseth, Nordre Follo
Førstestatsadvokat Hilde Stoltenberg, Bodø
(Nyhetssak) 

Klima- og miljødepartementet
Oppnemning av eit offentleg utval som skal greie ut om genteknologi, nye teknikkar og reguleringa av genmodifiserte organismar (GMO).

Forskingssjef Anna Wargelius, Bergen (leiar)
Seniorforskar Arne Holst Jensen, Oslo
Professor Trygve Brautaset, Trondheim
Professor Kaare Magne Nielsen, Drammen
Forskingssjef Muath Alsheikh, Hamar
Professor Ingvild Ulrikke Jakobsen, Tromsø
Professor Ole Kristian Fauchald, Oslo
Professor Espen Gamlund, Bergen
Vitskapleg leiar Fern Wickson, Tromsø
Dagleg leiar Aina Nilsen Bartmann, Nesodden
Spesialrådgjevar Sigrid Bratlie, Oslo
Overlege Camilla Tøndel, Bergen
(Nyhetssak)

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ministerråd Jon-Åge Øyslebø til ambassadør i Kinshasa, Den demokratiske republikken Kongo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Lise Synnøve Nordgaard til generalkonsul i Shanghai med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av hjemmebasert ambassadør for Øst-Europa, Sentral-Asia og regionale organisasjoner, John Mikal Kvistad, tillike til ambassadør i Asjkhabad, Turkmenistan.

Utnevning av ambassadør i Bucuresti, Romania, Siri Beate Barry, tillike til ambassadør i Chisinau, Republikken Moldova.

Utnevning av seniorrådgiver Petter Preben Wille Tollefsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av rådgivende overlege Elise Næss, assisterende fylkeslege Linn Aimée Stangeland og overlege Ephrem Thanendran Mariampillai til medisinsk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Cathrin Sætre til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1. februar 2021.