Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 25. mars 2011

I statsråd i dag er det vedtatt retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. mars 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 76 S (2010-2011)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av
10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 79 L (2010-2011)
Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven
(Pressemelding)

 

Finansdepartementet

Prop. 78 L (2010-2011)
Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.)

 

Justis- og politidepartementet

Prop. 80 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet – Redningstenesta

Prop. 77 L (2010-2011)
Endringar i aksjelova mv.
(Pressemelding) 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mars 2011 til lov om endringer i lov om Innovasjon Norge.

Lovvedtak 43 (2010-2011)  Lov nr. 7
Loven trer i kraft 1. juli 2011.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mars 2011 til lov om endringar i mineralloven (inndriving av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr).

Lovvedtak 42 (2010-2011)  Lov nr. 8

 

3.      Styrer, utvalg m.v.

Justis- og politidepartementet

IT-sjef Øystein Lorentzen, Bodø, oppnevnes som personlig varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden fra 25. mars 2011 til og med 24. mars 2015.

 

4.      Klagesaker m.v.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klagene fra The Awaz Oslo Norway, Black Expression og Pak Radio over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 22. desember 2010 om ikke å tildele tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 tas ikke til følge.

 

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Dar es Salaam, Ingunn Klepsvik, utnevnes tillike til ambassadør i Victoria, Seychellene.

Ambassadør i Brasilia, Turid Bertelsen Rodrigues Eusébio, utnevnes tillike til ambassadør i Paramaribo, Surinam.

Ekspedisjonssjef Ove Thorsheim utnevnes til ambassadør i Lisboa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Jon Elvedal Fredriksen utnevnes til ambassadør i Kiev, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Lene Landsem utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Finansdepartementet

Underdirektør Mirella Wassiluk utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Biskop Helga Haugland Byfuglien utnevnes til preses i Bispemøtet med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utnemning av sokneprest Asgeir Sele til prost i Aust-Telemark prosti i Agder og Telemark bispedøme med tiltreding frå det tidspunktet som Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet fastset.
(Pressemelding)

Utnemning av sokneprest Øystein Vemund Skauge til prost i Arna og Åsane prosti i Bjørgvin bispedøme med tiltreding frå det tidspunktet som Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet fastset.
(Pressemelding)

 

Justis- og politidepartementet

Visepolitimester Hans Vik åremålsutnevnes til politimester i Rogaland politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politi-departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Politiinspektør Ellen Katrine Hætta åremålsutnevnes til politimester i Østfinnmark politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over
29. februar 2012.

 

6.      Andre saker

Miljøverndepartementet

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen vedtas.
(Pressemelding)

Til toppen