Prop. 36 L (2020–2021)

Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

Proposisjonen inneholder forslag til nye midlertidige regler, som skal utgjøre kapittel 3 A i straffegjennomføringsloven. Forslaget inneholder en hjemmel for at kriminalomsorgen etter en konkret vurdering kan nekte besøk i fengsel (§ 45 a), og en hjemmel for at en innsatt helt eller delvis skal være utelukket fra fellesskap med andre innsatte, når det følger av beslutning i medhold av smittevernloven at den innsatte skal være i isolasjon eller karantene, eller vedkommende har symptomer som er forenlig med covid-19 (§ 45 b). Videre inneholder proposisjonen forslag til en bestemmelse om utvidet adgang for kriminalomsorgen til å beslutte at en domfelt for en periode skal gjennomføre straffen utenfor fengsel, i hovedsak med fotlenke, når kapasiteten i kriminalomsorgen krever det og sikkerhetsmessige forhold ikke taler imot (§ 45 c). For gjennomføring av straff i samfunnet (samfunnsstraff, bøtetjeneste eller program mot ruspåvirket kjøring) inneholder proposisjonen forslag til en hjemmel for at kriminalomsorgen for en periode kan beslutte straffavbrudd (§ 45 d). Videre inneholder proposisjonen en bestemmelse som tydeliggjør at kriminalomsorgen etter en konkret vurdering kan nekte permisjon og frigang for en innsatt, samt omgjøre en innvilget permisjon eller frigang, dersom gjennomføring av denne antas å ville innebære en særskilt smitte- eller helsefare (§ 45 e). Etter forslaget skal disse reglene gjelde til 1. juni 2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget