Historisk arkiv

Nytt utvalg for å hindre straffrihet: Utleverings- og arrestordreutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal foreslå et nytt regelverk for utlevering og arrestordre. Regelverket er viktig for å hindre at personer som har begått alvorlig kriminalitet i utlandet slipper unna straff ved å oppholde seg i Norge. Det skal også sikre at personer som har begått alvorlig kriminalitet i Norge og som oppholder seg i et annet land, kan tilbakeføres hit og holdes strafferettslig ansvarlig.

– Norge skal ikke være en frihavn for personer som har begått alvorlig kriminalitet. Utvalget skal se på dagens regler og foreslå regler som skal sikre at personer ikke unndrar seg straff, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Utleverings- og arrestordrelovgivningen utgjør sentrale deler av det internasjonale strafferettslige samarbeidet. Det er derfor viktig at lovene som regulerer områdene er oppdaterte. Arrestordreloven gir regler for overleveringer til de nordiske land og til medlemslandene i EU, mens utleveringsloven gir regler for utleveringer til alle andre land.

Utvalget skal vurdere om disse skal samles i én felles lov. Utvalget skal også se på hvordan hensynet til rask og effektiv saksbehandling og hensynene til rettssikkerhet og menneskerettigheter kan ivaretas. Utvalget skal levere utredningen sin innen 1. juli 2022.

– Alvorlig kriminalitet må få konsekvenser. Et mer effektiv regelverk for arrestordre og utlevering vil sørge for det. Vi har fått et kompetent utvalg med praktisk erfaring på området som kommer fra hele landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Utvalgets sammensetning

Leder:

  • Spesialrådgiver Janne Kristiansen, Moss (leder)

Medlemmer:

  • Høyesterettsdommer Erik Møse, Oslo
  • Lagdommer Vidar Stensland, Tromsø
  • Politimester Ellen Katrine Hætta, Kirkenes
  • Førstestatsadvokat Anne Grøstad, Oslo
  • Førstestatsadvokat Hilde Stoltenberg, Bodø
  • Advokat Tor Haug, Bodø
  • Fagdirektør Liv Christina Houck Egseth, Nordre Follo

Mandat: Utleverings- og arrestordreutvalget