Offisielt fra statsråd 27. januar 2023

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Bærekraft og sikker luftfart» lagt fram. Det ble også oppnevnt et utvalg som skal utrede spørsmål om utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i lys av nye utviklingstrekk.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 27. januar 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 39 L (2022-2023)
Endringer i helsepersonelloven
(statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak)

Prop. 40 L (2022-2023)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv.
(pasientforløp i spesialisthelsetjenesten)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet

Prop. 41 S (2022-2023)
Utbygging og finansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken
(Nyhetssak)

Meld. St. 10 (2022-2023)
Bærekraftig og sikker luftfart
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. januar 2023 til lov om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole for brann- og redningspersonell mv.).

Lovvedtak 39 (2022-2023) Lov nr. 1

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saken:

Kunngjøring av Stortingets vedtak 12. januar 2023 om endring i Grunnloven.

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Det blir fastsett forskrift om oppheving av forskrifter om Den norske kyrkja.

Samferdselsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør Anders Eide til ambassadør ved EU-delegasjonen i Brussel, Kongeriket Belgia. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Wegger Christian Strømmen til ambassadør i Helsingfors, Republikken Finland. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Bamako, Republikken Mali, Rigmor Elianne Skjeie Koti, tillike til ambassadør i Ndjamena, Republikken Tsjad.

Utnevning av ambassadør i Manila, Republikken Filippinene, Christian Halaas Lyster, tillike til ambassadør i Ngerulmud, Republikken Palau.

Utnevning av ekspedisjonssjef Merete Fjeld Brattested til ambassadør ved FN-delegasjonen i New York, De forente stater. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Tone Tinnes til ambassadør i Dar es Salaam, Forbundsrepublikken Tanzania. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Cecilie Annette Willoch til ambassadør i Reykjavik, Republikken Island. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Dagny Mjøs til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Gjenoppnevning av seniorrådgiver Frode Svartvatn som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 25. mars 2023 til og med 24. mars 2027.

Gjenoppnevning av daglig leder Loveleen Rihel Brenna som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 25. mars 2023 til og med 24. mars 2027.

Utnevning av konstituert statsadvokat Siv Remen til statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

5. Styrer og utvalg

Finansdepartementet

Det oppnevnes et utvalg om utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i lys av nye utviklingstrekk.

Leder:
Professor Steinar Holden, Bærum

Medlemmer:
Sjeføkonom NHO Øystein Dørum, Oslo
Sjeføkonom LO Roger Bjørnstad, Nesodden
Sjeføkonom Virke Lars Eivind Haartveit, Bærum
Områdedirektør KS Helge Eide, Lillestrøm
Sjeføkonom YS Merete Onshus, Oslo
Forhandlingssjef UNIO Klemet Rønning-Aaby, Oslo
Forhandlingssjef Akademikerne Anette Bjørlin Basma, Nittedal
Utviklingsdirektør Spekter Anne Turid Wikdahl, Bærum
Avdelingsdirektør Finansdepartementet Arent Skjæveland, Nesodden
Avdelingsdirektør Arbeids- og inkluderingsdepartementet Sigrid Russwurm, Oslo
Avdelingsdirektør Kommunal- og distriktsdepartementet Ragnar Ihle Bøhn, Nes
Professor Ragnar Nymoen, Bærum
Sjeføkonom Kjersti Haugland, Oslo
Forskningskoordinator Kristine Neergaard, Bærum
Professor Hildegunn Stokke, Trondheim
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2019/128 av 16. januar 2019 som gjelder opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Direktiv (EU) 2016/1148 av 6. juli 2016 som gjelder tiltak for å sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og informasjonssystemer i hele Unionen,
  • Gjennomføringsforordning (EU) 2018/151 av 30. januar 2018 som gjelder fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148 med hensyn til ytterligere spesifisering av de elementene som tilbydere av digitale tjenester skal ta hensyn til for å håndtere risikoene knyttet til sikkerheten i nettverks- og informasjonssystemer, og av parametrene for å avgjøre om en hendelse har en betydelig innvirkning.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2019/881 av 17. april 2019 som gjelder ENISA (Den europeiske unions cybersikkerhetsbyrå), om cybersikkerhetssertifisering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og om oppheving av forordning (EU) nr. 526/2013 (cybersikkerhetsforordningen).

Olje- og energidepartementet

Det fastsettes reviderte vilkår for tillatelser til Sira-Kvina kraftselsap DA til å regulere Sira- og Kvinavassdragene i Sirdal og Kvinesdal kommuner.
(Nyhetssak)

Sira-Kvina kraftselskap DA gis tillatelser til overføring av Knabeåni og Sollisåna til Homstølvatnet i Kvinesdal kommune.
(Nyhetssak)

Trælandsfos AS gis tillatelse til fortsatt drift av Trælandsfos kraftverk i Kvinavassdraget i Kvinesdal kommune.
(Nyhetssak)

Reviderte og omgjorte vilkår for tillatelser meddelt Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering og Hafslund Eco Vannkraft AS for regulering av Uste- og Hallingdalsvassdraget mv. fastsettes.
(Nyhetssak)