Prop. 35 L (2020–2021)

Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Som følge av uforutsigbarheten og usikkerheten dagens smittesituasjon innebærer, legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram forslag om å forlenge midler¬tidige endringer i plan- og bygningsloven fram til 1. juni 2021. Departementet foreslår at bestem¬melsene forlenges uten endringer. De midlertidige endringene legger til rette for at kommunene raskt kan gi unntak fra krav i plan- og bygningsloven for tiltak som er nødvendige for å oppfylle tiltak og anbefalinger som myndighetene har fastsatt eller gitt for å begrense spredning av covid-19. Endringene gjelder for tiltak som i en begrenset periode skal brukes til helse- og omsorgstjenester, barnehage, skole, barneverninstitusjon, krisesenter og krisesentertilbud, familievernkontor, innkvartering av asylsøkere og plassering av innsatte i fengsel.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget